nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-04 - 2020-10-06
Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kistarcsa Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (1)-(2) bekezdésében, 18.§ (1a) bekezdésében, 21.§-ában 29.§ (1)-(2) bekezdésében és 131.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ában felsorol.


I.

A gyermekek védelmének rendszere


2.§


(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) Természetbeni ellátások:

- intézményi gyermekétkeztetés,

- szünidei gyermekétkeztetés.


[1]b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- család- és gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása.II.

Természetbeni ellátások


Intézményi gyermekétkeztetés

3.§


(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést vállalkozási szerződéssel külső cég útján biztosítja a Gyvt. szerint.

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása az irányadó.

(4) Az intézményi gyermekétkeztetés számlázási feladataihoz az önkormányzat 2 fő munkatársat alkalmaz.

(5) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő a számlázási feladatokat végző munkatársaknál egy nappal korábban, iskolás gyermek esetében 09.30 óráig, óvodás gyermek esetében 09.00 óráig bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.


Szünidei gyermekétkeztetés

4.§


(1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vállalkozási szerződéssel külső cég útján biztosítja a Gyvt. szerint.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat iskolai tanulók esetében a konyháról ételhordóban történő elvitellel, óvodások esetében az óvodában biztosítja az ebéd helyben történő elfogyasztását. Az óvoda zárva tartása esetén az óvodás gyermekeknek is a konyháról ételhordóban történő elvitellel biztosítja az étkezést.

(4) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (2) bekezdésben foglalt gyermekeken túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosítja 6 hónapos kortól 18. életév betöltéséig.

(5) Az önkormányzat a tavaszi, őszi és téli tanítási szünet minden munkanapján, valamint a nyári tanítási szünetben legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja az étkeztetést.

(6) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes képviselője a Korm. rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozaton nyújtja be gyermekétkeztetési igényét a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalba. A nyilatkozatot a szünidőt megelőző 30 nappal korábban a jegyző megküldi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének, aki az igényét a szünidő előtt legalább 15 nappal korábban köteles leadni.

(7) A gyermek részére biztosított ebédet a szülő, törvényes képviselő, vagy az általa meghatalmazott személy, a fiatalkorú gyermek megfelelő ételhordóban viheti el.

(8) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az Alapszolgáltatási Központ felé 09.00 óráig bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.III.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások


Általános szabályok

5.§


(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik, kivéve, ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett alapesetben az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(4) Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. alapján az ellátás kötelező igénybevételével az intézményvezető – külön eljárás nélkül – saját hatáskörben elrendelheti.

(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(6) Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt. szabályait kell alkalmazni.


Gyermekjóléti alapellátások

6.§


(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

[2]a) család- és gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása.


[3]Család- és gyermekjóléti szolgálat

7.§


(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátási feladatait az Alapszolgáltatási Központ útján látja el.

[4](2) A  család- és gyermekjóléti szolgálat térítésmentes.


Gyermekek napközbeni ellátása

8.§


(1) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet az adott intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A benyújtott kérelmet az erre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény vezetője bírálja el.

(3) A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását évente egy éves időtartamra – helyben működő családi bölcsődékkel és napközbeni gyermekfelügyelettel – kötött ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat.

(4) Az önkormányzat a településen állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek (3) bekezdésben foglalt napközbeni ellátását támogatja.

(5) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a szülő heti 5 napra kössön megállapodást a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézménnyel.

(6) A támogatás igénybevételéhez a gyermek szülőjének a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban kell jelentkeznie a napközbeni ellátást biztosító intézménnyel kötött megállapodással.

(7) A támogatás a munkaviszonnyal rendelkező szülő(k) számára állapítható meg. A szülő a gyermek felvételekor a napközbeni ellátást nyújtó intézménynek benyújtja a munkáltatói igazolást.

(8) Az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában biztosítja az önkormányzat.

(9) Az általános iskolás korú gyermekek napközbeni ellátása a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában történik.


IV.

Térítési díjak

9.§


(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az ingyenes és kedvezményes étkezési támogatás megállapításához a szülőnek a Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot is ki kell töltenie, csatolva a Korm. rendeletben előírt igazolásokat.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezések intézményi térítési díját a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


Záró rendelkezések

10.§


(1) E rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[2]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[3]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[4]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!