nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 - 2018-05-29
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésérőlIharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2017. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület Iharosberény Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított  2017. évi költségvetési főösszegét 266 864 262  Ftban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított  költségvetés főösszegei:


           a) a költségvetési bevételek összege: 206 535 166  Ft,

           b) a költségvetési kiadások összege:  160 325 368 Ft,

           c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete:  46 209 798 Ft többlet.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások áht belülről                       158 941 396,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások áht belülről                                   0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                    38 312 000,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                              9 281 770,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                     206 535 166,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                60 329 066,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                         266 864 232,- Ft


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételeiből:

              

               a) a kötelező feladatok bevételei.                                    203 245 166,- Ft

               b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                0,- Ft

               c) államigazgatási feladatok bevételei:                                 3 290 000,- Ft


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:

               a) működési költségvetés bevételi előirányzata                 206 535 166,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                             0,- Ft


 (4) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket  a 8.számú melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 13.számú melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai


               a) K1. Személyi juttatások                                                91 182 111,- Ft

               b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó        20 317 017,- Ft

               c) K3. Dologi kiadások                                                     63 045 467,- Ft

               d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     8 572 715,- Ft

               e) K5. Egyéb működési célú kiadások                               61 692 986,- Ft

               f) K6. Beruházási kiadások                                                 6 718 384,- Ft

               g) K7. Felújítások                                                            10 200 758,- Ft

               h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                 0,- Ft

               i) Költségvetési kiadások:                                              261 729 438,- Ft

               j) K9. Finanszírozási kiadások                                            5 134 794,- Ft

               k) Kiadások összesen:                                                  266 864 232,- Ft


 (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásaiból:


           a) a kötelező feladatok kiadás:                                        255 272 207,- Ft

           b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                  11 384 642,- Ft

           c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                               0,- Ft


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:


               a) működési költségvetés kiadási előirányzat                   143 406 226,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                 16 919 142,- Ft


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 9.sz.melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 5. melléklet tartalmazza.


7. §  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 10. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   86  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám          86 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 54 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  63 128 940,- Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 16 919 142,- Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

      a) belső finanszírozással                                          63 128 940,- Ft

b) külső finanszírozással                                                        0,- Ft


(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen                                     0      Ft,

ebből:   

     aa) működési célú                                                   0      Ft,

     ab) felhalmozási célú                                                     0      Ft,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                   0      Ft,

ebből:   

     ba) működési célú                                                   0       Ft,

     bb) felhalmozási célú                                               0       Ft,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                     0      Ft,

ebből:   

     ca) működési célú                                                   0       Ft,

     cb) felhalmozási célú                                               0       Ft,

              d) egyéb finanszírozás összesen:                                     0       Ft,

                                                                                                                               ebből:   

     da) működési célú                                                             0       Ft,

     db) felhalmozási célú                                                 0       Ft.3. Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetése


11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 39 511 453,- Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                                                         0,- Ft

b) a költségvetési kiadások összege:                                            39 511 453,- Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-  

zete 39 511 453,- Ft hiány.


12. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások áht belülről                                       0,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások áht belülről                                   0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                                   0,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                           0,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                                     0,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                39 511 453,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                           39 511 453,- Ft(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételeiből:


               a) a kötelező feladatok bevételei.                                                     0,- Ft

               b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                0,- Ft

               c) államigazgatási feladatok bevételei:                                              0,- Ft (3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:


               a) működési költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                             0,- Ft


13. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:               a) K1. Személyi juttatások                                                27 507 640,- Ft

               b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó          7 393 313,- Ft

               c) K3. Dologi kiadások                                                      3 823 000,- Ft

               d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  0,- Ft

               e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                              0,- Ft

               f) K6. Beruházási kiadások                                                    470 000,- Ft

               g) K7. Felújítások                                                                 317 500,- Ft

               h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                 0,- Ft

               i) Költségvetési kiadások:                                                39 511 453,- Ft

               j) K9. Finanszírozási kiadások                                                         0,- Ft

               k) Kiadások összesen:                                                     39 511 453- Ft
(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:


           a) a kötelező feladatok kiadás:                                          39 511 453,- Ft

           b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                                 0,- Ft

           c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                               0,- Ft(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:


               a) működési költségvetés kiadási előirányzat                     38 723 953,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                      787 500,- Ft14. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             7 fő.(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.4. Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése


