nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

[1][2]Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja


Általános rendelkezések

1. §


(1) Az Önkormányzat megnevezése:

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Működési területe: Kistarcsa város közigazgatási területe


[3](2) A Képviselő-testület hivatalának neve:

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL


(3) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.


(4) A címer, a zászló és a pecsét leírását, használatának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete által alapított kitüntetések, díjak és egyéb elismerések adományozására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.


[4][5](6)


[6]2. §


[7](1)


[8](2)

[9](3)


[10](4)


[11](5)


Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete

3. §


[12](1)

[13](2)


[14][15](3)


[16](4)


[17](5)


[18](6)


4. §


(1) A képviselő-testület az intézményvezetők megbízása során az intézmény tevékenységi körére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el.


(2) Intézményvezetők kinevezésére, vezetői megbízás adására, felmentésére, vezetői megbízás visszavonására, összeférhetetlenségére vonatkozó javaslat előterjesztője a kijelölt bizottság előzetes véleménye alapján a polgármester.


A képviselő-testület működése

5. §


[19](1)


[20](2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. A képviselő-testület üléseit – a polgármester eltérő döntése hiányában – a képviselő-testület székhelyén tartja.


[21][22](3) A képviselő-testület ülését a polgármester, az alpolgármester akadályoztatása esetén, illetve a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hívja össze.


(4) Az alakuló ülés összehívásról az újonnan megválasztott polgármester gondoskodik. Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt tesznek. Az esküvevő a Helyi Választási Bizottság elnöke.


(5) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 11 ülést tart. A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet július hónapban állapítja meg.


[23][24][25](6)Az ülés meghívóját, valamint az előterjesztéseket legalább öt nappal az ülést megelőzően a képviselőknek és külsős bizottsági tagnak internetről, a http://eagent.hu/kistarcsa/admin.php elérhetőségről kell letölteni úgy, hogy a hozzáférésre kizárólag a képviselő és külsős bizottsági tag lehessen képes, és a kapcsolat jelszóval védett legyen. Képviselő és külsős bizottsági tag részére nyomtatott előterjesztést csak abban az esetben kell küldeni, ha az anyag technikai átvitele akadályozott, az átvitel technikailag nem megoldható, vagy ha a képviselő vagy külsős bizottsági tag nem rendelkezik internet fogadásra alkalmas, önkormányzati vagy saját tulajdonú, működőképes számítástechnikai eszközzel.


[26](7) A sürgősségi indítványokat, az előterjesztés kiegészítéseket legkésőbb a testületi- ülést megelőző munkanapon kell az interneten az (6) bekezdés szerint a képviselők, és külső bizottsági tagok számára hozzáférhetővé tenni.

[27](8) A rendkívüli ülés meghívóját a polgármester az ülés előtt legalább 24 órával korábban a (6) bekezdésben foglaltak szerint – az összehívás okának megjelölésével - küldi meg. Az írásbeli meghívás mellőzhető és az ülés telefonon is összehívható, ha az ülésre okot adó körülmény az ülés azonnali megtartását indokolja. A sürgősség okát azonban közölni kell.

[28](9) A képviselő-testület ülésének helyéről és időpontjáról, napirendjéről a lakosságot a jegyző a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel tájékoztatja. Egyidejűleg a város honlapján közzéteszi a meghívóval együtt a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket.


[29](10)


[30](11)


6. §


[31](1) A képviselő-testület ülésére a jogszabályban előírtakon túl, tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit,

b) az önkormányzati intézmények vezetőit,

c) akik meghívását a bizottság elnöke javasolja,

[32]d) a közbeszerzési tanácsadót, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, illetve a jogi tanácsadót a véleményezési körébe tartozó napirendi pontok tárgyalásához,

e) akiket a polgármester vagy a képviselők, illetve az előterjesztő a napirendhez kapcsolódóan javasol.

[33]f) az alábbi szervezetek képviselőit a tevékenységi körükhöz kapcsolódó napirendi pontok tárgyalásához:

[34](2) Az (1) bekezdés b, c, d, e, f pontjában megjelöltek írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendhez kapnak, amelyben érintettek, vagy amelyhez meghívásuk kapcsolódik. Számukra a meghívót és az előterjesztéseket az előzetesen bejelentett email címre kell megküldeni.


(3) A polgármester engedélyével a képviselő-testület ülésén osztható ki:

a) kivételesen, a meghívóban feltüntetett napirend írásos előterjesztése,

b) esetenként, a meghívó kiküldését követően beérkezett, sürgős döntést igénylő ügy írásos előterjesztése.


