nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-27 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §.

Karancsberény Község Önkormányzatának a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:


k. Karácsonyi támogatás

2.§.

A Rendelet 25. §-a (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


25. § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - hivatalból indított eljárás keretében évente egy alkalommal a tárgyév november-december hónapfolyamán támogatást nyújt azon

a)      65 éven felüliek,

b)      fogyatékkal élők

részére, akik életvitelszerűen a településen élnek és családjukban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át nem haladja meg.


3. §.


A Rendelet a 25. §-t követően a következő alcím címmel és az alábbi 25/A. §-sal egészül ki:


Karácsonyi támogatás


25/A. § (1)  A polgármester átruházott hatáskörben hivatalból indított eljárás keretében tárgyév december hónapjában karácsonyi támogatást nyújt lakóingatlanonként azon Karancsberényi személyek és családok részére, akik életvitelszerűen a településen élnek. A támogatására való jogosultság a személyiadat-és lakcímnyilvántartás tárgyév december 1. napján rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére az önkormányzat 4.000,- Ft/fő értékben természetbeni juttatásként élelmiszer- vagy tisztítószer csomagot biztosít.


(3) A támogatás azon kérelmező részére nyújtható, akinek családjában a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


4. §.


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!