nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében továbbá 143. § (4) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gersekarát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában    

          lévő, illetve tulajdonába kerülő

    a)   ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon)  

    továbbá

    b)   a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az    

    Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

      (2)  Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló

            helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére.


2. § (1) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Az Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges középület, közterület. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A (2) és a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, melynek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület kivételesen indokolt esetben e rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagy korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyontárgy besorolását megváltoztathatja.


3. § (1) A tulajdonosi jogokat a rendeletben foglaltak szerint Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az önkormányzati vagyonkezelő szerve: az önkormányzat hivatala.

(2) A Képviselő-testület vagyonának kezelésével, vagyonkezelési szerződéssel más szervet is megbízhat. A vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről vagy ingyenes átengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati vagyonkezelő szerv beruházást, felújítást csak a Képviselő-testület döntése alapján végezhet.

(4) A Képviselő-testület, a polgármester a vagyonkezelőtől a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről tájékoztatást, információt, adatot kérhet, a vagyonkezeléssel kapcsolatos dokumentumokba betekinthet.


4. § (1) A 10.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű üzleti vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2)  A 10.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgyat hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(3) Értékpapír vásárlás, elidegenítés a Képviselő-testület hatásköre, melyet 1.000.000,- Ft alatti értékben a polgármesterre ruház.


5. § (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,

e) a kötelezett nem lelhető fel.

(2) Az Önkormányzatot megillető követelésekről való lemondás hatáskörét a Képviselő-testület 500.000,- Ft alatti értékben a polgármesterre ruházza át.


6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő­-testülete 5/2003. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete.


  

             Kovács László                                                                       Kissné Mátyás Éva

             polgármester                                                                                 jegyzőJelen Rendelet kihirdetésre került:


Gersekarát, 2013. február 28.


                                                                      

              Kissné Mátyás Éva

                                                                                                                      JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
93.02 KB
2. számú melléklet
143.5 KB
3. számú melléklet
70.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!