nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-06 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szerkesztés...

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1)[1] Az önkormányzat Szociális Bizottsága szociális tűzifa támogatást nyújthat a rendelkezésre álló 222 m³ készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Járdánháza községben bejelentett állandó lakhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen ott tartózkodnak és 2014. január 1. napján

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, vagy

d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásban részesültek, valamint

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősültek.

(2) Tűzifa támogatásban kizárólagosan az a kérelmező részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését fatüzeléssel oldja meg.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 (4) A  benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

 (5) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(6) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás mennyisége 1 m³


2. §.

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2)[2] A kérelmeket 2014. február 10. napjáig lehet a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatalba benyújtani.

(3)[3] A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2014. február 10. napjáig dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2.mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


3. §.

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára megállapított 3.658.616 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 288.0544 Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 2. §. (2) bekezdésében  meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. április 1. napján hatályát veszti.  Kovács Gábor                                             Dr. Tóth Rita

                          Polgármester                                                    Jegyző1. melléklet az 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelethez [4]


K É R E L E M


Név: ……………………………..………., Szül.hely idő: ……………………………, Anyja neve:  …………………………………., Járdánháza, …………………….. út ….. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként 1 m3 tűzifát biztosítani.


A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó helyi rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*


- aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma: ………………………

- időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma: …………………………

- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma: …………………………………………………………………....

- lakásfenntartási támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma: …………………...

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősültök, a megállapító határozat száma: …………………………………………………………………...

Kijelentem, hogy az általam lakott lakás fűtését fatüzeléssel oldom meg.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához, valamint tudomásul veszem, hogy a rendeletben meghatározott forrás kimerülését követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és 2014. február 10. napjáig beérkeztek-e – a Szociális Bizottság el fogja utasítani.


Járdánháza 2014. ……………………..

………………………………

                  Kérelmező

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)


A kérelemben fent megjelölt szociális ellátás folyósítását/a halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazolom:


Járdánháza, 2014. ……………….…..                                                                                                                       

                                                   Dr. Tóth Rita

                                                                                                                                   Jegyző


Időskorúak járadékában részesülők esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala által hitelesített támogatást megállapító határozat másolati példányának csatolása szükséges. 2. melléklet az 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelethez


ÁTVÉTELI   ELISMERVÉNY


..................................................  (név) Járdánháza,  .............................................  szám

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Járdánháza Község Önkormányzatától természetbeni juttatásként 1 m3 tűzifát átvettem.


Járdánháza, ……………..………….….                     ………………………………….                  ………………………………….

                                   átadó                                                             átvevő


Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. 8IV. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (4) – (5) bekezdése alapján a rendelet 2014. január 15. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. január 15.


                                                                                              Dr. Tóth Rita

                                                                                                    Jegyző


[1] Módosította a 2/2014.(II.05.) önkormányztai rendelet 1.§ - a 2014. február 6 – i hatállyal

[2] Módosította a 2/2014.(II.05.) önkormányzati redelet 2. § - a 2014. február 6 – i hatállyal

[3] Módosította a 2/2014.(II.05.) önkormányzati redelet 2. § - a 2014. február 6 – i hatállyal

[4] Módosította a 2/2014.(II.05.) önkormányzati redelet 3. § - a 2014. február 6 – i hatállyal


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!