nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a közterület-elnevezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Szilvágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §        E rendelet alkalmazásában:

a)         Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b)        Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi név.

c)        Házszám: olyan számmal vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

2. §        (1)       Szilvágy község belterületén a közterületeket el kell nevezni, amennyiben a közterületen e rendelet szerint házszámmal ellátandó ingatlan található. A külterületi és az egyéb belterületi közterületeket el lehet nevezni.

              (2)       A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll.

              (3)       A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

3. §           (1)       Az új közterület elnevezésére, a meglévő közterület elnevezésének megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat. A közterület elnevezésének megváltoztatására irányuló kezdeményezésben részletes indokolással meg kell jelölni azt a törvényt vagy kormányrendeletet, mely a közterületnév megváltoztatását lehetővé teszi.

                 (2)       A kezdeményezés benyújtására jogosult:

                            a)         a polgármester,

                            b)         a képviselő-testület tagja,

                            c)         a jegyző,

                            d)         a településen bejegyzett civil szervezet,

                            e)         az érintett.

                (3)       A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a polgármester látja el. A polgármester a megállapítandó új közterületnévről hirdetmény közzétételével kikéri a kezdeményezés benyújtására jogosultak véleményét, majd írásban megkeresi a Földrajzinév-bizottságot.

              (4)      A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi határozat meghozatala előtt a beérkezett véleményeket, javaslatokat ismertetni kell.

               (5)       E § alkalmazásában érintettnek minősül az adott

                          a)         közterületen lévő épületben lakóhelyet vagy tartózkodási helyet létesített természetes személy,

                          b)         közterületen lévő ingatlanon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,

                          c)         közterületen található építési telek tulajdonosa.

4. §        (1)       A belterületi közterületeken a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni. Külterületi ingatlan házszámmal ellátható, a házszámmal el nem látott külterületi ingatlant helyrajzi számmal kell jelölni.

              (2)       A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

              (3)       Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a latin ábécé betűi vagy arab számok is alkalmazhatók. A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

              (4)       A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat. A házszám megállapítása önkormányzati hatósági ügy, melyben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

5. §        (1)       A meglévő közterületen lévő ingatlan házszámának megállapításakor a kialakult számozást kell figyelembe venni.

               (2)       Új közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy

                         a)         a házszámok 1-től kezdődően növekedjenek,

                         b)         a házszámok a község központjából kifelé haladva növekedjenek, amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, a számozást a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni,

                         c)         az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek, a csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása folyamatosan is történhet,

                         d)         terek esetén a házszám-megállapítás az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

              (3)       Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb helyrajzi számú ingatlan marad az eredeti házszámon, a további ingatlanok házszámozását pedig alátöréssel a latin ábécé nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

              (4)       Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

              (5)       Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a latin ábécé kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

6. §        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!