(4) A helyszínen kiosztott anyagok áttekintésére a polgármester meghatározott időtartamú olvasási szünetet rendelhet el.


(5) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a Mötv. 42. §-ában felsorolt ügyekben készült előterjesztéseket kizárólag a képviselőknek és külsős bizottsági tagoknak kell megküldeni.


[35]  (6)


[36]A munkaterv

7. §


(1) A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. A munkaterv fél évre készül. A munkaterv első félévi tervezetét a tárgyév januári, a második félévi tervezetét a júniusi testületi ülésen kell előterjeszteni.


[37](2) A munkaterv-tervezet előkészítése a polgármester feladata.

A tervezet előkészítése során

                   a) a képviselőktől,

                   b) a bizottsági elnököktől,

                   c) a jegyzőtől

javaslatot kér;

                   a) a képviselő-testülettel vagy szerveivel együttműködési megállapodást kötött egyéb szervektől,

                   b) a közszolgáltatást végző szervezetektől,

                   c) az önkormányzati intézmények vezetőitől,

                   d) a nemzetiségi önkormányzattól,

                   e) az egyesületektől, egyéb civil szervezetektől,

                   f) az egyházaktól

javaslatot kérhet.


[38](3) A munkaterv tartalmazza:

a) a testületi ülések tervezett időpontjait

b) a testületi ülések napirendjeit,

c) a napirendi pontok előterjesztőit,

d) az előkészítésben résztvevő további személyek szervek megjelölését,

            e) az előterjesztések elkészítésének határidejét,

 i) egyéb szervezési feladatokat.


(4) A munkatervet meg kell küldeni mindazoknak, akiktől az előkészítés során javaslatot kért, illetve kapott a polgármester.


[39](5) A munkatervben meghatározott napirendektől a polgármester eltérhet, a módosítás okairól a képviselő-testületet a napirend elfogadásakor szóban köteles tájékoztatni.


(6) A munkatervben meghatározott ülés időpontjától – előre nem látható körülmény miatt - a polgármester eltérhet, amiről köteles a képviselő-testület tagjait előzetesen értesíteni.


A képviselő-testület ülése, az ülésvezetés szabályai

8. §


[40][41](1)


(2) Az ülést az ülésvezető nyitja meg, megállapítja, hogy a képviselő-testület összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá megállapítja a jelen lévő képviselők számát és a képviselő-testület határozatképességét, és kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait.


[42](3) Az polgármester az ülés teljes ideje alatt köteles ellenőrizni a határozatképességet. Ha a képviselő-testület határozatképtelenné válik, kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.


[43](4) Ha az ülés ennek ellenére határozatképtelen marad, az polgármester az ülést berekeszti. Ebben az esetben a képviselő-testület a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg.


[44][45](5) A napirend tervezetét az polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó napirendi pontok tárgyának megjelölését, azok előterjesztőjét, előadóját.


(6) A napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz.


(7) A képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését - amennyiben jogszabályban védett érdeket nem sért - az ülést követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. Zárt ülésen tárgyalandó napirendi kezdeményezést legkésőbb az adott napirendi pont tárgyalása előtt kell bejelenteni.


(8) A képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.


Az előterjesztés

       9. §


(1) Előterjesztésnek minősül:

a) a munkatervbe felvett beszámoló és tájékoztató,

b) az egyéb döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat és

c) a képviselő, a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága és tanácsnoka által előzetesen javasolt rendelet- és határozattervezet.


[46](2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban nyújtható be.


[47](3) Az előterjesztés főbb elemei:

a) az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, a tárgykört rendező jogszabályokat, az előkészítésben résztvevő bizottság/ok/, a szakértő/k/, más közigazgatási szervek és meghatározott személyek, stb. véleményét, s mindazokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést, s a döntést indokolják

b) a második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a rendelkezés, a végrehajtásért felelősek és a határidők megjelölésével. Az esetleges alternatív döntésre előterjesztett javaslatokat egymástól világosan elkülönítve kell megfogalmazni.


(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével – a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben betekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe.


(5) A zárt ülés előterjesztésének és kiegészítésének papír formátumú anyaga ülés utáni megsemmisítéséről a képviselő köteles gondoskodni.


A sürgősségi indítvány és az önálló képviselői indítvány

10. §


(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel.


