nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (VIII.6.) rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2018-02-28
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (VIII.6.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2009.(VIII.06.) R E N D E L E T E

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése, 92. § (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Város Önkormányzata által fenntartott szociális alapszolgáltatásokat biztosító intézményre, a szolgáltatásokat igénybe vevő és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre.


Általános rendelkezések


2. §


(1) A szociális alapszolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni az alábbi szociális alapszolgáltatások esetében


a) a szociális étkeztetésért, ebéd kiszállításáért


b) a nappali ellátásért és az ott igénybevett étkezésért.


(2) A szociális ellátások esetében a térítési díjat – az Szt.-ben meghatározottak szerint – a Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.


Intézményi térítési díj


3. §


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, mely figyelembe vételével kell majd fizetni a 4. § alapján megállapított személyi térítési díjat.


(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében, ha a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami támogatást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni.


(3) Az intézményi- és személyi térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


Személyi térítési díj


4. §


(1) A személyi térítési díj a fizetésre kötelezett részére az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás esetében az Szt. 116. § (3) bekezdése szerint megállapított térítési díj.


(2) Ha az intézményi térítési díj változik, a személyi térítési díjakat az új intézményi térítési díj hatálybalépésétől kell megállapítani.


(3) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban értesíti.


(4) A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni.


(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Mezőkeresztes  Város Önkormányzatához, mint fenntartó szervhez fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.


Kedvezmények


5. §


(1) A szociális étkeztetés ebédkihordását és a nappali  ellátást – étkezés kivételével – az önkormányzat képviselő-testülete ingyenesen biztosítja.


(2)  A szociális ellátások esetében ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a  jogosultat, aki


a) jövedelemmel nem rendelkezik;


b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, a kérelmező és családja jövedelemmel nem rendelkezik.


Értelmező rendelkezések


6. §


(1) A jövedelem, valamint a család fogalmának értelmezésére az Szt. 4. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


(2) Ahol e rendelet nyugdíjminimumot említ, azon az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét kell érteni.


(3) E rendelet alkalmazásában ellátott: a 2. § szerinti ellátásokat igénybevevő személy.


(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglalt szabályok az irányadók.


Átmeneti és záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. szeptember hónapban fizetendő térítési díjak számlázásánál kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2008. (X.30.) sz. rendelet hatályát veszti.


                     dr. Dózsa György s. k.                                                                    Monoki László s. k.

                        polgármester                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!