nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete Szepetnek község névhasználatáról


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések


1.§


E rendelet célja, hogy szabályozza Szepetnek település e rendeletben meghatározott nevének jogszerű felvételét és használatát.


2.§


A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik(amelyek) a 3.§ szerint

a) elnevezésükben,

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, továbbá

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken Szepetnek település nevét használni kívánják.3. §


A 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek részére a

1. Szepetnek,

2. Szepetneki,

megjelölés illetve név vagy ezek bármely toldalékos formájának használata, internetes domain regisztrációja (továbbiakban: névhasználat) engedélyhez kötött.4. §


Nem engedélyköteles

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,

b) az önkormányzat által alapított vagy részvételével megalakult, működő gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata,

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.

5. §


A névhasználat díjmentes.2. A névhasználati engedélyezési eljárás


6. §


(1) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, névhasználat megtiltása hatósági ügy, amely Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.


(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.


7. §


(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani.


(2) A kérelemnek az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérésén túl tartalmaznia kell:

a) a kérelmező tevékenységi körét,

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát,

c) a kérelmezett névhasználat célját,

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a névhasználatra a 2. § a) pontjában meghatározott célból kerülne sor.


(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem természetes személy, vagy hivatalos igazolást arról, hogy a kérelmező szerepel az adott tevékenységet végzők nyilvántartásában,

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a névhasználatra a 2. § c) pont szerint kerülne sor.8. §


(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Szepetnek közigazgatási területén található, vagy

b) tevékenysége, működése jellemző módon Szepetnekhez kötődik.(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a névhasználat célja, módja vagy körülményei

a) jogszabályba ütközne vagy

b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit, különösen jóhírnevét sértik vagy veszélyeztetik.


(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel –

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,

c) egy vagy több alkalomra

engedélyezhető.


(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is megállapíthatók.


(5) A névhasználat engedélyezése megtagadható, amennyiben a kérelmezett névhasználat célja, módja vagy körülményei megtévesztésre alkalmasak, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltőek.


9. §


(1) A névhasználati engedély a Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a névhasználat időtartamát,

b) a névhasználat célját,

c) a névhasználat módját,

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást,

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.


(2) A névhasználati engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét, székhelyét, névhasználat módját és az engedély érvényességének határidejét.
3. A névhasználati engedély visszavonása, a névhasználat megtiltása

10. §


(1) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben

a) a kérelmező

- a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,

- az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,

b) a 8. § (2) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.


(2) A névhasználatot meg kell vonni attól, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 3.§-ban megjelölt nevet használótól, amennyiben a névhasználat a 8.§ (2) bekezdésbe ütközik.


(3) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonásával együtt a névhasználatot is meg kell tiltani. A név használatától el kell tiltani azt is, aki a 3.§-ban meghatározott nevet engedély nélkül használja.


(4) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonását bármely önkormányzati képviselő valamint a jegyző kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.11. §


Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell tiltani.


12. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.


(2) Azon természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek a 3.§-ban meghatározott nevet, megjelölést, annak bármely toldalékos formáját 2015. június 1. előtt is használták elnevezésükben, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához, azt külön engedélyeztetési kötelezettség nélkül használhatják az e rendeletben foglalt egyéb kötelezettségek betartása mellett.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Szepetnek, 2015. május 28.
Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző


Záradék:A rendeletet kihirdetésre került: 2015. május 29.Szalai-Gaál Mónika


jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!