nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-28 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el

1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   49.845 e Ft-ban

                                            b./ kiadási  főösszegét  :  49.845  e Ft-ban  állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  


„(6)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 3 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

           - Önkormányzat 2 fő

           - a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 fő  (8 órás) főben

        állapítja meg a képviselő-testület.”

                                                   

3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014 (II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     


„(7) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


4.§.

A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                                               Hegyiné Böröcz Adél                Fintáné Dóra Mária

                                                            jegyző                                polgármester                                            


A rendelet kihirdetve:

Malomsok, 2015. május 27.

                                                                                           Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                     jegyző


B E V É T E L E K


1. sz. táblázat


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

8543

11152

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7925

7925

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


2414

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

618

618

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1812

2880

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

 1812

2880

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


13711

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


9998

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3713

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9900

13276

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9000

12375

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                 


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

 9000

12375

4.2.

Gépjárműadó

800

894

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

7

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2250

996

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

600

474

5.5.

Ellátási díjak

 1500


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek

150

152

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7399


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7399


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3713 


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3713 


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33617

42015

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


7399

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


7399

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)


7830

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


431

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

33617

49845K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

    Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22458

22806

1.1.

Személyi  juttatások

6030

6993

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1530

1510

1.3.

Dologi  kiadások

8990

7849

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2000

3698

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3908

2756

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3908

471

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2285

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


27039

2.1.

Beruházások


27039

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

11159


3.1.

Általános tartalék

11159


3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

33617

49845

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

33617

49845

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-7830

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1 mell.1/2014.(II..27. )önkorm. rendelethez


  

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


          Ezer forintban 


BevételekKiadásokMegnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i

Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

2

3.

4

5.

6.

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

 8543                 

11152

Személyi juttatások

6030

6993

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1812

2880

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.

1530

1510

2.-ból EU-s támogatásDologi kiadások

8990

7849

Közhatalmi bevételek

9900

13276


Ellátottak pénzbeli juttatásai

2000                    


3698

Működési célú átvett pénzeszközök

7399 


Egyéb működési célú kiadások

3908

2756

4.-ből EU-s támogatásTartalékok

11159


Egyéb működési bevételek

2250

996


Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+…+12.)

29904

28304

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

33617

22806

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   Költségvetési maradvány igénybevétele


7399

Likviditási célú hitelek törlesztése   Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése   Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése   Egyéb belső finanszírozási bevételekKölcsön törlesztéseHiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése   Értékpapírok bevételei


Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14.+19.)Működ.célú finansz. kiadás összesen (14.+...+21.)BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

29904

35703

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

33617

22806

Költségvetési hiány:

3713


Költségvetési többlet:


12897

Tárgyévi  hiány:Tárgyévi  többlet:

-II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet az 1/2014(.II.27.) önkormányzati rendelethez

BevételekKiadásokMegnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i

Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i.

2

 3

4

5

 6

7

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről


 13711

Beruházások


27039

1.-ből EU-s támogatások1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelhalmozási bevételFelújítás    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3713


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)Egyéb felhalmozási célú kiadásokEgyéb felhalmozási célú bevételek
           
Költségvetési bevételek összesen:(1.+3.+6.+..+11)

3713

13711

Költségvetési kiadások összesen:(1.+3.+6.+..+11)


27039

    Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  Költségvetési maradvány igénybevételeHitelek törlesztése      Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése  Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése  Egyéb belső finanszírozási bevételek


431 

Kölcsön törlesztése, adott kölcsönHiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24)Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás      Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele.Pénzügyi lízing kiadásai  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


  Egyéb külső finanszírozási bevételek


Felhalmozási c. finanszírozási bevét összesen

 3713

 14142

Felhalmozási c. finanszírozási kiadás összesen (13+..24)


 27039

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

3713

14142

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)


27039

Költségvetési hiány:


12897

Költségvetési többlet:

 3713


Malomsok Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     Malomsok Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi módosított e.i.

1

2

3


1.

Helyi adók

                      9000

12375

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésSAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9000                         

12375

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.Malomsok Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiEzer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4)

Malomsok belterületén térkövezés

27039

2014

27039 

27039

 0

ÖSSZESEN:

27039


 27039

27039

 0


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

NEMLEGES


ÖSSZESEN:


8.1.1.melléklet

 1/2014.(II.27.)

önk.rendelethez

Megnevezés

Malomsok Község Önkormányzat


                          01

Feladat megnevezés

Összes bevétel, kiadás


1
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányza

2014.évi

módosítot e.i

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

8543

11152

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7925

7925

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


2414

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

618

618

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1812

2880

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

 1812

2880

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


13711

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


9998

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3713

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9900

13276

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9000

12375

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

 9000

12375

4.2.

