nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-25 - 2016-11-24
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló

3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításárólNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:1. § Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 448.012 e Ft-ban állapítja meg.”2. § (1) A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 448.012 e Ft bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú bevételek

261.788 e Ft,


aa) költségvetési bevételek

182.612 e Ft,aaa)

önkormányzatok működési támogatásai

6.715 e Ft,aab)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

14.302 e Ft,aac)

közhatalmi bevételek

142.835 e Ft,aad)

egyéb működési bevételek

18.460 e Ft,aae)

működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

300 e Ft,


ab) finanszírozási bevételek

79.176 e Ft,aba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

79.176 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

186.224 e Ft,


ba) költségvetési bevételek

50.350 e Ft,baa)

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

50.320 e Ft,bab)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

30 e Ft,


bb) finanszírozási bevételek

135.874 e Ft,bba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

135.874 e Ft.(2) A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 448.012 e Ft kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú kiadások

149.371 e Ft,


aa) költségvetési kiadások

149.294 e Ft,aaa)

személyi juttatások

21.830 e Ft,aab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.928 e Ft,aac)

dologi kiadások

109.577 e Ft,aad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.644 e Ft,aae)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.400 e Ft,aaf)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6.455 e Ft,aag)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

300 e Ft,
aah)

előző évi elszámolásból származó kiadások

160 e Ft,


ab) finanszírozási kiadások

77 e Ft,aba)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

77 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadások

298.641 e Ft,


ba) költségvetési kiadások

298.641 e Ft,baa)

beruházások

91.220 e Ft,bab)

felújítások

           155.311 e Ft,bac)

egyéb felhalmozási kiadások (támogatások nyújtása államháztartáson kívülre)

52.110 e Ft,


bb) finanszírozási kiadások

0 e Ft.3.§ A költségvetési rendelet 1.-9. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-9. melléklete lép.4. §    (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyzőKihirdetés: 2016. november 24.                   
Pallér Edina s.k.

aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
47.5 KB
2. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
33.5 KB
3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
30.5 KB
4. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
30.5 KB
5. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
24 KB
6. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
27 KB
7. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
25.5 KB
8. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
61 KB
9. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!