nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-08 - 2017-04-09
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


93.479.505,- Ft bevétellel, és  93.479.505,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül

                        - a működési célú bevételt                                                                            93.379.505,- Ft

             - működési bevételek                                                                                    3.855.000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                                                28.600.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                                              42.628.530,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                              13.907.947,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                                           3.435.384,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    952.644,- Ft   

                                 

- a működési célú kiadásokat                                                                     93.479.505,- Ft

   - a személyi juttatások kiadásait                                                              38.384.147,- Ft

   - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                                        7.808.560,- Ft

   - dologi kiadás                                                                                         33.864.154,- Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    4.350.000,- Ft

   - egyéb működési célú kiadások                                                               8.120.000,- Ft

    - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                                 952.644,- Ft


- a felhalmozási célú bevételt                                                                         100.000,- Ft

   - támogatás értékű felhalmozási bevétel                                                                  0 Ft

   - sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                                         100 000,- Ft


- a felhalmozási célú kiadást                                                                                     0  Ft

   - beruházási kiadások                                                                                             0  Ft

    - felújítási kiadások                                                                                                 0  Ft


állapítja meg.”2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. április 06.
              Fábos István                                                                               Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. április 07. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. április 07.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
58.5 KB
2. melléklet
13.95 KB
3. melléklet
15.55 KB
4. melléklet
12.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!