nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.8.) rendelete
Hatályos:2019-05-15 - 2020-02-20
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.8.) rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében biztosított élelmezés, az alkalmazotti és a vendégétkezés szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési díjait e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
(2)


2. §


A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 100.-Ft/óra.


3. §4. §5. §


(1) Az intézményvezetőértesíti az érintetteket a díjkedvezmények mértékéről.
(2) A szociális étkezők térítési díjkedvezményei a közös háztartásban élők1főre jutó jövedelme alapján:
a) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét el nem érő jövedelem esetén: 30%,
b) az öregségi nyugdíjminimum és 40.000 Ft között: 20%,
c) 40.000 Ft fölött 0%.
(3) A házi segítségnyújtásban részesülő azon személyek, akiknek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem éri el, kérelemre mentesülnek a térítési díj megfizetése alól.
(4) A (2)-(3) bekezdésben megállapított kedvezmények a települési támogatás keret terhére kerülnek megállapításra.

(5) A szociális étkezők és a házi segítségnyújtásban részesülok térítési díj csökkentésére irányuló kérelmüket minden év február 28-ig, új igény esetén az igénybejelentéskor nyújthatják be a jegyzőhöz.


6. §


(1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület élelmezési nyersanyagköltség és térítési díjak megállapításáról szóló módosított 6/2011. (IX. 1.) rendelete.Doman Ferenc sk                 . Dr. Kiss Tamás sk.
polgármester                          aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2013. február 8.


Dr. Kiss Tamás sk.
aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
64.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!