nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-12 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2015. (IX. 11. ) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról


Pácin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben és 5. § b) pontban és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzat e rendeletével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.


2. §


(1) A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11.  §-ában meghatározott adótárgyanként és a 24. §- a szerinti lakásbérleti jogonként – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 1000.- Ft, a Htv. 17 §-ában meghatározott adótárgyanként 800.- Ft.

(2) A Htv. 11. §-ában meghatározott adótárgyak közül a garázs  adójának évi mértéke  800.-Ft.


3. §


(1) Magánszemélyek kommunális adója kötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.


4. §


(1) Az adózó az adókötelezettségét, annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány benyújtásával bejelenteni.

(2) Az adózó az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány benyújtásával köteles bejelenteni.


5. §


Mentes az adó alól a 70. életévét betöltött egyedülálló és a 70. életévét szintén betöltött házastársával (élettársával) együtt élő személy, annak az évnek a január 1-jétől, amelyben a feltételek együttesen fennállnak.6. §


E rendelet alkalmazásában egyedül élő, aki életvitelszerűen egyedül él, és erről írásbeli nyilatkozatot nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.


7. §


(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2009. (XII. 30.)  önkormányzati rendelet.


                               Gégény Zsuzsanna                                            Csonka István                           

                                   polgármester                                                      jegyző

                                              Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!