nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2018-10-02
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §


E rendelet hatálya Ságvár Község Önkormányzata illetékességi területén történő családi események során nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre, valamint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre és közreműködőkre terjed ki.


2. §

E rendelet alkalmazásában

a) családi esemény: anyakönyvi esemény, családi szertartás;

b) anyakönyvi esemény: házasságkötés;

c) családi szertartás: névadó, házassági fogadalom megerősítése;

d) hivatali helyiség: a Ságvár Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (8654 Ságvár, Fő u. 16. szám alatti Önkormányzati Hivatal nagyterme, jegyzői irodája);

e) hivatalos munkaidő: a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje;A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

3.§


(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívül történő engedélyezését a bejelentkezési szándékkal egy időben kell kérelmezni.


(2) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16.00-19.00 óráig, pénteki napon 13.00 órától 19.00 óráig, szombati napon 09.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.


(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi iratok megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény anyakönyvi lebonyolítására való alkalmasságáról.


(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséhez a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, vagy az azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát csatolni kell.


(5) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.


(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják e rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott díj befizetését.


(7) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(8) Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.


(9) Az anyakönyvezető – a felek kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki az anyakönyvi esemény napját és óráját.


(10) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és október 15. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az anyakönyvi iratok, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a hivatali helyiségben tartható meg. Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.


Anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásokért fizetendő díjak

4. §


(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes.


(2) Az Önkormányzat az anyakönyvi események esetén térítésmentesen biztosítja az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiséget, ünnepi beszédet, díszes kivitelű emléklapot és gépzenét.


(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 25.000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.


(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén 25.000 Ft, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén 25.000 Ft díjat kell fizetni.


(5) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 15 napon belül vissza kell utalni.


(6) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.


(7) Mentesülnek a kérelmezők a (3) és (4) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól, ha az anyakönyvi eseményben érintett egyik kérelmező személy állapota közeli halállal fenyeget. E körülmények fennállását kérelmükben a kérelmezők kötelesek megjelölni és hitelt érdemlően igazolni.Az anyakönyvvezető és a közreműködő köztisztviselő díjazása

5. §


(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény levezetéséért – amennyiben a közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, - eseményenként bruttó 10.000 Ft, azaz tízezer forint díjazás illeti meg, a házasságkötésnél közreműködő köztisztviselőt – amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, - eseményenként bruttó 6.000 Ft, azaz hatezer forint illeti.


(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény levezetéséért – amennyiben a közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, - eseményenként bruttó 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint díjazás illeti meg, a házasságkötésnél közreműködő köztisztviselőt – amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, - eseményenként bruttó 10.000 Ft, azaz tízezer forint illeti.


(3) A díjazás kifizetése havonta utólag, a következő hónap 5. napjáig történik.


Átmeneti rendelkezések

6. §


(1) A 4. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjakat nem kell megfizetni, ha a házasulandók közül az egyik fél a bejelentés napján legalább 2 hónapja ságvári állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.


(2) A családi szertartások esetében fizetendő díjak és az engedélyezésére vonatkozó eljárás szabályai megegyeznek az anyakönyvi eseményekre vonatkozó rendelkezésekkel.


Záró rendelkezések

7. §


(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzatának az anyakönyvi események díjairól szóló 26/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.              Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                                           jegyzőKihirdetési záradék:A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. május 25.


                                                                                     Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!