(2) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a jegyző javasolhatják a képviselő-testületnek a napirendi javaslatba fel nem vett ügyek tárgyalását.


[48][49](3) A sürgősségi indítványt indokolással ellátva legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 12 óráig a polgármesternél kell benyújtani. Az indítvány meg kell, hogy feleljen az előterjesztésekre vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek azzal, hogy az, amennyiben rendelet módosítását nem igényli, vagy nem arra irányul, bizottsági vélemény nélkül is beterjeszthető.


(4) A képviselő-testület a napirend meghatározásakor a sürgősségi indítvány tárgyalásáról egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, azt az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja. Ha a testület az indítvány sürgősségét elutasítja, a tárgyalás időpontjáról és a napirendre való felvételéről dönt.


[50](5) Az önálló képviselői indítványt indoklással ellátva legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 12 óráig kell a polgármesternél benyújtani. Az önálló képviselői indítvány esetében a Polgármesteri Hivatal feladata a szakmai egyeztetés lebonyolítása. Amennyiben az önálló képviselői indítvány költségvetési rendelet módosítását is igényli, vagy arra irányul, úgy azt a pénzügyi bizottsági ülést megelőző munkanapon 12 óráig kell a polgármesternél benyújtani.


(6) A képviselő-testület a napirend meghatározásakor az önálló képviselői indítvány tárgyalásáról egyszerű szótöbbséggel dönt.


A tanácskozás rendje

        11. §


[51](1) A polgármester a tárgysorozatba vett előterjesztésekről külön-külön nyit vitát.


[52](2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként annak előterjesztőjét illeti meg a szó. Szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez olyan kérdésekben, amelyek a döntéshozatalt befolyásolhatják. Az előterjesztő szóbeli kiegészítését követően a tárgyban érintett bizottságok elnökei ismertet(het)ik a bizottságok véleményét.


(3) Ezt követően az előterjesztőhöz kérdéseket lehet intézni, amelyekre válaszolnia kell. A kérdésekre adott válaszok elhangzását követően az ülésvezető a döntést igénylő napirendi pont felett –a kérdésekre, interpellációkra adott válaszok kivételével – vitát nyit.


(4) A napirendi pont vitájában jelentkezési sorrendben a képviselők és a tanácskozási joggal részt vevők kapnak szót.


(5) A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz – a (7) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - legfeljebb kétszer, a tanácskozási joggal meghívott egyszer szólhat hozzá. A hozzászólások alkalmanként legfeljebb 3 percig tarthatnak.


[53](6) Az időhatárt túllépő képviselőtől, illetve hozzászólótól a polgármester megvonhatja a szót.


(7) Bármikor szót kérhet:

a) az előterjesztő

b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben, vagy ha a személyét érintő hozzászólásra kíván reagálni,

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.


(8) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület munkájával – ülésének lefolytatásával – kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt. Ügyrendi kérdésben bármely képviselő szót kérhet, 1 percben javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül határoz.


(9) A vita során a képviselők a (5) bekezdés szerinti hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni.


[54](10) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el.


[55](11) Az ülésvezető lezárja a vitát, ha megállapította, hogy nincs több hozzászóló.


(12) A vita lezárását követően, a szavazást megelőzően – vagy aközben – további hozzászólásra még ügyrendi kérdésben sincs lehetőség.


[56](13) A polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti.


(14) A polgármester az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb eseményekről, szükség szerint a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.


[57](15) A képviselők a testületi ülés napirendjének elfogadásakor jelezhetik napirend utáni hozzászólási igényüket az egyebek napirendi pontban.


[58](16) A rendes képviselő-testületi ülésen, a napirend után a (15) bekezdés alapján a képviselő 3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend után felszólalni a város életét, a képviselő-testület munkáját, vagy a képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján napirendre tűzhetők, illetőleg kérdésként vagy interpellációként előterjeszthetők.


[59](17) A napirend utáni felszólalás tartalmáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással érintett – amennyiben az érintett személye nem állapítható meg, akkor a polgármester - 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult.


(18) A napirend utáni felszólalás határozati javaslatot nem tartalmazhat, arról a képviselő-testület határozatot nem hozhat.


Képviselő-csoport (frakció)

12. §


(1) A képviselő-testületben a képviselők legalább öt taggal képviselő-csoportot (frakciót) hozhatnak létre.


(2) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja.


