nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés helyi szabályairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


I.    Fejezet
Általános rendelkezések [a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4-5. §-hoz]


1. §    E rendelet hatálya Gyöngyöstarján község közigazgatási területén lévő köztemetőre terjed  ki.


2. §    A köztemető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője Gyöngyöstarján Község Önkormányzata. (továbbiakban: Önkormányzat)


II.    Fejezet
A temető fenntartása [Ttv. 13. §-hoz]


3. §    A köztemető területének tisztántartása a köztemető fenntartójának a feladata.


III.    Fejezet
A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendje, a temetői munkák [Ttv. 16. § a) pontjához és 41. § (3) f) pontjához, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 23. §-hoz]


4. §    A köztemetőben végzendő engedélyhez kötött tevékenységek:
a) sírhelyen végzett építési munkák,
b) sírhely temető területét igénybe vevő felújítása vagy a sírhely lefedése,
c) sírok oldaltávolságainak lebetonozása.


5. §    A ‎4. § c) pontja szerinti munkák esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.


6. §    A ‎4. § szerinti tevékenységeket a polgármester engedélyezi. A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját.


7. §    Az építtető az 1. mellékletben meghatározott díjakat köteles az önkormányzat részére megfizetni.


8. §    A sírbolt építést az érvényben lévő építési szabályok alapján lehet végezni.


9. §    Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.


10. §    A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, 1. mellékletben meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről.


11. §    A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.


IV.    Fejezet
Az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételei, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodás [Ttv. 16. § b) pontjához]


12. §    A sírásást:
    a) a halott hozzátartozója, vagy
    b) megrendelés alapján az arra jogosítvánnyal rendelkező
végezheti az ezen rendeletben meghatározott méret betartása és a temetőgondnok felügyelete mellett.


V.    Fejezet
A temetőhasználat általános szabályai, a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei, a nyitvatartási idő [Ttv. 16. § c) pontjához, Korm. r. 41/A. §-hoz]


13. §    A köztemető nyitvatartása:
    a) április 1. napjától október 31. napjáig:  6  órától 20  óráig,
    b) november 1. napjától március 31. napjáig:  8 órától 16 óráig.


14. §    A köztemetőben gépjárművel csak
a) [4] a búcsú és a halottak napja előtti 6 napon, búcsú és a halottak napján, búcsút és a halottak napját követő 6 napon nyitvatartási időben,
b) szombati napokon 8 és 13 óra között mozgásukban korlátozott, idős hozzátartozók szállítása céljából vagy sírok gondozásához nagy terjedelmű vagy nehéz kellékek szállítása céljából,
c) a szolgáltatást végzők gépjárműveivel nyitvatartási időben,
d) a tulajdonos gépjárműveivel nyitvatartási időben és nyitvatartási időn kívül
szabad közlekedni.


14/A. § [4] (1) A köztemetőbe gépjárművel behajtani csak az Aradi utca felől, onnan kihajtani csak a Petőfi utca felé szabad. 
(2) Jelen § rendelkezéseit a temetkezési szolgáltató és a szertartást végző gépjárműveire nem kell alkalmazni.


15. §    A köztemetőben gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.


16. §    Kutyákat és egyéb állatokat a köztemető területére bevinni tilos.


17. §    A köztemetőben tilos minden kegyeletet sértő magatartás.


18. §    A köztemetőben kizárólag a temető üzemeltetője és kizárólag a köztemetőben keletkezett növényi hulladékot égetheti el az országos tűzvédelmi szabályzat belterület ingatlanok használata során keletkezett hulladékok égetésére és az önkormányzat környezetvédelemről szóló rendeletének avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályai szerint.


19. §    A köztemetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért a fenntartó nem vállal felelősséget.


VI.    Fejezet
A temetési helyek kijelölése [Ttv. 16. § h. pontjához, Korm. r. 10-17. §-hoz]


20. §    A köztemető déli oldalán a sírhelyeket úgy szabad elhelyezni, hogy azok a lakott területtől legalább 50 méterre legyenek.


21. §    Kettős sírhelyen, koporsós temetésre kijelölt parcellában sírboltot kiépíteni nem szabad.


22. §    A sírboltban 1-6 nagykoporsó helyezhető el, ennél nagyobbra a kezelő adhat engedélyt. A sírboltban egy nagy koporsó helyén két kis koporsó is elhelyezhető.


23. §    A díszsírhelyek, és díszurna fülkék a temető területén kijelölt parcellákban lévő sírhely, illetve kolumbáriumban kijelölt urnafülkék, melyek a gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek vagy Képviselő-testületi tag javaslata alapján Gyöngyöstarján Polgármestere adományoz díjmentesen.


