nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-16 - 2015-12-31
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazással élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. § - a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékról, az ahhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése értelmében az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:


A rendelet célja

  1. §


A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.


A rendelet hatálya


  1. §


(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Tereske község közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya Tereske község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra és használóra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint minden Tereske közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.


Értelmező rendelkezések


3. §


Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. 2. §-ban, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint kell alkalmazni, illetve értelmezni.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


4. §


(1) Tereske Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban. Közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) és kezelésére.

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ipolytölgyes, Petőfi u. 43. szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult, illetőleg kötelezett.

(4) A települési szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Nógrádmarcal Hulladékkezelő központja, ill. Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő központ (a továbbiakban: Hulladékkezelő) szolgál.

(5) Indokolt esetben –kapacitás hiány, üzemzavar stb. – a Közszolgáltató más, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményt is igénybe vehet.


Közterület tisztántartása


5. §


A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját alkalmazottai útján másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.


Ingatlanok, közterületek tisztán tartása


6. §


(1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató útján.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.


Az ingatlantulajdonos feladatai


7. §


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről.

(2)Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.


8. §


(1)Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2)A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.


(3)Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl.konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5)A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.


Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei


9. §


(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3)Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)Közterületen építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5)Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen építőanyag legfeljebb 3 napig tárolható.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.


A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


10. §


(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

11. §

(1) Az utcai árus köteles az árusítás és közvetlen környékét tisztán tartani az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szerveződje köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

12. §


(1)A település területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.


13. §


A település területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


14. §


(1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Közterületen ipari tevékenységet, építési, szerelési, javítási munkákat végezni csak a Polgármester és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságok engedélyével, illetve megbízásából lehet.


15. §


(1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az erre a célra kialakított felületeken helyezhető el.

(2) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a Polgármester felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3)Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.


16. §


(1)Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2)Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.


Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések


17. §


(1)   Tilos

a.)    az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b.)    a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

c.)    a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

d.)   a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

(2)   Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3)   Közterületen állatot legeltetni még felügyelt mellett sem szabad

(4)   Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület ne szennyeződjék.

(5)   Ha a jármű üzemeltetése során a közterült beszennyeződik, a jármű üzembetartója haladéktalanul köteles a szennyeződés eltávolításáról gondoskodni.

(6)   Szállítmány lerohanásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelések valamint a növényzet szabadon maradjon, ne rongálódjon.


Vizek védelme


18. §.


(1) Tilos:

a.)folyóvizekbe, közterületi árkokba, útpadkára szennyvizet beengedni, önteni,

b.)személy-és tehergépjárművet közterületen mosni, takarítani,

c.)a vízelvezető árkokat alacsony átfolyású híddal, átjáróval lefedni, ezáltal a nagyobb vízátfolyás lehetőségét megakadályozni.


HULLADKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte


19. §


(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.


A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


20. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, egyéb módon megjelölt gyűjtőedények rendszerbe állított gyűjtőedények 120 liter űrtartalmúak lehetnek.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről.

(

 (4) A  gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az

ingatlantulajdonos kötelessége.

(5) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú – rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(6) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.


A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályok


21. §


(1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, a szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(3)A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5)Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével

a) az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;

b) közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni.


22. §


(1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(3)Amennyiben a hulladék elszállítása a meghatározott időpontban a Közszolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot Közszolgáltató köteles 48 órán belül elszállítani.


23. §


A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.


24. §


Elkülönített hulladékgyűjtés


A település közigazgatási területén az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2633 Ipolytölgyes Petőfi utca 43. szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult, illetőleg kötelezett a lakosság által a saját ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír és műanyag palackok gyűjtésére, szállítására az alábbi szabályozás szerint:


(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtött papírt, műanyag-palackot a Közszolgáltató által működtetett házhoz menő gyűjtéssel végzi.
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtési formája:
PET palack gyűjtése: logóval és a gyűjthető anyagra vonatkozó információkkal ellátott áttetsző 600x1000x0,030 mm, LDPE zsákban
Papír elhelyezése: összekötve történő kihelyezéssel
(4) A gyűjtés alkalmával a közszolgáltató csak a szelektíven gyűjtött tiszta PET palack  anyagot tartalmazó zsákokat szállítja el, és az elszállított mennyiségnek megfelelő cserezsákot helyez el. 
(5) A szelektív hulladékgyűjtés havonta egy alkalommal a kommunális gyűjtéssel megegyező napon a Közszolgáltató által meghirdetett időpontban történik

(6) Tereske közigazgatási területén, az Önkormányzat a Zöld-Híd Régió Kft-vel együttműködve, elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn üveg gyűjtésére.

