nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2020 (X.2.)
Hatályos:2020-10-02 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2020 (X.2.)
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (X.02.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1.) E rendelet célja, hogy Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket.

(2.) A rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén működő közösségi színterekre, szervezetekre, működtetőire és alkalmazottjaira, vállalkozásokra, civil szerveződésekre, magánszemélyekre, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

(3.) Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, vagy párt irányzata mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos helyzetű megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, kor, nem, vallási, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.


2. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései


2.§

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott közösségi színtéren biztosítja a nagyközség lakossága számára a közösségi színterek tárgyi és szakmai feltételeit annak érdekében, hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze képességeit és készségeit, továbbá színteret biztosít annak érdekében, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék.


(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a közművelődési céllal szerveződő magánszemélyek, közösségek, szervezetek, céljaik elérése érdekében a szükséges tárgyi és szakmai feltételeket, valamint igény esetén közművelődési szakemberek szakmai segítségnyújtását igényeljék.


(3) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet- és munkaképessége növelése érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.


(4) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság igényeihez igazodó közösségi, jogi, mezőgazdasági, információs, szociális, közszolgáltatási igények szolgáltató jellegű színterének biztosításáról.


(5) Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek feltárása, ápolása; a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása.


3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3.§

(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésnek helyszínét a Pál Gyula Közösségi Házban (4324 Kállósemjén, Kossuth út 100.), valamint  a

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint partnertelepülések programjain;

(e) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek közreműködését. A közművelődési tevékenységet folytatókkal az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a 3.§-ban foglalt feladatokra figyelemmel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Kult.tv. 79. § (2)-(4) pontjaiban előírt kötelezettségeket.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez készített munkatervet és szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. Munkájáról évente beszámolót készít. 


4. A közművelődési alapszolgáltatások és közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásait, feladatait elsődlegesen az általa alapított, fenntartott és működtetett Pál Gyula Közösségi Ház - mint közösségi színtér - és a Dr. Erdész Sándor Könyvtár (külön SZMSZ szerint) intézmények kereteiben látja el, amely intézmények alapfeladatait tekintve közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat látnak el.

 (2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak koordinálására, napi 8 órás státuszban művelődésszervezőt alkalmaz. A művelődésszervező összehangolja az e rendeletben meghatározott feladatokat és a megnevezett intézmények, szervezetek közművelődéssel kapcsolatos tevékenységét.

Ennek keretében:


•     éves programtervet (eseménynaptárt)készít,

•     szervezi a nemzeti ünnepek lebonyolítását

•     szervezi a hagyományos Kállósemjéni Nap rendezvényeit,

•     kapcsolatot tart az Önkormányzat valamennyi intézményével a különböző kulturális, hagyományőrző rendezvények összehangolása és bonyolítása érdekében.

•     kapcsolatot tart a település valamennyi civil szervezetével, egyesületekkel, egyházakkal, azok programjait egyezteti.

•     Közreműködik a Dr. Erdész Sándor Könyvtár rendezvényeinek lebonyolításában.

•     közreműködik az önkormányzat pályázatainak előkészítésében, és lebonyolításában.

•     szervezi, összehangolja, koordinálja a „Semjéni Krónika” c. újságban megjelenő anyagokat, s annak felelős kiadója.

•     éves munkatervet, beszámolót, statisztikát készít

•     javaslatot ad a különböző kulturális rendezvények megszervezésére, a rendezvényeket előkészíti és lebonyolítja.

•     egyeztet az Önkormányzattal és a  Kállay Kúria Nonprofit KFt-vel az egyes rendezvények időpontjainak meghatározásában.


5. A közművelődés finanszírozásának alapelvei

5. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a Pál Gyula Közösségi Színtér működését éves költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, önkormányzati támogatás, saját bevétel, valamint a minisztériumi érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása és az intézményeknek kiírt pályázati támogatások.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.

(3) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséből biztosíthatja a közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő pályázatok elnyeréséhez szükséges önkormányzati önrészt.


6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6.§

(1)  A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a vonatkozó jogszabályokkal megegyezően a Jegyző látja el.


7. Beszámolás a közművelődési feladatok teljesítéséről

7.§

(1) A közművelődési feladatok ellátásával megbízott szakember, vagy vezető a közművelődési feladatok ellátásáról, valamint a közművelődési megállapodásban résztvevők a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a képviselő-testületnek.

8. Záró rendelkezések

8.§

(1)  Ez az Önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kállósemjén, 2020. október 1.


            Belicza László                                                       Pisákné Páll Ilona

            polgármester                                                           címzetes főjegyző

1. sz melléklet a 6/2020. (X.02.) önkormányzati rendelethezA közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

Dr. Erdész Sándor Könyvtár

4324 Kállósemjén, Kossuth út 100.

„Ficánka” Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha

4324 Kállósemjén, Dózsa Gy. u.22.

Kállay-kúria Nonprofit Kft.

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 4.

Kállay Miklós Általános Iskola

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegység

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 4.

Védőnői Szolgálat     

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.

Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház

4324 Kállósemjén, Kossuth út 94.

„Nyíri” Alapfokú Művészeti Iskola

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.

Arany Alkony Nyugdíjas Klub

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

„Nőszirom” Kállósemjéni Nők Egyesülete

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

Kállósemjéni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

Kállósemjéni Sport Egyesület

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület

4324 Kállósemjén, Béke út 4.

Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

Görögkatolikus Egyház

4324 Kállósemjén, Vasvári P. út 5.

Református Egyház

4324 Kállósemjén, Petőfi út 24.

Római Katolikus Egyház

4324 Kállósemjén, Kölcsey út 7.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!