24. §    A házastárs díszsírhelybe vagy díszurna fülkébe történő betemetéséhez külön engedély nem szükséges.


25. §    A régi sírok közötti területen a sírhelyek az előírásoknak megfelelően kialakíthatók, az igények szerint megválthatók.


VII.    Fejezet
A temetés [Ttv. 19-24. §-ához]


26. §    A temetés időpontját a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt, eltemetésre engedélyezett időponton belül (órától óráig) kell elvégezni.


27. §    A ravatalozót legalább másfél órával a temetés előtt a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.


28. §    Egy urnafülkébe egy urna helyezhető el. Az urnát sírhelybe is el lehet helyezni rátemetéssel, ehhez sírnyitási engedély nem szükséges. Ebben az esetben az urna a talaj szintjétől legalább 1 m mélységbe kell, hogy kerüljön.


VIII.    Fejezet
A sírhely méretezése [Ttv. 41. § (3) d] pontjához, Korm. r. 10. § (5) bekezdéséhez, 41/A. § d) pontjához]


29. §    A sírhelyek méretei (cm-ben):
(cm)


Hossza

Szélessége

Mélysége

Egyes sírhely

210

90

180

Egyes sírhely rátemetés lehetőségével

210

90

240

Kettős sírhely

210

190

180

Kettős sírhely rátemetés lehetőségével

210

190

24030. §    A sírkeret a rendezett terepszinttől vagy az oldaltávolság lebetonozása esetén a járdaszinttől számítva maximum 40 cm magasságra emelkedhet ki (oldalmagasság).


31. §    A sírok egymástól való távolsága 60 cm, a sírsorok távolsága pedig 80 cm.


32. §    A sírok oldaltávolságai lebetonozhatók és járdaként használhatók.


33. §    A sírhelyek kialakításánál az előírtakat (sírparcellák kialakítása, sírhantok magassága, síremlékek méretei) be kell tartani. Az önkormányzati rendeletnek nem megfelelő síremlékek átalakítását vagy lebontását a polgármester rendelheti el.


34. §    A sírboltok előírt méretei (cm-ben):

(cm)

Belső méretek

Hossza

Szélessége

Mélysége

két koporsóra

250

150

190

négy koporsóra

250

200

220

hat koporsóra

250

250

250

Felszíni méretek
két koporsóra

300

200


négy koporsóra

300

250


hat koporsóra

300

30035. §    A sírboltok és a sírboltsorok egymástól való távolsága: 80 cm.


IX.    Fejezet
A sírjelek alkalmazása [Ttv. 41. § (3) bekezdés d) pontjához, Korm. r. 13-15. §-hoz, 41/A. § d) pontjához]


36. §    A sírjelet elhelyezésekor a kialakult sírhelysor vonalába kell illeszteni.


X.    Fejezet
A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai [Ttv. 41. § (3) d] pontjához, Korm. r. 41/A. § d) pontjához]


37. §    A sírok növénnyel történő díszítését, ápolását, gondozását a hozzátartozók végzik. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely a sírkörüli utakon a közlekedést nem gátolja. Fákat és nagyobb fajta cserjéket csak a temető kezelőjének az engedélyével lehet ültetni és kivágni.


38. §    Az urnafülkén csak a fülke méreteit meg nem haladó méretű koszorú és virágtartó helyezhető el.


XI.    Fejezet
A hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályai [Korm. r. 41/A. § e) pontjához]


39. §    A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A temető kezelője a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni és az összegyűlt szemét elszállításáról gondoskodni.


XII.    Fejezet
A temetési hely feletti rendelkezési jog és annak időtartama [Korm. r. 18. §-ához, 41/A. § d) pontjához]


40. §    A temetkezésre használt helyek állampolgárok között nem értékesíthetők.


41. §    
(1)    A sírbolttal a tulajdonos rendelkezik. A sírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette, valamint akinek tulajdonosi minősítése a nyilvántartó könyvbe be van jegyezve.
(2)    A sírboltba a sírbolt tulajdonosának házastársa, továbbá egyeneságú rokonai, valamint ezek házastársai temethetők, ezenkívül az, akinek betemetését a tulajdonos engedélyezi.
(3)    A sírboltba a sírbolt tulajdonosának más hozzátartozói, akkor temethetők be, ha a temetést kérő a temető fenntartójánál bemutatta az előbbiekben felsorolt betemetkezésre jogosultak írásbeli hozzájárulását, vagy írásban nyilatkozik arról, hogy az elhaltnál közelebbi hozzátartozója nincs.