Gépjárműadó

800

894

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

 100

7

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2250

996

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

600

474

5.5.

Ellátási díjak

 1500


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek

 150

152

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

     Egyéb működési bevételek

                                        

370

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33617

42015

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


7399

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


7399

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + … + 13.3.)


431

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


431

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


7830

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

33617

49845


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22458

22805

1.1.

Személyi  juttatások

6030

6993

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1530

1510

1.3.

Dologi  kiadások

8990

7849

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2000

3698

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3908

2756

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

 3908

471

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2285

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


27039

2.1.

Beruházások


27039

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

11159


3.1.

Általános tartalék

11159


3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

33617

49845

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

33617

49845


 Éves engedélyezett létszám (fő)

1

2


 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

4
8.1.2 1/2014. (II..27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Malomsok Község Önkormányzat01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása


2

Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi

előirányzat

2014.évi

módosított


1

2

3
Bevételek
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

8543                                   

11152


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7925                                           

7925


1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


2414


1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

618

618


1.4.

Működési célú központosított előirányzatok
1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1812

2880


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól
2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1812 

2880


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


13711


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


9998


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3713


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9900

13276


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9000

12375


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

 9000

12375


4.2.

Gépjárműadó

800

894


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 

7


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1650

522


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

1500 5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

150

152


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek


370


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33017

41541


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


7399


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


7399


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


431


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


431


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


7830


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

33017

49371

Kiadások
1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21858

22331


1.1.

Személyi  juttatások

5874

6837


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1491

1471


1.3.

Dologi  kiadások

8585

7569


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2000

3698


1.5

Egyéb működési célú kiadások

3908

2756


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3908

471


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2285


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


27039


2.1.

Beruházások


27039


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

111593.1.

Általános tartalék

111593.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

33017

49371


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

33017

49371
 Éves engedélyezett létszám (fő)

1

2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

4

Megnevezés

Malomsok Község Önkormányzat


01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása


3
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosított e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

600

474

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 

474

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívü7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

600                                         

474

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

600                                         

474


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

600

474

1.1.

Személyi  juttatások

156

156

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39

39

1.3.

Dologi  kiadások

405


279

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

             - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

             -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül1.9.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül1.10.

             - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

             - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.1.13.

             - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

            - Kamattámogatások1.15.

            - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belü2.8.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be2.9.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

               - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül2.12.

               - Lakástámogatás2.13.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

600

474

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

600

474


 Éves engedélyezett létszám (fő)

1

1


 Közfoglalkoztatott (fő)

0

0
8.1.4.

 melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Malomsok Község ÖnkormányzatFeladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása


4
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosítot

e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

8543 

11152

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7925 

7925

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


2414

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

618 

618

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1812 

2880

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1812 

2880

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


13711

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


9998

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3713

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9900 

13276

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9000 

12375

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000 

12375

4.2.

Gépjárműadó

800 

894

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 

7

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1650                                         

522

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak

1500 


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek

150

152

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek


370

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

21905                                        

41541

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


431

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


431

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

21905

41972


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

8336                                     

8149

1.1.

Személyi  juttatások

1632

2634

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420

651

1.3.

Dologi  kiadások

2376

2111

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások

3908

2753

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3908 

470

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2283

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

8336

8149

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

8336

8149


 Éves engedélyezett létszám (fő)

1

1


 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

0

0
                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla
2014. évre                                                   Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

901

11152

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2880

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
13711

13711

5.

Közhatalmi bevételek4000


40005276

13276

6.

Működési bevételek

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

996

7.

Felhalmozási bevételek


8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Finanszírozási bevételek

7830
7830

10.

Bevételek összesen:

9051

1221

5221

14932

1221

1221

1221

1221

5221

1221

1221

6500

49845

11.


12.

Személyi juttatások

563

563

563

563

563

563

563

563

563

642

642

642

6993

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.jár

122

122

122

122

122

122

122

122

122

137

137

138

1510

14.

Dologi  kiadások

654

654

654

654

654

654

654

654

654

654

654

655

7849

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

310

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

3698

16.

 Egyéb működési célú kiadások

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

226

2756

17.

Beruházások

       

4171

5080


10987

680127039

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)


19.

Kiadások összesen:

1879

6048

1877

1877

1877

1877

6957

1877

12864

8772

1971

1969

49845

20.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!