nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-19 -tól
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és ezen többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő térítési díj mértékéről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Házasságkötésre alkalmas helyszín az önkormányzati hivatal (9491 Hidegség Petőfi Sándor u. 1.) ülésterme (a továbbiakban: hivatali helyiség).

(2) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) szabályai szerint engedélyezhető.

2. § (1) Házasságkötés olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:

a) a helyszín gondozott, hulladéktól, szaghatástól mentes,

b) közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarhatják meg,

c) biztosított az anyakönyvi iratok és az anyakönyvvezető védelme káros behatásoktól, így különösen esőtől, széltől, sérüléstől,

d) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre, és

e) más tevékenység a szertartást nem zavarhatja meg.

(2) Ha a házasságkötés szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.


3. § (1) Házasságot kötni hivatali munkaidőben, az e rendeletben előírtak szerint lehet. Hivatali munkaidő alatt a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidőt kell érteni.

(2) Nem lehet házasságot kötni vasárnap és munkaszüneti napokon, december 24-én és december 31-én.

(3) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben pénteken 13.30 óra és 18.00 óra, szombaton 11.00 óra és 18.00 óra között engedélyezhető a házasságkötés.

(4) Hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségen kívül zárt épületben, pénteken és szombaton 11.00 és 18.00 óra között engedélyezhető a házasságkötés.

(5) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül szabadtéren engedélyezett helyszínen április 1. és október 15. között engedélyezhető a házasságkötés.

(6) Egy napon legfeljebb két házasságkötés tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 perc különbség legyen.


4. § A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés iránti kérelmet az Elektronikus Anyakönyvben rögzítésre kerülő házassági szándék bejelentéssel egyidejűleg kell a jegyzőhöz benyújtani.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(2) Az engedélyezési eljárás során meg kell győződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín, valamint a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget (a továbbiakban: esőhelyszín) megfelel az At., valamint a 2. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek.

(3) Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín alatt történik a házasságkötés.

6. § (1) Az Önkormányzat a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül csak az anyakönyvvezető közreműködését biztosítja.

(2) Az anyakönyvvezető a jegyzői engedélytől függetlenül megtagadhatja a házasságkötést, ha annak időpontjában a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételek mégsem teljesülnek.


7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, mint többletszolgáltatás (a továbbiakban: többletszolgáltatás) ellentételezéseként az Önkormányzatot az alábbi díj illeti meg:

a) hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés díja hivatali helyiségben 25 000,- Ft,

b) hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés díja 40 000,- Ft.

(2) A (1) bekezdésben leírt díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3) A többletszolgáltatás díját, a házasságkötést megelőzően előre, számla ellenében kell az Önkormányzat számlájára megfizetni.

(4) A házasságkötés ünnepélyessé tétele érdekében igényelt külön szolgáltatás(ok)ról – az anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetve – a házasulók saját költségükre gondoskodnak.

8. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt – amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja - a hivatali helyiségben megtartott házasságkötés esetén 16 000,- Ft, a hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés esetén 26 000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) A közreműködői díjat utólag, a tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig kell az anyakönyvvezető részére kifizetni. Az anyakönyvvezető közreműködői díját, valamint annak közterheit az Önkormányzat a 7. §-ban leírt többletszolgáltatás díjából megtéríti a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal részére.


9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárásról szóló 8/2011.(VII. 23.) rendelete.

(3) A rendeletet a hatálybalépését követően a hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése iránt benyújtott kérelmekre, és az ez alapján engedélyezett házasságkötésekre kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!