nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

 E rendelet alkalmazásában:

1.                  avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, gyomnövények, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok, továbbiakban együtt: kerti hulladék);

2.                   hasznosítás: növényi maradványok megfelelő edényben történő komposztálása;

3.                   tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák;

4.                   ipari eredetű hulladék: műanyag, gumi, fáradt olaj, egyéb veszélyes hulladék;

5.                   tűzoltási eszközök: oltóvíz, homok.


2.  Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

2. §

(1)   Az egészséges, korokozóktól és kártevőktől mentes növényi maradványok, hasznosítása javasolt.

(2)   Az ingatlantulajdonon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése (égetése) az ingatlantulajdonos, vagy használó feladata.

(3)   Amennyiben a kerti hulladék nem kerül elégetésre, úgy azt tároló edényben kell gyűjteni és háztartási hulladékként kell kezelni.

(4)   Kizárólag növényi eredetű hulladékot szabad égetni. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve veszélyes és ipari eredetű hulladékot.


 3. Az égetés szabályai

3. §

(1)   A kerti hulladékot égetni a község közigazgatási területén hétfői és pénteki napokon lehet.

(2) Amennyiben az égetés napja ünnepnapra esne, akkor az égetés tilos.

(3)   Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(4)   Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.

(5)   A kerti hulladék égetése úgy történhet, hogy az a környezetre káros hatással ne legyen, tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6)   A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

(7)   Kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.

(8)   Tilos a kerti hulladék égetése a 3. § (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben és erős szél esetén. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt.

 

4. §

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 

5. §

Védett természeti területen kerti hulladék égetése tilos.


4.  Záró rendelkezés

6. §

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                Kollár Károly                                                                                     Tóthné Putz Erika
                polgármester                                                                                                  jegyzőKihirdetve:  2015. március 31.

Tóthné Putz Erika
 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!