nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2014(VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 - 2015-03-08
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2014(VIII.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§


(1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.
(2) Táplánszentkereszt Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2.§


E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
d) Külterületi lakott hely: a külterületnek az a része, ahol rendszeres és folyamatos emberi tartózkodásra szolgáló lakóingatlanok vannak.


II.
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3. §


(1) Táplánszentkereszt község belterületén a közterületeket és a külterületi lakott helyeket el kell nevezni.
(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.
(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.
(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.§


(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.
(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a jegyző látja el.
(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Táplánszentkereszt  Község Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


5.§


(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.
(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.
(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.


III.
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6.
§


(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(2) Külterületi ingatlant – a külterület elnevezése hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.
(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.
(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.
(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.
(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

7.§


(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatóak.
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.
(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.
(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.


8.§


(1) E rendelet 7.§-ának rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.
(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

9.§


(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. E jogkörében eljárva határozattal dönt:
a.) a házszámok megállapításáról,
b.) az ingatlanok átszámozásáról,
c.) az ingatlantulajdonosok kötelezéséről ingatlanuknak a megállapított házszámmal történő megjelölésre,
d.) jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről 8 napos teljesítési határidő tűzése mellett,
e.) a házszámok összevonásáról.
(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.
(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.
(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.
(5) A jegyző az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben egyszerűsített határozattal dönt. A házszám megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


10.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.§


(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatályba lépését követően kezdeményezett házszámozási- vagy közterület-elnevezési eljárásokban lehet alkalmazni.

            Ifj. Perl János sk.                                                       Családi Anita sk.

              polgármester                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!