nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2018-05-31
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról


Egységes szerkezetben a 13/2015. (IX. 30.), 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletekkel


Hatályos: 2016. február 12-től


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.


Szepetnek Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által alapszolgáltatás keretében biztosított ellátások:

a.)étkeztetés,

b.)házi segítségnyújtás,

c.)családsegítés.
2.§

Étkeztetés


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság feltétele, hogy az igénylő önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről nem képes gondoskodni, különösen kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt. Elsősorban jogosultak a napi egyszeri meleg étkeztetésre a 65 év felettiek, a tartósan betegek.


(3) Az étkeztetés megállapításáról a polgármester dönt.


(4) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.


(5) A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, melyet a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláírásával kell ellátni. Rendkívüli esetben – az étkeztetés családon belül önhibán kívüli okból nem megoldott, váratlan betegség, illetve egyéb ok miatt – az eljárást megelőzően is biztosítható az ellátás, ebben az esetben utólagos eljárásra kerül sor.


(6) Az étkeztetés az önkormányzat által működtetett konyha, valamint a szociális gondozónők közreműködésével kerül biztosításra.


(7) Az étkeztetés napi egyszeri meleg étel biztosításával, annak elviteli lehetőségével illetve lakásra szállítással történik.


(8) Az étkezés megszűnik az ellátott halálával, illetve lemondással.


[1](9) Az étkezés térítési díja 275.- Ft + ÁFA, összesen: 349.- Ft, kerekítve: 350.- Ft; a kiszállítási díja: 85.-Ft + ÁFA, összesen: 108.- Ft, kerekítve: 110.- Ft.3.§[2]


Házi segítségnyújtás(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, amely szociális segítés vagy személyes gondozás.


(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele kérelemre, vagy jelzés alapján történik, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával.


(3) A házi segítségnyújtás igénybevételéhez vizsgálni kell a gondozási szükségletet.


(4) A házi segítségnyújtás (szociális segítés vagy személyes gondozás) keretében biztosított ellátás térítési díj elengedhető, ha az ellátást igénybevevő térítési díjra kötelezett havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át.


(5) A házi segítségnyújtás megállapításáról a polgármester dönt. A polgármester a kérelem benyújtásakor a szociális rászorultságot vizsgálja.


(6) A házi segítségnyújtás megszűnik a gondozott halálával, intézményi elhelyezésével, gondozási szükséglet hiányával, illetve lemondással.


(7) A házi segítségnyújtás térítési díja:

a.) szociális segítés:                980.- Ft/gondozási óra,

b.) személyi gondozás:           980.- Ft/gondozási óra.”4. §[3]

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás


(1) Az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező ellátandó feladatát a Sztv. 64. §-a, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 39-40. §-ai szerint Szepetnek Községi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: Szolgálat) keretén belül látja el.


(2) Szepetnek Községi Önkormányzat a Szolgálat jogszabályokból adódó feladatainak ellátását Szepetnek, Eszteregnye és Rigyác települések közigazgatási területén biztosítja.


(3) A Szolgálat feladatellátását térítésmentesen biztosítja.
5. §

Záró rendelkezések  1. Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szepetnek Községi Önkormányzat A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete.Szepetnek, 2015. szeptember 29.Vlasicsné Fischl Timea sk.

Szalai-Gaál Mónika sk.

polgármester

jegyző
Záradék:


A rendeletet – egységes szerkezetben - kihirdetésre került: 2016. február 11.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző[1]

Módosította a 13/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 1-jétől.

[2]

Módosította a 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. február 12-től.

[3]

Módosította a 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. február 12-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!