(7) A lakosság által a háztartásokban szelektíven gyűjtött üveg hulladékot a Zöld-Híd Régió Kft. térítésmentesen, szelektív hulladékgyűjtő szigetről begyűjtő-járattal szállítja el.


26. §


 A szelektív gyűjtőkonténerbe csak üveg hulladék kerülhet. Tilos benne rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, illetve a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

                                                                          


Lomtalanítás és veszélyes hulladékgyűjtés


27. §


(1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -,lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 hulladék helyezhető ki térítésmentesen. A meghatározott mennyiség feletti hulladék esetén a közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére díjat számol fel.

(2)Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g)elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(3) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezik ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék pótlólagos elszállításáért az érintett ingatlantulajdonos részére hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

(4) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik. A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek, kisméretű akkumulátorok (mobiltelefon-, kamera- akkumulátorok, stb.) lakossági gyűjtése az önkormányzat által egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.

(7) A lomtalanításból keletkezett hulladék elszállítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt három héttel  korábban a Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzat honlapján, a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(8) Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.


Hulladék égetése


28. §


(1)  Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. A község területén a száraz avar és kerti hulladék (a továbbiakban: hulladék) égetése – a (3)bekezdésben foglalt kivételével – végezhető.

(2)  Tűzgyújtási tilalom időszakában a hulladék égetése tilos.

(3)  A kerti hulladékok égetése egész évben szerdai napokon 9-20 óra között, valamint március 15. és május 31. illetve szeptember 1. és november 30. közötti időszakban szombaton is 9-13 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető

(4)  Égetést csak nagykorú személy végezhet.


A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


29. §


(1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) a közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.


A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének megtagadása


30. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) az nem a nyilatkozatban illetve a szerződésben rögzített gyűjtőedényben kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

e) a gyűjtőedényben ezen rendeletben rögzített tömeget meghaladó tömegű hulladékot helyeztek el,

f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

g) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényben,

h) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató – külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.


A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


31. §


(1)Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben az ingatlan tulajdonosa elhalálozott és az ingatlan üresen áll, s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.


(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az örökös a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(4) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlantulajdonos/ örökös egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.


A közszolgáltatási díjfizetés


32. §


(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján az önkormányzat által megállapított kedvezményes díjat köteles fizetni.

(2) A lakossági hulladékszállítás díjai 2016. január 01 napjától a miniszteri rendeletben meghatározott hatósági ár bevezetéséig Tereske községben, az Önkormányzat által megállapított kedvezményes díj:7.500.- Ft/év

(3) A lakosoktól beszedett díj és a tényleges közszolgáltatás díja közötti különbözetet az Önkormányzat fizeti meg a közszolgáltatónak.

(4) A temetői konténer szállítási díja 12.000.- Ft + Áfa. A szállítási díj és a lemért súly (mérlegjegy) alapján az ártalmatlanítási díj továbbszámlázásra kerül. Az ártalmatlanítási díj a mindenkor érvényben lévő ártalmatlanítási díjak alapján kerülnek meghatározásra.

(5) A közszolgáltatási díjat a mindenkori költségvetési rendelet szabályozza.

(6) Ha az ingatlantulajdonos természetes személy, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy amennyiben az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meghaladja, úgy az ennek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(7) Ha az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület- használati hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a

Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos vagy a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 120 literes, vagy amennyiben az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meghaladja, úgy az ennek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.


33. §


(1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos féléves számlázás alapján, tárgyidőszakban köteles megfizetni.


34. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.

(4) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül – jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.

(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő ingatlantulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


35. §


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


Ellenőrzés


36. §


A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését a Polgármester és a Jegyző végzik.


Záró rendelkezések


37. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésének időpontjában hatályát veszti a Tereske Község Önkormányzat Képviselő –testületének 4/2015. (III.01) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól.


Tereske, 2015. szeptember 14.
Meló Martina                                                             Dr. Villant Gréta

Polgármester                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!