nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 98 548 282,- Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                       39 525 397,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                     8 119 333,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                               38 439 608,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                    3 871 975 ,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                 5 377 247,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.         1 042 272,- Ft

               - beruházások                                                            2 172 450  Ft


b) bevételi főösszegét 101 983 666 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                 35 019 456,- Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                      20 550 325,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                            32 352 731,- Ft

               - működési bevételek                                               4 977 978,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                         7 020 532,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                   952 644,- Ft

               - Felhalmozásra átvett pe.                                          1 110 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 436 644 196 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2017. május 29.


           

                 Fábos István                                                                  Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                        jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2017. május 30.


                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
35.5 KB
2. melléklet
21.41 KB
3. melléklet
33 KB
4. melléklet
27.5 KB
5. melléklet
10.38 KB
6. melléklet
13.27 KB
7. melléklet
18.11 KB
8. melléklet
16.03 KB
9. melléklet
11.59 KB
10. melléklet
12.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!