nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.19.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás részletes szabályairól

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. §. (5) bekezdésében, valamint a 143. §. (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. §.

A rendelet célja

E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Somogyszentpál Község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

 1. §.

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:


1./ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása.


2./ Közterület név:  A község területén lévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, sétány, köz stb. utótagot tartalmazó neve.

 1. §.

Általános szabályok


 1. Somogyszentpál községben minden közterületet el kell nevezni.
 2.  Új közterület kialakítása után közterületként való bejegyzését követő 1 éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.
 3. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
 4. §.


 1. A közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.
 2. Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §.  (2)-(3) bekezdéseit.
 3. A közterület elnevezésekor név azonosság nem állhat elő.
 4. Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, Somogyszentpál lakóhellyel rendelkező állampolgárok, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
 1. §.

Hatásköri és eljárási szabályok


 1. A közterület elnevezése és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Elnevezéséről a képviselő-testület határozattal dönt.
 2. Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen a lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény nyilvánítása  e rendelet 8. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.
 3. Nem lakossági kezdeményezés esetében a képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.
 4. §.


 1. A közterület név megállapításáról, illetve megváltoztatásáról szóló határozatban a képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg a megváltozott közterület név mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév táblák elhelyezésének határidejéről.
 2. A képviselő-testület döntéséről 30 napon belül köteles értesíteni:

Közterület névtáblák


 1. Az utcanév táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása a Községi Önkormányzat feladata.
 2. Az utcanév táblákat építményeken (épületen, kerítésen stb.) illetőleg önálló, vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon jól látható helyre kell elhelyezni.
 3. Növényzetre utcanév táblát elhelyezni nem szabad.
 4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

8.§.

A lakosság véleménynyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok


 1. A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében a képviselő-testület döntésének előkészítésében a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltsége működik közre.
 2. A lakosság a képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatait postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.
 3. Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltsége hirdetményt tesz közzé a hivatal hirdetőtábláin a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.

9. §.

Házszámtáblák, címmegállapítás


 1. A házak (építési telkek) megszámozását a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltsége köteles elvégezni minden új utca, vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan nyilvántartást végző szervet.
 2. A mindenkori közhiteles ingatlan nyilvántartást vezető szerv köteles a házszámokról térképi nyilvántartást vezetni jelen rendelet 6. §. (2) e. pontja alapján, ezt a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége  pedig köteles az egyes államigazgatási ügyek intézése alkalmával mindig figyelembe venni.
 3. A Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltsége köteles a házszámozást felülvizsgálni és az esetleg szükséges változtatásokat elvégezni, ha valamelyik utca neve megváltozik, ha valamelyik utcát közterület szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja.
 4. Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön  a közterületekről jól látható módon feltüntetni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.

10. §.

Vegyes és záró rendelkezések


 1. Közterület név, házszám, épület, ajtó számozásának változása miatt kiköltözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie.  A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak.
 2. A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.
 3. A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 9. §. (4) bekezdésében foglalt tábla kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatálybalépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.

11. §.

Hatálybalépés


 1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Babina Sándor sk.                                                   Dr. Berényi Sándor sk.

jegyző                                                                               polgármester      
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!