nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-21 - 2016-02-24
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a Turisztikai Alapról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános szabályok


1. § (1) A rendelet célja a Hegykő községben eltöltött vendégéjszakák számának növelése, továbbá a szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése.

(2) Az (1) bekezdésben leírt cél eléréséhez az Önkormányzat Turisztikai Alapot hoz létre, amelyből jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást (a továbbiakban: támogatás) biztosít a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások részére.

(3) Támogatás adható

a) a vendégéjszakák számának növelését eredményező szálláshely létesítési, felújítási, korszerűsítési, illetőleg bővítési fejlesztésekre, beszerzésekre;

b) a szálláshelyeken tartózkodás időtartamát meghosszabbító kínálatbővítésre (különösen: medence kialakítására, -felújítására, -korszerűsítésére; a vendégek sportolási lehetőségét biztosító fejlesztésekre, beszerzésekre; kerti pihenő kialakítására; a vendégek számára programok szervezésére);

c) a szálláshelyeket övező közterületek rendezésére (különösen: parkosításra, utcabútorok elhelyezésére); valamint

d) a szálláshelyek kapacitás-kihasználtságát segítő marketing tevékenységekre.

(4) A Turisztikai Alap évente felhasználható előirányzatának összegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete állapítja meg.

(5) Jelen támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatásnak minősül.


2. Támogatás iránti kérelem benyújtása


2. § (1) Jelen rendelet alapján támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: pályázat) az 1. § (1) bekezdés szerinti tevékenységet is végző, Hegykő községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a külön törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) jogosult benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelő vállalkozás pályázata benyújtásának további feltétele, hogy

a) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs; továbbá

b) korábbi támogatását – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – használta fel.

3. § Pályázatot kizárólag az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenység ellátásához kapcsolódó beszerzés vagy felhalmozási kiadás támogatása iránt lehet benyújtani a jelen rendelet függelékét képező adatlapon a konkrét cél megjelölésével, évente március hónapban.

4. § A pályázathoz csatolni kell

a) a fejlesztés műszaki tervdokumentációját,

b) a beszerzendő eszközök műszaki specifikációját,

c) a megvalósítandó cél részletes költségvetését, beszerzés esetén a vállalkozás nevére kiállított árajánlatot,

d) a megvalósítás ütemtervét,

e) a vállalkozás 30 napnál nem régebbi, a vállalkozás képviseletére jogosult személy által hitelesített cégkivonatának másolatát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát,

f) amennyiben a vállalkozás nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást.

5. § (1) A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb tízmillió forint. Amennyiben a vállalkozásnak a támogatott tevékenysége tekintetében általános forgalmi adó levonási joga van, a támogatásból általános forgalmi adó nem finanszírozható.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az általános forgalmi adót illetően az (1) bekezdés szerint számított, a pályázati célban megjelölt összes beszerzési és/vagy felhalmozási összeg ötven százaléka lehet.

6. § (1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a Képviselő-testülethez címezve kell benyújtani a pályázat benyújtására meghatározott hónap utolsó napjáig személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy postai úton. Utóbbi esetben benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

(2) A pályázathoz az elektronikusan Word formátumban kitöltött pályázati adatlapot CD-n/DVD-n is mellékelni kell.


3. A támogatási kérelmek elbírálása


7. § A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidőt követő hatvan napon belül bírálja el.

8. § (1) A támogatás és mértékének megállapítása során a Képviselő-testület figyelembe veszi

a) a vállalkozás által működtetett szálláshelyen a tárgy évet megelőző gazdasági évben eltöltött vendégéjszakák számát és a beszedett idegenforgalmi adó összegét,

b) a pályázatban megjelölt cél megvalósulása esetén, a pályázati projekt megvalósításának évét követő három évre prognosztizált vendégéjszaka számot;

c) a vállalkozás által a pályázat benyújtásakor alkalmazottként foglalkoztatott személyek létszámát;

d) a megvalósításhoz biztosított önrész mértékét.

(2) A Képviselő-testület a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást is jogosult megállapítani.


4. A támogatás felhasználása és elszámolása


9. § (1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatás kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített célra használható fel a tárgyévet követő gazdasági év utolsó napjáig.

(3) A támogatás kifizetésére utólag, kifizetési kérelem alapján kerül sor. Adott pályázati cél megvalósítása során több kifizetési kérelem is benyújtható. Az utolsó kifizetési kérelem összege nem lehet kevesebb, mint a megállapított támogatási összeg húsz százaléka. Az utolsó kifizetési kérelmet a megvalósítási határidőt követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A pályázat benyújtását megelőzően kiállított és a megvalósítási határidőt követő teljesítésű számla alapján kifizetés nem teljesíthető.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a pályázati cél megvalósítása érdekében kifizetett számla, a számla kifizetését igazoló banki kivonat, továbbá százezer forintot meghaladó összegű számla esetén a szerződés, vagy az árajánlat és az ez alapján kiállított megrendelő - a vállalkozás képviseletére jogosult személy által - hitelesített másolatát. A számláról azt követően kell a másolatot elkészíteni, hogy annak eredeti példányára rávezetésre került: „Elszámolva a Hegykő Község Önkormányzata által … számú szerződéssel biztosított Turisztikai Alap támogatás terhére”.

(6) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell hatósági engedély köteles fejlesztés esetén a pályázó nevére kiadott jogerős használatbavételi engedélyt; beszerzés esetén a minőségi tanúsítványt; marketing tevékenység esetén az elkészült kampányanyagot; továbbá miden esetben fotódokumentációt.

(7) A kifizetési kérelmek alapján a polgármester harminc napon belül dönt a támogatás kifizethetőségéről, ezzel együtt intézkedik annak kifizetéséről.

(8) A fel nem használt támogatási összegről a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozatban lemondani.

(9) A támogatással megvalósított fejlesztés fenntartásáról a pályázónak az utolsó kifizetési kérelem jóváhagyásától számított öt éven keresztül gondoskodnia kell (a továbbiakban: fenntartási kötelezettség).

(10) Amennyiben a támogatás kifizetését követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, vagy a fenntartási kötelezettségét nem teljesíti, úgy köteles a támogatás teljes összegét az Önkormányzat számlájára visszafizetni, az erről szóló felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.


5. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2015. évi Turisztikai Alapra 2015. október 15. napjáig lehet pályázatot benyújtani.Csatolmányok

Megnevezés méret
függelék
43.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!