nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-01-02
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja helyében a következő rendelkezés lép:


„(4) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

     a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa) települési támogatás,

ab) köztemetés,

ac) születési támogatás,

ad) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat,

ae) tanévkezdési támogatás,

af) karácsonyi támogatás,

ag)a hely általános iskolába való beíratást ösztönző támogatás,

ah) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás,

ai) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás,

aj) idősek szociális támogatása.”2. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt egyszeri települési támogatás összege – rászorultsághoz igazodva – legalább 5.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet.”3. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:


„(2a) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint egy lakcímen élő kérelmezők részére – függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától – egyszeri települési támogatás egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg.”4. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át,”5. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„b) egyedülálló vagy egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át.”6. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 21/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„21/C. § (1) A képviselőtestület minden évben – a költségvetési keretétől függően – hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatást állapíthat meg a Mesztegnyőn bejelentett lakcímmel és ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek részére.


(2) A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét és a támogatás megítélésének feltételeit a képviselőtestület határozza meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzésével, és a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


(5) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.”7. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 9/D. alcímmel és 21/D. §-al egészül ki:


„9/D. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás


21/D. § (1) A képviselőtestület minden évben – a költségvetési keretétől függően – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatást állapíthat meg a Mesztegnyőn bejelentett lakcímmel és ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek részére.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatására vonatkozó támogatás egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét és a támogatás megítélésének feltételeit a képviselőtestület határozza meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzésével, és a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


(5) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.”8. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 9/E. alcímmel és 21/E. §-al egészül ki:


„9/E. Idősek szociális támogatása


21/E. § (1) A képviselőtestület a minden évben megrendezésre kerülő Idősek napján – a költségvetési keretétől függően – az általa meghatározott életévet betöltött, Mesztegnyőn állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő, magánszemélyek részére egyszeri pénzbeli, vagy természetbeni támogatást állapíthat meg.


(2) A támogatás mértékét a képviselőtestület állapítja meg.


(3) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyon helyzettől független.”9. § (1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és 2019. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. november 26.
                  Nagy László Péter                                                           Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. november 27. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. november 27.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!