nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 22 538 434 Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                        10 884 394 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                      2 313 419 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                  8 068 155 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                         140 000 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                     406 839 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             425 627 Ft

               - beruházások                                                               300 000 Ft


b) bevételi főösszegét 29 054 690 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                    12 321 776 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                           6 788 758 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                 1 152 923 Ft

               - működési bevételek                                                     868 194 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                            4 444 073 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                      479 510 Ft

               - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről              2 999 456 Ft           

                                         

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 39 225 805 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2017. május 29.


           

              Máté-Botos Ivett                                                                   Hajdu Szabina

                polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. május 30.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.11 KB
2. melléklet
12.55 KB
3. melléklet
9.82 KB
4. melléklet
9.97 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
10.39 KB
7. melléklet
12.71 KB
8. melléklet
13.04 KB
9. melléklet
12.06 KB
10. melléklet
11.54 KB
11. melléklet
12.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!