nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §                  A rendelet hatálya Nyim község belterületén az avar és kerti hulladék                              szabadtéri égetésére (a továbbiakban: égetés) terjed ki.


2. §                  Az égetés munkanapon, valamint ünnepnap kivételével szombaton 16.00 –

19.00-ig végezhető.


3. §                  Az égetésére akkor kerülhet sor, ha erre más újrahasznosítási lehetőség nem                     áll rendelkezésre.


4. §      (1)       Szabadtéri tűzgyújtás kizárólag jogszabályban meghatározott tűzvédelmi                                     követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások betartásával                           történhet.

            (2)       Az égetés csak állandó felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok betartásával,               a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető.

            (3)       A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen                 szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

            (4)       Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari                            eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot.


5. §      (1)       Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, az                        épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, emberi                            egészséget, természeti és épített környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne                                okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

            (2)       Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe                        helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz                       kioltására.

            (3)       Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag                   (pl. benzin, gázolaj) nem alkalmazható.

            (4)       Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal                el kell oltani.

            (5)       Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell                                    megszüntetni.


6. §      (1)       Az égetést az engedélyezett időszakban sem lehet végrehajtani

                        a)         viharos szeles vagy ködös időben;

                        b)         ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el.

            (2)       Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést                           végrehajtani.


7. §                             A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül -                       amennyiben a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy         bűncselekménynek - a rendelet 2-6. §-ában foglalt kötelezettség megsértése,       melynek megvalósulása esetén a közösségi együttélés szabályairól és ezek     elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.


8. §                  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                            Pistár Péter                                                              dr. Nagy Gábor

                            polgármester                                                                      jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Ságvár, 2015. március 31.                                                                                                             dr. Nagy Gábor

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!