nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XI. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-11-24 - 2013-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XI. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: R1.] 17. § (1) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) ponttal egészül ki:

 „[(1) Tüzelőtámogatásként természetben nyújtott átmeneti segélyben részesülhet, aki:]

f) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

g) családjában 3 vagy több gyermeket nevel.”

2. § (1) Jelen rendelet a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

Gyöngyöstarján, 2013. november 23.

Nagy Károly

polgármester

Dr. Jakab Csaba

jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. november 23.

Gyöngyöstarján, 2013. november 23.

Dr. Jakab Csaba

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!