(3) A frakciót e rendeletben biztosított jogok addig illetik meg, amíg tagjainak száma eléri az öt főt.


(4) A frakció megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül írásban kell bejelenteni a polgármesternél.


(5) A bejelentés tartalmazza:

a) a frakció elnevezését;

b) a megválasztott frakcióvezető, esetleges vezető-helyettes nevét;

c) a frakció névsorát.


(6) A frakció megszűnését, a kizárt, illetve belépett képviselő nevét a frakcióvezető, a kilépést a képviselő jelenti be a polgármesternél.


(7) Az ülésvezető a frakcióvezető indítványára a napirendi pont tárgyalását a kért időtartamra, de maximum 15 percre megszakíthatja (frakciószünet). Egy napirendi pont tárgyalása során kizárólag egyszer lehet frakciószünetet kérni.


(8) A frakcióvezető ügyrendi javaslatot tehet a hozzászólások időtartamának korlátozására vagy a vita lezárására. A vita lezárásáról szóló határozathozatal előtt csak azok kaphatnak szót, akik a vitalezárási javaslatig már szólásra jelentkeztek, és ezt a technika rögzítette.


(9)Kötelező szót adni kérésük esetén frakció megtámadtatása esetén a frakció vezetőjének legfeljebb egy perces válaszra.


Szavazás

        13. §


(1) A szavazás számítógépes szavazatszámláló rendszer alkalmazásával, illetve annak működő-képtelensége esetén kézfelemeléssel történik.


(2) A titkos szavazás a számítógépes szavazatszámláló rendszer alkalmazásával, annak működő-képtelensége esetén urnás rendszer segítségével történik.


[60](3) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a képviselők ülésrendje szerint, az óramutató járásával egyező irányban felolvassa a képviselő névsorát, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


(4) Ügyrendi kérdésről név szerinti szavazást nem lehet tartani.


[61](5) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. A döntési javaslat szövegét egyértelműen és úgy kell feltenni szavazásra, hogy arra egyértelműen lehessen szavazni.


(6) Szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet.


[62](7) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen vagy az előterjesztés nyilvántartási számára történő hivatkozással ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni – elegendő csupán arra utalni -, ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, s ezen javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.


[63](8) A polgármester először – az elhangzás sorrendjében - a módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra. A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a képviselő-testület az eredeti előterjesztés szerinti javaslatnak a képviselő-testület által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről.


[64](9) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.


[65](10) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, az ellene szavazók és a tartózkodók számát, majd kihirdeti a döntést.


[66](11) Amennyiben valamely képviselő személyes érintettségét nem jelenti be és szavazott az ügyben és az érintettség utóbb megállapítható, akkor a személyesen érintett képviselő részvételével lebonyolított szavazást – az észlelést követő legközelebbi ülésen – meg kell ismételni és az előző határozatot vissza kell vonni. A megismételt szavazás során a személyesen érintett képviselő a szavazásban nem vehet részt.


[67](12)


Interpelláció, kérdés

14. §


(1) Interpelláció: interpellációt valamely önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása tárgyában, illetőleg intézkedés elmulasztása kapcsán lehet előterjeszteni a képviselő-testület tagjának a testület ülésén - a napirendek előtt - a polgármesterhez, alpolgármesterhez, az önkormányzati bizottság elnökéhez, és a jegyzőhöz.


[68]a) Az interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a címzettje legalább 5 munkanappal előbb írásban megkapta. Az interpelláció másolatát a polgármesternek is meg kell küldeni, ha az interpelláció címzettje más személy. Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, akkor az ülést követő 15 napon belül, írásban kell választ adni az interpellálónak.


b) Amennyiben az a) pontban jelzett határidő után vagy a testületi ülésen nyújtják be az interpellációt, az érintettnek arra csak abban az esetben lehet az ülésen választ adnia, ha álláspontja szerint a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.


c) Az interpellálónak megküldött írásbeli válasz másolatát minden képviselőnek meg kell küldeni, amelyet a következő képviselő-testületi ülésen napirendre kell tűzni.


d) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló személy nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel a képviselő-testület is dönt a válasz elfogadásáról. Ha a testület sem fogadja el, annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza, amely a következő ülésen véleményét ismertetve tájékoztatja a képviselő-testületet.


e) Az interpelláció tárgyának érdemi vizsgálatába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A képviselő-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, ezzel megbízhatja a polgármestert, az alpolgármestert, az önkormányzati bizottsági elnököt, illetőleg a tanácsnokot.