42. §    A sírboltot a sírhely megváltásától számított 2 éven belül ki kell építeni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, a temető fenntartója jogosult a sírbolthelyet újból értékesíteni és 10 % kezelési költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni. Ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték be, a temető fenntartója legfeljebb 1 évig terjedő halasztást adhat. A póthatáridő eredménytelen elmúltával a sírbolthelyeket a temető kezelője értékesítheti, az eladási árat 5 % kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti.


43. §    A meg nem váltott sírhelyek, sírboltok és tartozékai az Önkormányzat tulajdonába kerülnek vissza és azokat értékesítheti.


44. §    Sírhelyet temetkezésre meg nem nyitott parcellában előre váltani nem lehet.  


45. §    A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.


46. §    A temetési hely az első betemetést megelőzően is megváltható, ebben az esetben az első betemetéskor a temetési helyet ismételten meg kell váltani.


47. §    A díszsírhelyek, díszurna fülkék, közéleti személyek sírhelyei örök jellegűek, e sírhelyeket a temető fennállásáig meg kell őrizni.


XIII.    Fejezet
A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja [Ttv. 40. § (2) bekezdés a) pontjához és 41. § (3) bekezdés e) pontjához]


48. §    
(1)    A temetkezésre használt helyért a temető fenntartójának a 2. mellékletben szereplő díjat kell fizetni.
(2)    A kettős sírhely méretét meghaladó sírhely esetén a kettős sírhely megváltásán felül egész sírhely megváltásának megfelelő összeget kell megfizetni.
(3)    A díjakat a temetkezést és rátemetést megelőzően kell befizetni.
(4)    A befizetésről a sírhellyel rendelkezni jogosult nevét, címét, a sírhely azonosító adatait tartalmazó számlát állít ki az Önkormányzat.


XIV.    Fejezet
Temetési helyek lezárásáról [Ttv. 10. §-hoz, Korm. r. 19-20. §-ához]


49. §    Amikor a temetői sírhelytábla, sírhelysor megtelt, a táblát, illetve a sort le kell zárni, s ennek pontos idejét, valamint a lezárásról szóló hirdetmény kifüggesztésének tényét a nyilvántartásban fel kell tüntetni.


XV.    Fejezet
A nyilvántartás, a védett sírjelek, temetési helyek nyilvántartásának (ideértve a további temetés lehetőségének feltüntetését is) szabályai [Korm. r. 41. §-hoz, 41/A. § f) pontjához]


50. §    A köztemető fenntartója az előírt nyilvántartásokat köteles vezetni:
a)    nyilvántartókönyv és az ehhez tartozó betűsoros névmutató,
b)    külön jegyzék a halva született gyermekekről,
c)    sírboltkönyv, mely tartalmazza a tulajdonos nevét, címét.


51. §    Lehetővé kell tenni, hogy a temetőgondnoknál hozzáférhető helyen egy olyan panaszkönyv legyen, melybe az esetleges panaszokat bejegyezhetik. A fenntartó köteles a panaszt 30 napon belül kivizsgálni és a bejelentőt erről tájékoztatni.


XVI.    Fejezet
A temetőgondnoki feladatok [Korm. r. 41/A. § c) pontjához]


52. §    A temető őrzésével megbízott személy a temetőgondnok.


53. §    A temetőgondnok legfontosabb feladatai.
a)    a ravatalozó és az utak tisztán, rendben tartása,
b)    a szemét összegyűjtése,
c)    a temetőkapuk nyitása és zárása,
d)    sírhelyek kijelölése,
e)    díszsírhelyek gondozása,
f)    panaszkönyv kezelése, a panaszok továbbítása az önkormányzat részére.


XVII.    Fejezet
Záró rendelkezések


54. §    A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


55. §    [3]


56. §    [3]


1. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez [4]

1) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:

a) Egyes sírhely esetében 4060 Ft,
b) Kettős sírhely esetében 5575 Ft,
c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 5790 Ft,
d) Sírbolt esetében 11 590 Ft.


2) A síremlék alapozásához, lefedéséhez, temetőbe gépjárművel történő behajtással együtt járó felújításához szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:

a) Egyes sírhely esetében 1355 Ft,
b) Kettős sírhely esetében 1390 Ft,
c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 1560 Ft,
d) Sírbolt esetében 2725 Ft.


3) Az 1-2. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.          2. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez [4]

1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek ára:
Egyes sírhely 4750 Ft
Kettős sírhely 9500 Ft
Sírbolt (1 személyes) 8400 Ft
Sírbolt (2 vagy több személyes) 16800 Ft
Urna fülke 11600 Ft


A meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.[1] A 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. január 1-jén.

[2] A 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. május 30-án, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[3] A 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. január 1-jén.

[4] A 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2020. január 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!