nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mernye Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


15/2013.(XII.23.)

önkormányzati rendelete


a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról


Mernye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

1. A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Mernye község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed Mernye község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó)    melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.

                                              

3. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

I. Fejezet

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. §

(1)   Mernye Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)   Mernye Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a  szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3)   A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a  közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

(4)   Mernye község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.  

(5)   Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.

(6)   Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni.

(7)   A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

(8)   Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.

(9)   Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

5. §

(1)   Mernye község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft-t (rövid név: KHG Kft) 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján.

(2)   A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól heti egyszeri  gyakorisággal a  szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles gondoskodni.

(3)   A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.

(4)   A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.

 1. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei

6. §


(1)   A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni.

(2)   Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.

(3)   Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

(4)   Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni.

(5)   A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

(6)   Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik.

(7)   Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

(8)   A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(9)   A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

(10)     Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.


7. §


(1)   A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.

(3)   A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(4)   A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.

(5)   A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó nem tette meg.

(6)   A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a)      az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b)      ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,

c)      a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.

8. §


(1)   Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék   elszállításáról a  közszolgáltatóval   évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

(2)   A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(3)   A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.

 1. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások

9. §


(1)   A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(2)   A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  kívül.

(3)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

(4)   A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(5)   Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edények közül.

(6)   Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  60 vagy 120 literes gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség, pedig a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban helyezhető el. A zsák a többlethulladék elszállítására szolgál, mely önmagában nem, kizárólag a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki.

(7)   A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos.

(8)   A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt.

(9)   Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 1. Szelektív hulladékgyűjtés


10. §


(1)   Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy:

a)      a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse,

b)      A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze,

c)      a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

d)      a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja,

e)      a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2)    A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden hónapban egy alkalommal elszállítani.


6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


11. §


(1)   A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg.

(3)   Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

a)      amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

b)      ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.


7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése


12. §

(1)   A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre. 

(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja.

(3)    A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén.


13. §


A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles.

     

14. §

(1)   Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(2)   A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak.

(3)   Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.

(4)   Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


15. §


(1)   A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

(2)   A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) bekezdése alapján jogosult.

(3)   A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.

(4)   A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(5)   A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.

(6)   A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


15/A.§     

 1. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő) – ha erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi – köteles gondoskodni.
 2. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodás.
 3. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
 1. a ház, vagy a telek körüli járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról,
 2. a belterületi útszakasznak, az útburkolat széléig történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról ( csapadékvíz elvezetés),
 3. a szilárd burkolatú járdák alatti kifolyók, járműráhajtók átereszeinek jó karbantartása és tisztántartása,
 4. a járdára áthajló, ráhajló ágak 2 méter magasságban felnyesése, függetlenül attól, hogy a fa a tulajdonos telkén vagy a járda és a vízelvezető árok közti közterületen van.
 5. az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször is megtisztítani, a síkosság ellen felhinteni. A felhintésre, csúszásmentesítésre alkalmas  szóróanyagot kell használni.
 1. Az úttest és a járda közötti vízelvezető árok kiásását, vagy újbóli kiásását az önkormányzat elrendelheti a tulajdonos részére. Megállapíthatja az árokásás sorrendjét és időpontját. A tulajdonos szociális rászorultsága esetén az önkormányzat e munkákat nála elvégezteti
 2. Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusítóhely előtt járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság mentesítés mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó illetve a létesítményt  üzemeltető kötelessége.
 3. A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztántartását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére és költségére elvégeztetheti.


15/B. §    


A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat köteles a rendszeres tisztántartásáról, továbbá az ott keletkezett hulladékok eltávolításáról gondoskodni.


Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban


15/C. §

 1. A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon élő bokroktól szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal (május 15-ig és augusztus 20-ig) megtisztítani, a szabad területet megművelni. A tisztítási kötelezettség vonatkozik a közút és az ingatlan közti területre is.
 2. Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület füvesítéséről, parkosításáról. 
 3. A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények külső környezetrendezését az üzemeltetők kötelesek minden év május 15-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elterelő, portál, cégtábla, stb.)  karbantartásáról gondoskodni.
 4. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatokat kötelesek tisztántartani és az üzlet profiljának, jellegének megfelelő áru bemutatására használni.
 5. Azon személyek számára, akik idős koruk, betegségük, vagy tartós távollétük miatt nem tudják ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítani az önkormányzat térítés ellenében a fűkaszával végezhető kaszálási munkálatokat elvégzi.
 6. A térítés mértéke:

            3.000,- Ft/alkalom, amely maximum 250 m2   terület kaszálását tartalmazza, az e

            feletti terület kaszálása további 12 Ft/ m2+ ÁFA.

 1. A térítést az önkormányzat pénztárába kell befizetni.
 2. A képviselő-testület a vízelvezetés biztonsága érdekében az árkok kaszálását fogja végezni az alábbi utcákban:HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

I. Fejezet


16. §


(1)   A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba.

(2)   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2005.(II.20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Mernye, 2013. december 19.


Kisfalusi András                                                                Göndöcs Edina

                     polgármester                                                                  jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!