[69](2) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési és előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre a képviselő-testületi ülésen – vagy amennyiben a kérdés megválaszolása előzetes vizsgálatot igényel, akkor legkésőbb 30 napon belül írásban - köteles választ adni a megkérdezett.


A tanácskozás rendjének fenntartása

15. §


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ennek során:

a) ha az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja, rendre utasíthatja;

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól vagy a tanácskozáshoz nem illő sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan magatartást tanúsít;

c) megvonhatja a szót a b) pontban hivatkozott magatartásokat figyelmeztetés ellenére ismételten elkövető hozzászólótól,

d) ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a munkáját nem tudja folytatni, az ülést megszakíthatja.


(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. Amennyiben a rendzavaró a termet önként nem hagyja el az ülésvezető igénybe veheti a rendőrség közreműködését.


(3) A kiváltó ok megszűnése után az ülés vezetője azonnal elrendeli az ülés folytatását.


(4) Az ülés vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak a bizottsági ülések vezetése során is alkalmazandók.


A jegyzőkönyv

16. §


(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján E/3 személyben megfogalmazott jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Mötv. 52. §-ában meghatározottak alapján kell elkészíteni.


[70](2) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével – a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben betekinthetnek a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvébe és előterjesztéseibe. A képviselő-testületi és kapcsolódó előterjesztések - a zárt ülés kivételével – az önkormányzat honlapján is közzétételre kerülnek. A közzétételről a Szervezési Iroda útján a jegyző gondoskodik.


[71](3) A jegyzőkönyveket az előterjesztésekkel, jelenléti ívekkel, meghívókkal együtt évente be kell kötni. A bekötésről, és a bekötött anyagok őrzéséről a jegyző gondoskodik.


A képviselő-testület döntései

17. §


(1) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot és határozatot hoz.


(2) Az önkormányzat határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…/20…(…hó…nap) számú határozata.

Ahol a zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az időpontja. A határozatok számozását évente újra kell kezdeni.


(3) A képviselő-testületi határozat megjelöli a végrehajtás határidejét és felelősét.


[72](4) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról a Polgármesteri Hivatal számítógépes nyilvántartást vezet, valamint a határozatokat és rendeleteket papír alapú formában őrzi.


Az önkormányzati rendeletalkotás

18. §


(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

a) a képviselő-testület bizottsága

b) képviselők

c) polgármester, alpolgármesterek, jegyző.


[73](2) A kezdeményezést a jegyzőhöz kell benyújtani. A kezdeményezésnek vagy a rendeleti javaslatnak meg kell felelni a jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy pontosan meg kell jelölni a rendelet módosításra vonatkozó igényt, amely alapján a Polgármesteri Hivatal el tudja készíteni a rendelet-tervezetet.


[74](3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezés jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét a jegyző ellenőrzi, napirendi felvételét csak az ellenőrzést, illetve jóváhagyást követően lehet kérni a polgármestertől.


[75](4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérő esetben a rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett szervezeti egysége készíti el.


(5) Rendelet-tervezetet a tárgya szerint illetékes bizottság cél- és szakszerűségi szempontból, a Pénzügyi Bizottság valamennyi tervezetet törvényességi és jogharmonizációs szempontból véleményezi.


[76](6) Az elfogadott rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, melyet a polgármester és a jegyző ír alá.


[77](7) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés ideje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kihelyezés napja, melyet a rendelet eredeti példányán záradékként kell feltüntetni.


[78](8) Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és hatályosulásának szükség szerinti felülvizsgálatáról és a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről a jegyző gondoskodik.


[79](9) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét vezetni és gondoskodni a módosítások önkormányzati rendeleteken történő átvezetéséről, a hatályos, egységes szerkezetű rendelettár naprakészen tartásáról.


[80](10) Az önkormányzati rendeleteket és az egységes szerkezetű rendelettárat az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.


[81](11)


A képviselő-testület bizottságai

19. §


[82](1)


[83](2) Az állandó bizottságok felsorolását és létszámát a 2. számú melléklet, hatáskörükbe tartozó ügyek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület esetenként meghatározott feladatokra ideiglenes bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló előterjesztésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. Az ideiglenes bizottságot működésének időtartamára ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, és terhelik, mint az állandó bizottságokat.


[84](4) A munkaterv határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok terjesztenek elő, illetve amelyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.


