nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-07 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként


                                                  9.018.245 ezerFt bevétellel

                                                 6.130.404 ezerFt kiadással

            jóváhagyja.


  1.  Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők   szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                522.749 ezerFt,

- munkaadókat terhelő járulékok       144.087 ezerFt,

- dologi jellegű kiadások                   738.495 ezerFt,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai      53.247 ezerFt,

- támogatások                                      80.924 ezerFt.


 (3)   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:


- beruházási kiadások                        1.374.591 ezerFt

- felújítási kiadások                                32.975 ezerFt

- felhalm.c. Pénzeszköz átadás            131.450 ezerFt.


3. § Az önkormányzat  címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
           foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

                                          

4. § A képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben    fogadja el.


  1. §  (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek        célonkénti alakulását éves bontásban a 1. tájékoztató tábla tartalmazza.


(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.6. §  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.


7. §  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások   mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.


8. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  7.1. tájékoztató táblában        szereplő adatok alapján  14.169.563 ezerFt-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 2.868.628 ezerFt, melynek a felosztását a
         képviselő-testület  a 6. Mellékletben elfogadta.


(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését 9. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.9. §  (1) Ez a rendeletet a kihírdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2014.(IX.19.), 15/2014.(XI.19.), 22/2014.(XII.19.), 7/2015.(III.5.), rendeletével módosított 3/2014.(II.13.) rendelete.Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete május 6. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. május 7.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
12.17 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!