nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 3/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-18 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 3/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelete
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


Általános rendelkezések


  1. §


(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít.

(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. (továbbiakban: civil keret)

A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg.


A rendelet hatálya


2. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed Rábakecöl község közigazgatási területén működő, az Ectv. alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetekre, civil társaságokra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a sporttevékenység céljára létrejött szervezetekre.


A támogatás feltétele, módja


3. §


(1) A civil keretből támogatás nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy pályázati eljárás nélkül, kérelemre.


(2) Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

    a) működési kiadásaik finanszírozásához,

    b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

    c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

    d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.


4. §


(1) A civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:

    a) a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,

    b) irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése,         bérlése, karbantartása, javítása,

    c) kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,

    d) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek –              kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,

    e) a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja,

    f) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing                  költségek,

    g) a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége,           útiköltség és szállásdíj.

(2) Működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.5. §


A civil szervezet szervezésében megvalósuló rendezvények, programok finanszírozásához támogatás különösen tiszteletdíj kifizetésére, fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére, úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.


6. §


A civil szervezetek által benyújtott pályázatok önrészéhez biztosított támogatást az önkormányzat csak akkor utalja át a pályázónak, ha a szervezet a program megvalósításához szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.


7. §


(1) A civil szervezet hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatban különösen a megvalósuló programok úti- és szállásköltsége támogatható.

(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy a támogatást kérő civil szervezet pályázatához csatolja a hazai vagy nemzetközi szervezet által kibocsátott együttműködési nyilatkozatot, meghívót vagy rendezvény-, versenyfelhívást.


8. §


(1) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy amely szervezetnél a pályázat, kérelem benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésben foglalt érintettséget megalapozó körülmény, és annak közzétételét elmulasztotta.

(2) Nem részesülhet támogatásban az Ectv. rendelkezései szerint az a civil szervezet, amely a beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére nem nyújtotta be, nem helyezte letétbe.


Pályázati eljárás


9. §


(1) A képviselő-testület minden év február 28. napjáig pályázatot ír ki a civil keret felosztása céljából.

(2) A pályázati felhívást Rábakecöl Község Önkormányzatának hivatalos honlapján kell megjelentetni.

(3) A pályázatot e rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Rábakecöl község polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

(4) A pályázót egyszeri esetben – 8 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felhívni.

(5) A benyújtott pályázatok alapján a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésén.

(6) A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. (A támogatási szerződés tartalmi elemeit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.)

(7) A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Rábakecöl község hivatalos honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül.


Támogatás pályázati eljáráson kívül


10. §


(1) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás e rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha a támogatási cél a pályázatok benyújtási határidejét követően jut a civil szervezet tudomására, illetve működési támogatás esetén a támogatás elmaradás a civil szervezet működését veszélyezteti.

(2) A kérelem benyújtására, elbírálására, közzétételére alkalmazni kell e rendelet 9. §. (2) – (6) bekezdésében foglalt szabályokat.


A támogatások nyilvántartása


11. §


(1) A támogatások nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

    a) a kedvezményezett megnevezését

    b) a támogatás célját

    c) a támogatás összegét

    d) a képviselő-testület döntésének számát

    e) a támogatás közzétételének napját

    f) a finanszírozás teljesítésének időpontját

    g) az elszámolás határidejét

    h) az elszámolás teljesítésének napját

    i) a határidőre nem teljesített számadási kötelezettség pótlására történő felszólítás időpontját.


Számadási kötelezettség


12. §


(1) A támogatási döntést követően az önkormányzat által támogatott civil szervezet számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

(2) A számadási kötelezettséget és a számadás benyújtásának módját a támogatási szerződésben kell kikötni, valamint egyértelműen meg kell határozni a céljellegű juttatás felhasználásának határidejét.

(3) A számadáshoz a számadásra kötelezettnek csatolnia kell a számadásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). A számadásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni  „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….Ft összeg) Rábakecöl Község Önkormányzata felé elszámolva a …..számú támogatási szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője aláírásával hitelesít.

(4) A számadást Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi.

Az ellenőrzés eredményéről a támogatottat írásban értesíteni kell.

(5) Amennyiben a benyújtott számadás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, a számadás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat fel kell hívni a számadás kiegészítésére.

(6) Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a számadási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét elmulasztotta.

(7) Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos számadásának kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás ellenére sem nyújtja be az önkormányzatnak

    a) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

    b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás számadással alá nem                   támasztott hányadát köteles egy összegben visszafizetni az önkormányzatnak.

(8) A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a céltól eltérő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési kötelezettséget határidő megjelölésével ki kell kötni.


Kizárás a támogatásból


13. §


(1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

    a) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3             évig

    b) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét  szerződésben         kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig

    c) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig a         rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.Záró rendelkezések


14. §


Ezen rendelet 2017. április 18-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
  Tuba Erik                                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!