nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-28 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra,  valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2.§


[1](1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

c) Alapszolgáltatási Központ

d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.


(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.


[2] [3] [4] [5] [6]3. §


A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 411 648 eFt összegben, módosított előirányzat főösszegét 1 688 602 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése eredeti bevételi-kiadási főösszege 1 277 194 eFt, módosított főösszege 1 561 005 eFt.


[7]4. §


[8] [9][10][11](1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről     703 731 eFt

     ebből önkormányzat működése állami támogatása          633 206 eFt 

b) közhatalmi bevétel                                                            406 254 eFt

c) működési saját bevételek                                                  172 330 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök                                      9850 eFt

     ebből Európai Uniótól                                                           2350 eFt

e) központi költségvetési  támogatás felhalmozási célra       130 353 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                                   0 eFt

f) felhalmozási saját bevételek                                                28 430 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés

   államháztartáson kívülről                                                         9 000 eFt.


[12] [13] [14] [15](2)Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek                                               1 292 165 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                             167 783 eFt

összegűek.


(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei

a) előző évi maradvány igénybevétele                                    78 654 eFt

     ebből önkormányzati maradvány összege                          63 095 eFt

               intézményi maradványok összege                            15 559 eFt.

b) lekötött bankbetét megszüntetése bevétele                     150 000 eFt,

c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével   0 eFt.


[16]5. §

[17] [18] [19] [20]

[21](1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) a működési költségvetés kiadásainak összege                               1 286 676 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                        500 557 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó összege                                           143 682 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                 457 650 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        22 804 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                     161 983 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                  5 557 eFt,

ae) alpontból felhalmozási jellegű céltartalék                                13 031 eFt,

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege                                    381 171 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege                                                  273 811 eFt,

bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás                          107 360 eFt,

c) a finanszírozási kiadások összege                                                         20 755 eFt.


 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata                                      1 610 620 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata                                 77 982 eFt,

d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  18 588 eFt.


(3)  Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2016. évi módosított előirányzata 22 804 eFt összegben kerül meghatározásra.


[22]6. §


[23] [24] [25] [26] [27](1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 5 489 eFt többlet,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 213 388  eFt hiány,

mely hiány belső finanszírozását 78 654 eFt összegű  2015. évi maradvány igénybevétele és  150 000 eFt összegben lekötött betétállomány felszabadításából származó finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete biztosítja.


(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek eredeti költségvetésében tervezett maradvány felhasználás:

a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                               10 500 eFt.

b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár     3 503 eFt,

c) Alapszolgáltatási Központ                                      1 391 eFt,

d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                165 eFt.


7. §


  (1) [28]Az Önkormányzat 2016. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám előirányzata a rendelet 4.3. számú melléklete szerint, 147 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.


(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésében 11 fő.Módosította a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

Módosította a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

Módosította a 30/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5. §-a


[29]8. §


Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetése Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programhoz, projekthez kötődő kiadást 55 360 eFt összegben tartalmaz „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040)” elnevezésű programhoz kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszközátadásként.


[30][31][32][33] [34]9. §


Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül eredeti előirányzatként 20 000 eFt összegű tartalék, módosított előirányzatként összesen 18 588 eFt összegű, működési és felhalmozási célú tartalék kerül tervezésre.


10. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3 Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2.1 számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., 3.3.  és 3.4. számú mellékletei tartalmazzák.


(6) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 4.1. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 4.2. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 4.3 számú melléklete tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2016. évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat 2016. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


11. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évben a Városi Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Városi Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 4 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


(2) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 100 000 Ft/hó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. § (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka egységesen 75 000 Ft.


(3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 40 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 8 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


(4) A Képviselő-testület - a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben, kedvezményes adózású Erzsébet étkezési utalvány juttatását biztosítja 2016. évi költségvetésében.


(5) A 2016. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.


(6) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2016. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente két részletben, a félév utolsó napját követő 15. napig kerül kifizetésre-bankszámlára történő utalással.


(7) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján- munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is biztosít fedezetet.


(8) A 2016. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a 2015. évi maradvány terhére- a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a munkáltató közterheket is.


(9) A (8) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


(10) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege, kizárólag a pótlékszámításra vonatkozóan 40 eFt.


(11) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult  megállapítani,  a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.


[35](12) A Képviselő-testület 2016. évben, egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi - közterheket is magába foglaló-, keretösszegek erejéig jogosultak a béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére:

a) Alapszolgáltatási Központ                                         1 100 eFt

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                                    4 920 eFt

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                 5 800 eFt

d) Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár       1 000 eFt

e) Kistarcsa Város Önkormányzata                                    82 eFt


12. §


(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül.


(3) Az elsődlegesen az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:


a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.


b)A polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 20) és 24) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, elsődlegesen működési célú általános tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


13. §


(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.


(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.


(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.


(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2016. évben első alkalommal július 31-ig, azt követően minden negyedévet követő 30 napon belül tájékoztatja.


(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.


(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.


14. §


 (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 6. számú melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


 (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


15. §


(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.


(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 000 Ft összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .


16. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[4]

A rendelet szövegét a 23/2016. (IX. 29) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[5]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII. 01) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[6]

A rendelet szövegét a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.02.24-től

[7]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[9]

A rendelet szövegét a 23./2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[10]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[11]

A rendelet szövegét a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02.24-től

[12]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[13]

A rendelet szövegét a 23/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[14]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[15]

A rendelet szövegét a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.02.24-től

[16]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[17]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[18]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[19]

A rendelet szövegét a 22/2016. (IX. 13.)) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.14-től

[20]

A rendelet szövegét a 23/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[21]

A rendelet szövegét a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.02.24-től

[22]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[23]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[24]

A rendelet szövegét a 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.14-től

[25]

A rendelet szövegét a 23/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[26]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[27]

A rendelet szövegét a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.02.24-től

[28]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[29]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[30]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01-től

[31]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[32]

A rendelet szövegét a 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.14-től

[33]

A rendelet szövegét a 23/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól

[34]

A rendelet szövegét a 30/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016.12.02-től

[35]

Kiegészítette a 30/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.12.02-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
8. sz. melléklet 6-2016.
37.22 KB
6. sz. melléklet
59.03 KB
4.3. sz. melléklet
39.58 KB
9. sz. melléklet
49.31 KB
1. sz. melléklet
58.12 KB
2. sz. melléklet 1.
47.35 KB
2. sz. melléklet 2.
47.03 KB
2. sz. melléklet 3.
45.08 KB
2.1. sz. melléklet 1.
44.44 KB
2.1. sz. melléklet 2.
49.1 KB
2.1. sz. melléklet 3.
48.15 KB
3. sz. melléklet 1.
64.05 KB
3.1. sz. melléklet
71.99 KB
3.2. sz. melléklet
47.23 KB
3.3. sz. melléklet
48.22 KB
3.4. sz. melléklet
47.73 KB
4.1. sz. melléklet 1.
62.72 KB
4.1. sz. melléklet 2.
64.75 KB
4.1. sz. melléklet 3.
62.79 KB
4.1. sz. melléklet 4.
54.16 KB
4.2. sz. melléklet 1.
56.93 KB
4.2. sz. melléklet 2.
54.11 KB
5.sz. melléklet
59.28 KB
7. sz. melléklet
55.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!