nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-04 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-a, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:  


  1. §.

(1) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetését szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között lehet végezni. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.

(2) Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben, jól kialakított tûzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne okozzon. Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.

(3)  Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.

(4) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést ôrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelôberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetôleg a tûz eloltható.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondokodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(9) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(10) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(11) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülô lomtalanítási akció is igénybe vehetô.

(12) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végezhető égetés, amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.


Záró és átmeneti rendelkezések

2. §.         

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karancsberény, 2014. június 2.           Csabainé Freistág Erzsébet                                                   Lantos Ibolya

      polgármester                                                                            jegyző


Kihirdetve:

Karancsberény, 2014. június 3.

                                                                                                   Lantos Ibolya

                                                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!