(5) A bizottságok tevékenységükről ciklusonként legalább egyszer beszámolnak a képviselő-testületnek.


20. §


[85](1) A bizottság rendes és rendkívüli ülést tart. A bizottság rendes üléseit a képviselő-testület munkaterve tartalmazza. A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag vezeti az ülést.


[86](2)


[87](3)


[88](4)


[89](5)


21. §


[90](1) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban Pénzügyi Bizottság) feladatait a külön jogszabályok rendelkezései, vagyonnyilatkozatokkal összefüggő feladatait az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint végzi.


[91][92](2)


A polgármester, az alpolgármester, tanácsnok és a jegyző

22. §


A polgármester


(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatain kívül ellátja az alábbi feladatokat:

a) rendszeres fogadóórát tart az általa előre meghirdetett időpontban,

b) biztosítja a képviselő-testület demokratikus működését,

c) segíti a képviselők munkáját, biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,

d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, helyben működő társadalmi szervezetekkel,

e) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,

f) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait a képviselő-testület együttműködésével és egyetértésével,

             g) önkormányzati ügyekben kapcsolatot tart a médiával, hírközlő szervekkel,

h) dönt az Mötv 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével bármely a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyben. E döntésről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet,

i) a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hoz bármely ügyben, abban az esetben, ha a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal az ügyben nem hozott döntést. A döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.


(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester feladatellátása során a képviselő-testület döntései alapján köteles eljárni.


Az alpolgármester

23. §


[93](1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ.


[94](2) Az egyik alpolgármester főállású foglalkoztatási jogviszonyban, a másik alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.


(3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó jogszabályi előírások.


[95](4) Az alpolgármesterek feladatát, hatáskörét, a társadalmai megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendje az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


Tanácsnok

24. §


(1) A képviselő-testület a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokot választhat.


(2) A megválasztott tanácsnokot és az által felügyelt önkormányzati feladatköröket jelen rendelet függeléke tartalmazza.


[96](3) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak a tanácsnok írásos véleményével együtt terjeszthető előterjesztés a testület elé.


A jegyző

25. §


(1) A jegyző minden hónap harmadik hétfőjén tisztségviselői fogadóórát tart hivatali helyiségében.


[97](2) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.


(3) Legfeljebb 6 hónap időtartamig a jegyzői feladatokat az Igazgatási Iroda vezetője látja el a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén.


[98]A Polgármesteri Hivatal

26. §

[99](1) A Polgármesteri Hivatal feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.


[100](2)


[101][102]Társulás

27. §


[103] [104](1) A képviselő-testület más képviselő testülettel(etekkel) megállapodhat abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

(2)A társulási tanácsban való képviselet ellátásának módjáról a társulási megállapodás rendelkezései szerint kell eljárni.

(3)Megállapodás hiányában az önkormányzatot a polgármester képviseli.


Közmeghallgatás, lakossági fórum

28. §


(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal - munkatervében meghatározott időpontban – közmeghallgatást tart.


(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleg ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a város hivatalos honlapján és a helyi sajtó útján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 30 nappal.


[105](3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül. Tartalmára, készítésére a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadóak.


(4) Közmeghallgatást kell tartani a képviselő-testület döntése alapján is, az általa megjelölt témakörben.


(5) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében - az állampolgárok és a társadalmi önszerveződések közvetlen tájékoztatása céljából - lakossági fórumot hívhat össze. Összehívására, a meghívandók körére és a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó szabályokat a közmeghallgatással azonos módon kell alkalmazni.


Az önkormányzat gazdasági alapjai

29.§


Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendeletek határozzák meg.


30.§


[106]A Képviselő-testület gazdasági programját az Mötv. 116. §-ban meghatározott tartalommal fogadja el.


[107]A megyei koordináció

31. §


[108](1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester feladata.


[109](2)


Együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal

[110]32. §


(1) Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokban meghatározott részletes feltételeknek megfelelően a (2) – (5) bekezdésben meghatározottak szerint támogatja a nemzetiségi önkormányzatok működését.


(2) Kistarcsa Város Önkormányzata a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok részére a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.


[111] [112](3) Kistarcsa Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatala útján szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elkészítéséhez, az előirányzatainak felhasználásához kapcsolódó döntéseket, kifizetéseket koordinálja. A fentiek keretében az Önkormányzat segítséget nyújt az alábbi feladatokban:

           a) nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése,

           b) költségvetési előirányzatok módosítása,

           c) információszolgáltatás a költségvetésről,

           d) beszámolási kötelezettség teljesítése.


