nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
Jászapáti településnév használatáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2016.(V.23.) számú önkormányzati rendelete

Jászapáti településnév használatáról


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet célja, hogy szabályozza Jászapáti település nevének jogszerű felvételét és használatát.


2. §

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik/amelyek

            a) megnevezésükben,

            b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,

            c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz-, vagy emléktárgyon, egyéb terméken

Jászapáti település nevét használni kívánják.3. §

(1) A Jászapáti nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: településnév) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).

(2) Nem engedélyköteles

            a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,

            b) az önkormányzat, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok,        intézmények, egyéb szervezetek névhasználata,

            c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével          megvalósuló névhasználat,

            d) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat,

            e) az egyházi jogi személyek névhasználata.

(3) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.


 

4. §

A névhasználat díjmentes.


5. §

(1) A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A névhasználat engedélyezésére, valamint az engedély visszavonására irányuló eljárásban a polgármester jár el és hoz döntést.


6. §

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

            a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét, vagy székhelyét,

            b) a kérelmező tevékenységi körét,

            c) a kérelmezett névhasználat célját és módját, és

            d) a kérelmezett névhasználat időtartamát.

(3) A kérelemhez csatolni kell

            a) a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben annak       megnevezését érintené a névhasználat,

            b) a dísz-, vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy egyéb termék tervét, amennyiben a kérelmező a településnevet a 2. § c) pontjában meghatározott célból kívánja használni.7. §

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

            a) természetes személy lakó-, vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye,             telephelye, vagy fióktelepe Jászapáti közigazgatási területén található, vagy

            b) tevékenysége, működése jellemző módon Jászapátihoz kötődik, vagy

            c) tevékenysége Jászapátihoz kötődő

                        ca) termékek előállítására, értékesítésére, valamint

                        cb) szokás, népszokás, hagyomány közvetítésére,

                        cc) előadásokra

irányul.

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:

            a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei

                        aa) jogszabályba ütköznek,

                        ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos                        érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,

            b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett     névhasználattól nem különbözik.

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel –

            a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,

            b) a tevékenység folytatásának, vagy kérelmező működésének idejére,

            c) egy vagy több alkalomra

engedélyezhető.

(4) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

            a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

            b) a kérelmező működési idejének időtartamára,

            c) meghatározott időpontig, vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,

            d) egy alkalomra,

            e) határozatlan időre.


8. §

(1) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:

            a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,

            b) az engedélyezett névhasználat célját,

            c) az engedélyezett névhasználat módját,

            d) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

            e) az engedélyezett névhasználat időtartamát,

            f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, valamint

            g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat.

(2) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve a kérelem egyedi jellegéhez is igazodóan egyéb feltételek, kikötések és előírások is megállapíthatók.

(3) A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző a 2. sz. mellékletnek megfelelő nyilvántartást vezet.


9. §

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben

            a) a kérelmező

                        aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,

                        ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket,                              kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,

            b) a 7.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően     következnek be.


10. §

A rendelet hatályba lépése előtt megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát, vagy jogos érdekét sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton – igényérvényesítéssel fellépni.11. § 


Ez a rendelet 2016. június 01. napján lép hatályba.


                        Farkas Ferenc sk.                                             Biróné dr. Boros Anikó sk.

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. május 23. napján kerül kihirdetésre.                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Kérelem
39 KB
Nyilvántartás
8.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!