nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2016-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.21.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (4) bekezdésében a „293.-Ft/gondozási nap/fő” szövegrész helyébe a „932,- Ft/gondozási nap/fő” szöveg lép.


A Rendelet 12. § (9) bekezdésében a „Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottságának” szövegrész helyébe a „Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának” szöveg lép.


2. §


A Rendelet 3. § b.) pontjának első alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„- a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében nyújtott családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás,”.


3. §


Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontjában az „és (3) bekezdésben, valamint a 6. § (2)” szövegrész.


Hatályát veszti a Rendelet 3. § a.) pontjának negyedik alpontja, 7/A. §-a és 8. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!