nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a köztemető és a temetkezés helyi szabályairól

Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a köztemető és a temetkezés helyi szabályairól


Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§       (1) A rendelet hatálya a 017. hrsz-ú működő köztemetőre terjed ki.

            (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, temetkezési szolgáltatást végző személyekre, továbbá mindazokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok és kötelezettségek keletkeznek.

2.§       A temetővel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokra, kötelezettségekre és feladatokra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1) Korm. rendelet előírásai az irányadók, az e rendeletben foglalt helyi sajátosságok figyelembevételével.

3.§       A temető tulajdonosa Pusztaapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatait saját maga látja el az alábbiak szerint:

a) a tulajdonosi fenntartási kötelezettségeket az éves költségvetési rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével a képviselő-testület és a polgármester teljesíti,

       b) a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat a polgármester vagy az általa megbízott személy teljesíti,

       c) az adminisztrációs feladatokat az önkormányzat hivatala látja el.

           


  1. Temetési helyek, sírhelyek


4.§       (1) A temetőben biztosított temetési helyek:

                   a) urnasírhely-parcellában urnasírhely

                   b) egyéb temetéshez kijelölt parcellában

                       ba) egyes sírhely

                       bb) kettős sírhely

            (2) A temetési helyek mérete:

                   a) Egyes sírhely: 2,1 méter x 0,9 méter,

                   b) Kettős sírhely: 2,1 méter x 1,9 méter,

                   c) Hármas sírhely: 2,1 méter x 2,9 méter

                   d) Négyes sírhely: 2,1 méter x 3,9 méter

                          e) Urnasírhely: 0,9 méter x 0,6 méter

            (3) A temetési helyek közti minimális távolság:

                          a) egyszerre váltott egyes és kettős sírhely esetében 0,0 méter

                          b) minden egyéb esetben 0,6 méter

            (4) A temetési helyen elhelyezkedő sírjelek, síremlékek magasságát az önkormányzat nem korlátozza. A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítés esetén a sírdomb magassága legfeljebb 50 cm lehet.

            (5) A temetési helyre egy méternél magasabbra növő növény nem ültethető.

5.§       (1) Az elhunytat elsősorban az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

            (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a meglévő sírok között meg nem váltott sírhelyre kell temetni az elhunytat az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy beleegyezésével, illetőleg köztemetés esetén.

            (3) Egy temetési helyre maximum 4 urna helyezhető.

6.§       (1) A temetési hely iránti igényt, illetve a korábban megváltott sírhelyre történő temetés esetén a temettetési szándékot az önkormányzat hivatalához kell bejelenteni írásban, három példányban, a bejelentő aláírásával hitelesítve. A temetési hely iránti igény a temető meghatározásán túl tartalmazza a temetési hely felett rendelkező nevét, lakcímét az igényelt temetési hely típusát, a rendelkezési jog időtartamát, valamint az első temetésre vonatkozó bejelentést. A tervezett temetésre vonatkozó bejelentés a temető meghatározásán túl tartalmazza a temetőkönyvbe jogszabályi előírás szerint bevezetendő adatokat, a temetés módját, valamint a korábban megváltott sírhely azonosítására vonatkozó adatokat.

            (2) A temetésre vonatkozó bejelentést a hivatal erre felhatalmazott ügyintézője a rendelkezési jog vizsgálatát követően záradékolja.

            (3) A temetőben temetésre csak a (2) bekezdésben rögzítettek szerint záradékolt bejelentési igény birtokában kerülhet sor.

7.§  (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) gyermek sírhely esetén 25 év,

d) sírbolt esetén 60 év,

e) urnasírhelybe történő elhelyezés 25 év,

 (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb.

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért

 a.) ha az elhunyt Pusztaapáti községben állandó lakos volt, az önkormányzat díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg

b.) ha az elhunyt nem volt állandó lakos, az 1. melléklet szerinti megváltási díjat állapítja meg.  A temetési hely újraváltása esetén a megváltási díjat az újraváltás időtartamával arányosan kell megállapítani.        

  1. A temető rendjének helyi szabályai


8.§       A temetői létesítmények használata térítésmentes. A létesítmények rendeltetésszerű használatáért a használó a felelős.

9.§       (1) A temető nyitva tartása folyamatos

(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) Tilos

a) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni,

b) a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

c) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével.

(4) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

(5) A temetőben keletkező hulladékot az e célra kijelölt hulladéklerakó helyre, hulladéktárolóba kell elhelyezni. Építési és bontási hulladék kezelésére miniszteri rendeletben foglaltak irányadók azzal, hogy a temetőbe építőanyagok beszállítani, bontási anyagot elszállítani csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával, annak megfelelően szabad. A temetőben keletkezett avar és kerti hulladék elégetéséről a temető üzemeltetője gondoskodhat, a hulladék elégetése egyébként tilos.


  1. Záró rendelkezések


10.§     E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba

11.§   Hatályát veszti Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2013. (XII.18.) rendelete.

     


Pusztaapáti, 2018. február 15.          Hácskóné Kovács Tímea                                                          Németh Árpád 

          jegyző megbízásából                                                                polgármester         Srágli Miklós

         megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. február 28.            Hácskóné Kovács Tímea

            jegyző megbízásából            Srágli Miklós

            megbízott jegyző   

   

  1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Temetési hely díja (újraváltás díja)A

B

1.

Egyszemélyes sírhely

10.000 Ft

2.

Kétszemélyes sírhely

15.000 Ft

3.

Gyermek sírhely

5.000 Ft

4.

Sírbolt (kripta)

20.000 Ft

5.

Urna sírhely

5.000 FtA díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!