nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 - 2017-05-04
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL, TOVÁBBÁ AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.     § 
(1)    A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés iránt az anyakönyvvezetőnél kérelmet kell benyújtani. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző engedélyezi.
(2)    [6]


2.     § 
(1)    A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a felek a meghatározott díjakat megfizetik.
(2)    [7] A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
a)    külterületi helyszín esetén 24 890 forint/anyakönyvi esemény díjat,
b)    belterületi helyszín esetén 12 340 forint/anyakönyvi esemény díjat,
c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat
        kell megfizetni. A jelen bekezdésben meghatározott díjak ÁFA-mentesek.”
(3)    A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


3.     § [7] A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7140 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.
        
4.     § 
(1)    [6] Jelen rendeletben meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére és a befizetést igazolni az anyakönyvvezetőnek.
(2)    A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizető részére 15 napon belül vissza kell utalni.
(3)    Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.


5.     § A rendeletben meghatározott díjak megfizetése alól mentesség adható, ha valamelyik házasuló személy állapota közeli halállal fenyeget.


6.     § 
(1)    [7] Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 5000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.
(2)    [7] A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 12000  forint/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.


7.     § [5]    E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) házasságkötő terme.


8.     § 
(1)    Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2)    Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (3) bekezdése.
(3)    Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében a „minden más esetben” szövegrész.


[1] A 10/2011. (III. 25.) számú rendelet kihirdetve: 2011. március 25.
[2] A 32/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve: 2011. december 16.
[3] A 14/2012. (VI. 22.) számú rendelet hatályba lép 2012. július 1-jén, a 2012. július 1-jén és azt követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.
[4] A 26/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén.
[5] A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.
[6] A 15/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.
[7] A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!