nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-27 -tól
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában   meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét

396.740 eFt-ban, ezen belül:


a)

Működési költségvetésétaa)

Működési bevétellel

248 005

eFt

ab)

Működési kiadással

240 436

eFt

ac)

Működési költségvetés egyenlegét

7 569

eFt

b)

Felhalmoási költségvetésétba)

Felhalmozási bevétellel

0

eFt

bb)

Felhalmoási kiadással

19 900

eFt

bc)

Felhalmozási költségvetés egyenlegét

-19 900

eFt

c)

Működés belső finanszírozásátca)

Működési finanszírozás bevételét

128 834

eFt

cb)

Működési finanszírozás kiadását

108 718

eFt

cc)

Működési finanszírozás egyenlegét

20 116

eFt

d)

Felhalmozás belső finanszírozásátda)

Felhalmozási finanszírozási bevételét

19 900

eFt

db)

Felhalmoási finanszírozási kiadását

0

eFt

dc)

Felhalmozási finanszírozás egyenlegét

19 900

eFt

e)

Tartalékát

27 685

eFtállapítja meg.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül


a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 57.132 eFt, melyből 53.244 eFt finanszírozási bevétel (melyből 6.520 eFt előző évi maradvány), működési költségvetésének kiadása 57,132 eFt., melyből 0 eFt tartalék, felhalmozási bevétele 2.000 eFt, melyből 2.000 eFt finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) felhalmozási kiadása 2.000 eFt.


b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda működési költségvetési bevétele 56.556 eFt, melyből 56.556 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 56.556 eFt, felhalmozási bevétele 0 eFt,  felhalmozási kiadása 0 eFt.


c.) az Önkormányzat működési költségvetési bevétele 265.153 eFt, melyből 19.035 eFt finanszírozási bevétel (előző évi maradvány), működési költségvetési kiadása 265.153 eFt, melyből 108.718 finanszírozási kiadás és 27.686 eFt tartalék, felhalmozási költségvetési bevétele 17.900 eFt, melyből finanszírozási bevétel 17.900 eFt (előző évi maradvány), felhalmozási kiadása 17.900 eFt.


(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.


(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.


(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.


(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.


(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. mellélet mutatja be.


(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.


(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a SZEMEGE Csatornaberuházó Viziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig. A hitel lejárata: 2018.01.31.


(12) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak  jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.4. § A költségvetés végrehajtásának szabályi


(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.


(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.


(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.


(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a  polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.


(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(7) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.


(8) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.


(9) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.6. § Záró és vegyes rendelkezések


(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.


(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.


(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.


(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.


(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2018. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.(6) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2018. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen, havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.


(7) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
                         Dobóné Koncz Judit                                                                      Derekas Sándor

                             polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon Szentistván nagyközség Önkormányzata hirdető táblájára történő kifüggesztés útján kihirdettem.


Szentistván,  2018. január 26.                                                                                                    Derekas Sándor

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
366.14 KB
2. melléklet
382.46 KB
3. melléklet
306.68 KB
4. melléklet
271.6 KB
5. melléklet
235.58 KB
6. melléklet
185.35 KB
7. melléklet
190.02 KB
8. melléklet
202.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!