[113](4) Kistarcsa Város Önkormányzat a Polgármesteri Hivatala útján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával, valamint kötelezettségvállalásaival kapcsolatos feladatokat.


[114](5) Kistarcsa Város Önkormányzat a Polgármesteri Hivatala útján ellátja az önálló bankszámlával és önálló házi pénztárral rendelkező nemzetiségi önkormányzat pénztárosi feladatait és a házi pénztár kezelésével kapcsolatos valamennyi feladatot.


(6) A nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezése szerint Kistarcsa Város Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére előre egyeztetett időpontban igény szerint a Civil Ház épületében (Kistarcsa, Széchenyi u. 33. szám alatt) kijelölt helyiséget biztosít az önkormányzati feladat ellátásához.

(7)Az Kistarcsa Város Önkormányzata viseli a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek, jegyzőkönyveinek elkészítésével, sokszorosításával, postázásával kapcsolatos költségeket.


Záró rendelkezések

[115]33. §


(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kistarcsa Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2010. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet.


[116](2) Jelen rendelet mellékletét képezik:

1. számú melléklet: A képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárási rend

2. számú melléklet: A bizottságok felsorolása és létszáma

3. számú melléklet: Bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

4. számú melléklet: Polgármesterre átruházott hatáskörök


(3) Jelen rendelet függelékeként kell kezelni:

             1. Képviselők névsora

             2. Megválasztott tanácsnok, illetve feladatköre[1]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet bevezetője. Hatályos: 2013.04.26-től

[2]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[3]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[4]

Kiegészítette a 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. április 25-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[6]

Hatályon kívül helyezte (a paragrafus címét) a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[9]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[10]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[11]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[12]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[13]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[14]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[15]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[16]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[17]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[18]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[19]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[20]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) pontja módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[21]

A rendelet szövegét a 28/2015 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26.-től

[22]

A rendelet szövegét a 30/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.október 25-től

[23]

Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2013. szeptember 20-tól

[24]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) pontja egészítette ki. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[25]

A rendelet szövegét a 30/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. október 25-től

[26]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) pontja módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[27]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) pontja módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[28]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) pontja módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[29]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[30]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[31]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[32]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[33]

Kiegészítette a 28/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2015. június 26-tól

[34]

Kiegészítette a 28/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015. június 26-tól

[35]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[36]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése kiegészítette.Hatályos: 2013.04.26-től

[37]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[38]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. feburár 20-tól

[39]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[40]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[41]

Hatályon kívül helyezte a 30/2015 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatálytalan: 2015.június 26-től

[42]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[43]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[44]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[45]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[46]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[47]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[48]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[49]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[50]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[51]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[52]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[53]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[54]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[55]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[56]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[57]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[58]

A rendelet szövegét a 28/2015 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26-tól

[59]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[60]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[61]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[62]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[63]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[64]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[65]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[66]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[67]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[68]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[69]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[70]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[71]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[72]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[73]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[74]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[75]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[76]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[77]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[78]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[79]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[80]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[81]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[82]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[83]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[84]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[85]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[86]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[87]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[88]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[89]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[90]

A rendelet szövegét a 30/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.június  26-tól

[91]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[92]

Hatályon kívül helyezte a 30/2015 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatálytalan: 2015.június 26-tól

[93]

A rendelet szövegét a 30./2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. október 25-től

[94]

A rendelet szövegét a 30/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. október 25-től

[95]

A rendelet szövegét a 30/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. október 25-től

[96]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[97]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[98]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[99]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[100]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[101]

A rendelet szövegét a 7/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2014.04.01-től

[102]

A rendelet szövegét a 30/2015 (.VI. 25.) önkormányzati rendelet 5 §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26-tól

[103]

A rendelet szövegét a 7/2014 (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2014.04.01-től

[104]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[105]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[106]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[107]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[108]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[109]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatálytalan: 2015. február 20-tól

[110]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2015. február 20-tól

[111]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[112]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól

[113]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[114]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[115]

A rendelet szövegét a 21/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2013.04.26-től

[116]

A rendelet szövegét a 10/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. §-a módosította. Hatályos: 2015. február 20-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
40.18 KB
4. sz. melléklet
29.32 KB
2. sz. melléklet
144.63 KB
3. sz. melléklet
200.88 KB
1. sz. függelék
160.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!