nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (XII.31.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-01-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (XII.31.) rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 5/2003.(XII.1.) számú rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 5/2003. (XII.1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (3070 Bátonyterenye, Kossuth út 2.) végzi.”


2. §


A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep a Bátonyterenye Város Önkormányzatának tulajdonát képező Gyula-aknai kommunális hulladéklerakó.”


3. §


E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Doman Ferenc

polgármester

Dr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. december 31.Dr. Kiss Tamás

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!