nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-01 -tól
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete a ,,Települési Talentum" ösztöndíj alapításáról

Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

a „Települési Talentum” ösztöndíj alapításárólZalabaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja a 2. §-ban meghatározott tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.  

2. § (1) Az ösztöndíjban az a kimagasló tanulmányi eredményt elérő, a pályázat benyújtásakor 14. életévét betöltött, de 25. életévét még be nem töltött magyar állampolgár részesíthető, aki Zalabaksa községben állandó lakcímmel rendelkezik, és

a) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, vagy

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben résztvevő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató, és Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban nem részesül.

 (2) Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének számtani átlaga 3,5 vagy afeletti, és a település közösségi életében tevékenyen részt vállal, vagy

a) országos tanulmányi versenyen helyezést ért el,

b) bármely kulturális, művészeti tevékenységben kiemelkedő tevékenységet végez,

c) kiemelkedő sportteljesítményt ér el,  

d) kiemelkedő tudományos tevékenységet végez, vagy

e) más kiemelkedő tevékenységet végez.

3. § (1) Az ösztöndíj elnevezése „Települési Talentum” ösztöndíj.

(2) Az ösztöndíj egy teljes tanévre szól, folyósítására egy összegben, adott év május 15. napjáig kerül sor. A folyósítás a pályázó bankszámlájára történő utalással történik, amennyiben a pályázó nem rendelkezik bankszámlával, úgy a folyósítás készpénzben történik.

(3) Az ösztöndíj maximum összege bruttó 150.000 Ft/fő/tanév.

(4) Az ösztöndíj és járulékainak pénzügyi fedezetére az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít keretösszeget.

(5) Amennyiben az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nem nyújt fedezetet valamennyi pályázó támogatására, a tanulmányi átlag, és a kiemelkedő tevékenységben elért eredmény alapján kialakított sorrend azon első tagjai részesülnek támogatásban, amelyekre a fedezet rendelkezésre áll. Az önkormányzatnak jogában áll a keretet módosítani - emelni vagy visszatartani –, az adott évi pályázatok színvonalának tükrében.

4. § (1) Az ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. Az önkormányzat a pályázatot minden év július 31. napjáig meghirdeti meg.

(2) A pályázat tartalmi elemei:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap,

b) a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,

c) a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,

d) a 2. § (2) bekezdésének igazolása (elismerő oklevél, iskola vezetőjének igazolás, stb.), és

e) a település közösségi életében való tevékeny részvállalást igazoló nyilatkozat civil szervezet, vagy helyi intézmény részéről a pontos tevékenység meghatározásával.

(3) A pályázat Zalabaksa Község Önkormányzatának címezve postai úton vagy személyesen nyújtható be a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz(8971  Zalabaksa, Rákóczi u.24..).

(4) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 30.. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, határidőben beérkezettnek kell tekinteni a következő munkanapon beérkezett pályázatot is. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

(5) Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, minden év október 31.-ig.

(6) A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában foglalt követelményeknek. A pályázat formailag érvénytelen, ha a pályázó egyéb, a rendeletben foglalt követelményeknek nem felel meg.

(7) Nem részesülhet támogatásban az, akinek a pályázata

a) formailag vagy tartalma alapján érvénytelen, vagy

b) határidőn túl érkezett be.

(8) A formailag érvénytelen pályázatok, a határidőn túl beérkezett pályázatok elutasításáról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

5.§ (1) Ha a pályázó tanulói, vagy hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel, annak időpontjától az ösztöndíj folyósítása megszűnik.                                                                                                ( 2) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyában bekövetkezett változást köteles 8 napon belül bejelenteni. a polgármesternek, aki intézkedik a folyósítás megszüntetéséről ,illetve a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetéséről.                                                                                   (3) A képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha a támogatott bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból következett be.                                                                               

6. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalabaksa, 2018. július 12.


Hácskóné Kovács Tímea                                                          Horváth Ottó

jegyző megbízásából                                                                polgármester


           

Srágli Miklós

megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. július 31.Hácskóné Kovács Tímea                                                           

jegyző megbízásábólSrágli Miklós

megbízott jegyző  
1. melléklet Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VII. 31.) önkormányzati rendeletéhez


Zalabaksa  Község Önkormányzata

8971 Zalabaksa, Rákóczi u.24.

Tel: 92/PÁLYÁZATI ADATLAP

a „Települési Talentum” ösztöndíj pályázathoz
1. Pályázó adatai

Neve:........................................................................................................................................  

Születési neve: ........................................................................................................................   

Anyja neve: .............................................................................................................................   

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................   

Lakcíme: .................................................................................................................................   

Állampolgársága: ....................................................................................................................   

Társadalombiztosítási azonosító jele: .....................................................................................   

Adóazonosító jele: ..................................................................................................................   

Legmagasabb iskolai végzettsége: ..........................................................................................   

            intézmény megnevezése: ..............................................................................................        

            okirat száma: .................................................................................................................       

E-mail címe:.............................................................................................................................

Telefonszáma:..........................................................................................................................
2. Pályázó iskolájának adatai

Iskola neve:..............................................................................................................................

Székhelye:................................................................................................................................  

Évfolyama:...............................................................................................................................
3. Tanulmányi eredmény

a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye /átlag, 2 tizedes pontossággal/: ……………
4. Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,

b) bármely kiemelkedő kulturális, művészeti tevékenység végzése,

c) kiemelkedő sportteljesítmény elérése,

d) kiemelkedő tudományos tevékenység végzése,

e) más kiemelkedő tevékenység végzése.5. Szöveges indoklás

A 4. pontban jelölt tevékenysége és eddigi eredményeinek bemutatása (max 1000 karakter):

……………….....…………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatban részesül-e a pályázó? (Aláhúzással jelölje a választ!)

a) igen

b) nem


7. A megítélt ösztöndíjat bankszámlaszámra / készpénzben kérem*.

Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kérjük annak adatait megadni.

Számlatulajdonos neve:...........................................................................................................  

Számlavezető intézmény neve: ...............................................................................................   

Számlatulajdonos bankszámlaszáma:…………………………………………………………

*a megfelelő aláhúzandóKelt: ………..……….. , 20… ……………hó  …………nap
                                                                                               ..............................................

pályázó aláírásaCsatolandó mellékletek:

a) a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,

b) a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,

c) a 2. § (2) bekezdésének igazolása (elismerő oklevél, iskola vezetőjének igazolás, stb.),

d) a település közösségi életében való tevékeny részvállalást igazoló nyilatkozat civil szervezet, vagy helyi intézmény részéről a pontos tevékenység meghatározásával.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!