nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014 (IX.17..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-10-02 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014 (IX.17..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS, ÁTNEVEZÉS ÉS A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Gyöngyöstarján község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti:

a) a polgármester;

b) a helyi önkormányzat képviselője;

c) a Gyöngyöstarján községben lakcímmel rendelkező állampolgár;

d) a Gyöngyöstarján községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


2. §


A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az Önkormányzat hirdetőtábláin és honlapján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.


3. §


(1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést az Önkormányzat hirdetőtábláin és honlapján közzé kell tenni.


(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.


4. §


(1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.


(2) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni.


(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.


5. §


(1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző hatósági bizonyítványban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.


(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megszűnik, helyükön az új ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (/a, /b, /c).


(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat.


(4) A házszám megállapításáról szóló döntést közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.


6. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!