15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 62 100 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:


           a) a költségvetési bevételek összege:                                                0,-Ft,

           b) a költségvetési kiadások összege:                                  62 100 000,-Ft,

           c) a költségvetés egyenlege 62 100 000,- Ft hiány


16. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások áht belülről                                       0,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások áht belülről                                   0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                                   0,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                           0,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                                     0,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                62 100 000,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                           62 100 000,- Ft


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:


               a) a kötelező feladatok bevételei.                                                     0,- Ft

               b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                0,- Ft

               c) államigazgatási feladatok bevételei:                                              0,- Ft


 (3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:


               a) működési költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                             0,- Ft


17. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


               a) K1. Személyi juttatások                                                41 828 257,- Ft

               b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó          8 487 217,- Ft

               c) K3. Dologi kiadások                                                     11 657 526,- Ft

               d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  0,- Ft

               e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                              0,- Ft

               f) K6. Beruházási kiadások                                                    127 000,- Ft

               g) K7. Felújítások                                                                           0,- Ft

               h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                 0,- Ft

               i) Költségvetési kiadások:                                                62 100 000,- Ft

               j) K9. Finanszírozási kiadások                                                         0,- Ft

               k) Kiadások összesen:                                                     62 100 000- Ft(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:


           a) a kötelező feladatok kiadás:                                          62 100 000,- Ft

           b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                                 0,- Ft

           c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                               0,- Ft(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:


               a) működési költségvetés kiadási előirányzat                     61 973 000,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                      127 000,- Ft18. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             14 fő.


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.5. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó ktgvetési szerv költségvetése19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét 266 656 849 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:


           a) a költségvetési bevételek összege: 206 535 166  Ft,

           b) a költségvetési kiadások összege:  160 117 985 Ft,

           c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete:  46 417 181 Ft többlet.


20. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások áht belülről                       158 941 396,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások áht belülről                                   0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                    38 312 000,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                              9 281 770,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                     206 535 166,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                60 121 683,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                         266 656 849,- Ft(2) Az önkormányzat bevételeiből:


               a) a kötelező feladatok bevételei.                                    203 245 166,- Ft

               b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                0,- Ft

               c) államigazgatási feladatok bevételei:                                3 290 000.- Ft(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:


               a) működési költségvetés bevételi előirányzata                 206 535 166,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                             0,- Ft21. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


               a) K1. Személyi juttatások                                                21 846 214,- Ft

               b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó          4 436 487,- Ft

               c) K3. Dologi kiadások                                                     47 564 941,- Ft

               d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     8 572 715,- Ft

               e) K5. Egyéb működési célú kiadások                               61 692 986,- Ft

               f) K6. Beruházási kiadások                                                 6 121 384,- Ft

               g) K7. Felújítások                                                              9 883 258,- Ft

               h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                 0,- Ft

               i) Költségvetési kiadások:                                              160 117 985,- Ft

               j) K9. Finanszírozási kiadások                                         106 538 864,- Ft

               k) Kiadások összesen:                                                   266 656 849- Ft

.


(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:


           a) a kötelező feladatok kiadás:                                        148 733 343,- Ft

           b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                  11 384 642,- Ft

           c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                               0,- Ft


                             

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:


               a) működési költségvetés kiadási előirányzat                   144 113 343,- Ft

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                 16 004 642,- Ft22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :         4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                   4  fő,

c) polgármester, alpolgármester, képviselők létszám:                 7 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 54 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


23. § A 2017. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 11. melléklet, 12. melléklet tartalmazza.7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


24.§ (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(7) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(8) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(9) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(10)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt  egyeztetnek a polgármesterrel.

25. § (1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület  dönt.

26.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.

27.§  A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

28. §  Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

29. § A polgármester 1 000 000  Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


30. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.


8. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


31.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

32. §  A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti, illetve kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

33. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinél  céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás)  összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

34. §  A Képviselő-testület 2017. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal közép és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

35. § A Képviselő-testület 2017. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével bruttó 0 Ft/év/fő.


10. Záró rendelkezések


36. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


37. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


    Zsirmon Endre sk.                                                         Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.     

                                   

   polgármester                                                                                 jegyző                         
Záradék:


A rendelet 2017.02. 17. napján kihirdetésre került.

                                                                                          Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3-2017. Melléklet
983 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!