nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-20 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről


                                                                         Pácin Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésérőlPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

253 732 911 Ft Költségvetési bevétellel és kiadással

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg.


(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

     támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 1.1. melléklet   alapján hagyja jóvá.


(4) A   költségvetési kiadások kormányzati funkciókénti előirányzatait  és az éves    

      létszám előirányzatot     költségvetési szervenként, feladatonként a  2.   mellékletek

      szerint       hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató

      jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3/a. és 3/b.  melléklet

      szerint állapítja meg a képviselő-testület.


2. § (1)            Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint  határozza meg.

3. § (1)   Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 11. melléklete tartalmazza.


(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves

        bontásban   a 12.  melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

      havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot    16.  melléklet szerint határozza meg.

(6) A Pácini Bárókert Óvoda  bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   17.   melléklet szerint határozza meg.

(7)  A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)   Az önkormányzat likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza.


4. §   Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben   

         engedélyezett     létszámát  a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 9,15

         főben, a Pácini       Bárókert Óvoda esetében 13,5 főben, a közfoglalkoztatottak

         létszám-előirányzatát   130  főben állapítja       meg.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban  eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át –   a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 4 28511 Ft, a Pácini Bárókert Óvoda esetében 7 481 186 Ft  - , vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


6. § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

      minden esetben fenntartja magának.


7. §  (1) Az Önkormányzat, a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési   

      szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint

      készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési

     szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

     a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

     b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton     

     elszámolandó kiadások,

     c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és     

     propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,


   

   d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése,   

   K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök   

   beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi  

   eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

   e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi  

   juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

   f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351.  

   Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási  

   célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

   g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel

   adott előlegek,

   h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára  

   biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet,

   személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.

       január 1-jétől kell alkalmazni.


   (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2015.    

   évi    költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati  rendelete.                   Gégény Zsuzsanna                  

                Csonka István

                        polgármester                         

                    jegyzőKihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. február 19. napján kihirdetésre került.Csonka István

     jegyző                                                                                 Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
123.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!