nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Lakáscélú támogatásokról szóló 1/2015.(II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdése szerint, az alaptörvény  32. cikk (1)bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazással élve  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§(4)bekezdése 7.pontjában kapott felhatalmazás szerint és az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Az 1/2015.(II.16.)önkormányzati rendelet, (továbbiakban: „R”) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


    2.§(1) E rendelet hatálya kiterjed a 40 év alatti fiatal házasokra és egyedülállókra, és

            életkorra tekintet nélkül, aki háztartásában legalább egy 12 éven aluli gyermeket

            nevel.


        (2) Életkorra tekintet nélkül azon személyre, aki a Somberek Község Önkormányzat    

            Helyi Építési Szabályzatában foglaltak szerint helyi védelem alatt álló lakóépületet

           vásárol meg.


2.§ A „R” 3.§(1)bekezdése d) ponttal kiegészül.


       3.§ (1) Támogatás nyújtható Somberek közigazgatási területén lévő

                   d) helyi védelem alatt álló lakóépület vásárlásához


3.§ A „R” 4.§(2) bek b) pontjában a „3.§ b-c) pont helyébe 3.§ b-d) pont lép.


      4.§(2)b) 3.§ b-d) pontjában meghatározott esetben (vétel-ajándékozás) a szerződés szerinti értéke 10 %-a, maximum azonban 200.000.-Ft.


4.§ (1)  A "R" 9.§-a helyébe az alábbi rendelklezés lép:


9.§ (2) A rendelet hatályba lépése előtt 3.§(1)bek. d) szerint szerzett ingatlan tulajdonjogának megszerzése tekintetében az 5.§ c) pontjában meghatározott határidő: 1 év.


(2) Jelen rendelet 2017. április 15. napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                         Csoboth Tamás                             jegyző                                                                               polgármester


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon 2017. április 07. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2017. április 07.                           

                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!