nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés módosításáról

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének előirányzatai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, módosított  2017. évi

a) kiadási főösszegét 183.816 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 183.816 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           39.656 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        6.884 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        25.556 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       0 e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                        5.983 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba             5 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            0 e Ft

c.) közhatalmi bevétel                                                                 5.725  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                 23.012 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0     e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                44.063 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          71.360 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                  69.159 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                   2.201 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített  bevételeiből

a) a kötelező feladatok  bevételei:  183.816 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok  bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített  bevételeiből

a)  működési bevételek: 182.588 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 1.228 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 166.042 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 68.639 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 14.273 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 46.719 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.367 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 17.144 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások: 17.774 e Ft

    ba) beruházások 8.171 ezer forint,

    bb) felújítások       9.603 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megelőlegezés.  visszafizetése   1.900   ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok  kiadásai  183.816 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: .    - e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

b) immateriális javak: 2898 e Ft

c) Kis értékű tárgyi eszköz 3809 eFt.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 17.367 eFt


a) Egyéb nem intézményi ellátás   17.367  eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)     - fejlesztési cél,

b)     -   fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:  -  e Ft.

    5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 16.546 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint      16.546  e Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                          - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         - e Ft

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


 (3) Az önkormányzat 2017. évi  hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 44.063 e Ft

b) külső finanszírozással    -   e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                44.063 e Ft,

    aa) működési célú                                                                  27.517 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             16.546 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                -  e Ft,

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            - e Ft,

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                  - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 54 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék   1.000  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 44. 063 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

3. A Községi Könyvtár 2017. évi költségvetésének módosítása

8. § A képviselő-testület a Községi Könyvtár módosított 2017. évi

a) kiadási főösszegét 1.277 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.277 ezer forintban

állapítja meg.


9. § (1) A Községi Könyvtár 2017. évi  költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    1.277 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     e Ft

amelyből

     ba) központi költségvetési szervtől                                       -  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .- e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                    -             e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  -  e Ft


(2) A Községi Könyvtár  bevételeiből

a) a kötelező feladatok  bevételei: 1.277 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok  bevételei: - e Ft.


(3) A Községi Könyvtár bevételeiből

a) a működési bevételek: 1.277 e Ft,

b) a felhalmozási bevételek:- e Ft.


10. § (1) A Községi Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              1.267 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             676 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  146 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 445 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        - e Ft

      ba) beruházások,                                                                   - e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

                                                                                                                       

(2) A Községi Könyvtár kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.277  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    -  e Ft.


11. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    - fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetésének módosítása


12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi  költségvetésének

a) kiadási főösszegét 167.964 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 167.964 ezer forintban

állapítja meg.


13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

3. § (1)  Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           38.109 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        6.884 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        24.009 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       0 e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                        5.983 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba             5 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            0 e Ft

c.) közhatalmi bevétel                                                                 5.725  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                 8.707 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0     e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                44.063 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          71.360 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                  69.159 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                   2.201 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok  bevételei:  191.228 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok  bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.


 (3) Az önkormányzat bevételeiből

a) a működési bevételek:  166.736 e Ft,

b) a felhalmozási bevételek: 1.228 e Ft.


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi  kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             150.490 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                40.041 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                       9.368  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     30.347  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              17.367  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                          15.855  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                     17.474e Ft

      ba) beruházások,                                                                   8.171 e Ft

      bb) felújítások                                                                       9.303 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - eFt

d) egyéb kiadások                                                                                         - eFt

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

f) finanszírozási kiadások                                                                35.612  e Ft

g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése                                                  1.900  e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok  kiadásai   167.964 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai     - e Ft.

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   - eFt.


15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves  létszám-előirányzata  54  fő.


5. Az önkormányzat Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szervének a 2017. évi

költségvetésének módosítása

16. § A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda nevű költségvetési szervének  2017. évi

a) kiadási főösszegét 50.197 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 50.197 ezer forintban

állapítja meg.


17. § (1) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    34.345 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         -e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                     - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                           14.305 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                     - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                           -  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         - e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  -               e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  - e Ft


(2) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 50.197 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    -  e Ft.


(3) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv bevételeiből


a) a teljesített működési bevételek: 50.197 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: -  eFt


18. § (1) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv 2017. évi   kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             49.897 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                              27.922 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                    4.759 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                  15.927 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 -    e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                        1.289 e Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                        300 e Ft

      ba) beruházások,                                                                      - e Ft

      bb) felújítások                                                                      300 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                              - e Ft


(2) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési szerv  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 50.197 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.


19. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  6  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak  éves létszám-előirányzata -  fő.


6. Záró rendelkezések

21. § E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Somogyszentpál, 2018. május22.

               Dr. Halász Péter                                                                   Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                                 polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Somogyszentpál, 2018. május 30

                                                                                                              Dr.  Halász Péter

                                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
kimutatás
108.32 KB
1. sz. melléklet
15.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!