nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-24 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete
A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérőlIharosberény Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) – élve a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a helyi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §

(1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a település polgárainak önszerveződő közösségeivel.


(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.


(3) Az önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő– civil szervezetek programjait és működését.


(4) Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.


A rendelet célja


2. §

E rendelet célja, hogy a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása szabályozott keretek között történjen.


A rendelet hatálya


3. §

(1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:

a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség, egyesület (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár, egyház),


b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, polgári jogi társaság,


c) jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösség (klub, baráti kör stb). (A továbbiakban: civil szervezet)


(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:

a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,


b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,


c) azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működnek és e rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap bemutatásával regisztráltatták magukat.


(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatható civil szervezetek a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programokat szerveznek, és az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.


(4) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat-megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.A támogatás feltételei


4. §

(1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:


a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

c) tudományos tevékenység, kutatás,

d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

e) kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés és vásárlás,

f) kulturális örökség megóvása,

g) műemlékvédelem,

h) természetvédelem, állatvédelem, kulturált állattartás népszerűsítése

i) környezetvédelem,

j) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

k) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

l) emberi és állampolgári jogok védelme,

m) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

n) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

o) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

p) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,

r) rendezvények szervezése,


 (3) Az önkormányzati támogatás a (2) bekezdésben felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.

(4) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


A támogatás forrása


5. §

Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített alapból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.


A pályázat


6. §

(1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet.


(2) A pályázati felhívást a település honlapján, a települési helyi TV-n és a képújságban kell közzétenni.


(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. § (2) bekezdésében meghatározott egy tevékenység önkormányzati támogatására pályázhat.


7. §

(1) A civil szerezetek támogatása tárgyában az Önkormányzat a pályázatot ír ki a tárgyévet megelőző  év november 30. napjáig. A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Körjegyzőséghez kell benyújtani, a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti Pályázati Űrlapon, minden évben a kiírástól számított 30 napon belül.      A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő túllépésre való tekintettel – el kell utasítani.


(2) A pályázathoz mellékletként csatolni kell:


a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített, 30 napnál nem régebbi dokumentum másolatát,

b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat- kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,

c) e rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát.


(3) A pályázat hiányos benyújtása esetén a folyamodó civil szervezetet írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.


A pályázati döntés előkészítése


8. §

A pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében a Képviselő-testület

Ügyrendi és Gazdasági, valamint a Népjóléti Bizottsága vesz részt.


A pályázat elbírálása


9. §

(1) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a Képviselőtestületnek.

A Képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról.             A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:


a) a támogatott civil szervezet megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját,

c) a támogatás összegét.


(3) A Képviselő-testület döntését követően a támogatottal a jelen rendelet 3. számú melléklete

szerinti Támogatási Szerződést kell kötni.


A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása


10. §

[1](1) A támogatási szerződés aláírását követően,  az önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet számlájára  a támogatási szerződésben meghatározottak szerint utalja át.


(2) A támogatás (az elnyert pénzösszeg) csak a pályázatban megjelölt és meghatározott célra használható fel.


(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról - a Támogatási Szerződésben meghatározott módon - minden folyó év december 31-ig köteles elszámolni.


(4) Jogszerűen csak a tárgyévben kiállított számlák fogadhatók el.


(5) A támogatás felhasználását a polgármester az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság útján – a bemutatott számlák alapján – a tárgyévet követő év január 15-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az ellenőrzési kötelezettség során a támogatott civil szervezeteknél tételes, helyszíni ellenőrzést kell végrehajtani.


(6) A képviselő-testület vita esetén dönt a számlák elfogadásáról vagy elutasításáról.


(7) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Képviselő-testület elrendeli a támogatás azonnali visszafizetését. Ha pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a rendelt célnak megfelelően történt a számadási kötelezettséggel kezelt pénz felhasználása vagy annak elszámolása a támogatott hibájából nem történt meg az előírt határidőben, akkor a további támogatás felfüggesztésre kerül, illetve a támogatott köteles a felszólítástól számított 8 napon belül visszafizetni a Hivatal házipénztárába a már kifizetett pénzügyi támogatás azon részét, amelyről számlával nem tudott elszámolni.


(8) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy évig az a civil szervezet, amely a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, és ezt a Képviselő-testület határozatba foglalta.


(9) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.


A pályáztatás nyilvánossága


11. §

(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról a döntés meghozatalát követő 60. napig tájékoztatót kell közzétenni a település honlapján valamint a települési képújságban.


(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:


-a támogatott szervezet megnevezését,

-a támogatás célját,

-a támogatás összegét, továbbá

-a támogatási program megvalósítási helyét.

Záró rendelkezés


12. §

(1) E rendelet  2011.10. 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírt

pályázatokra kell alkalmazni.Iharosberény, 2011. március 24.                                             Zsirmon Endre   sk.                                       Strausz Edit sk.

                                              polgármester                                               körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2011. március 25.                                                             Strausz Edit sk.

                                                               körjegyző

Rendelet 1. sz. melléklete

ADATLAP

Iharosberény Község Közigazgatási Területén Működő Civil Szervezetről
A szervezet


neve:

címe:

adószáma:

számlaszáma:

képviselője (név, cím, telefon, e-mail):

cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú*


célja (az alapító okiratot kérjük mellékelni):

tagjainak száma:

önkénteseinek száma:

foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma:

tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben:

jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben:Kelt: Iharosberény,


…………………………………………

aláírás

(a szervezet képviselője)
Rendelet 2. sz. melléklete


PÁLYÁZATI ŰRLAP


Iharosberény Község Önkormányzata  ……………….Rendeletének felhatalmazása alapján

a civil szervezetek részére meghirdetett pénzügyi támogatás elnyerésére  1. A pályázó szervezet adatai

A szervezet megnevezése:

A szervezet székhelye:

A szervezet levelezési címe:

A szervezet képviselőjének neve:

A szervezet képviselőjének elérhetősége: (telefon, fax, e-mail)

A program szervezőjének neve, elérhetősége (cím, telefon, email):

A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma:


A szervezet közhasznúsági fokozata:

kiemelten közhasznú / közhasznú / nem közhasznú*

* a megfelelő rész aláhúzandó

A pályázat sorszáma(az Önkormányzat tölti ki):


2. A pályázat tartalma

A pályázat célja:

A kérelmezett támogatás összege:

A megvalósítás helyszíne:

Időpont/időtartam:

A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!):

iskolai/intézményi, városi, térségi, regionális, országos


A megvalósítandó cél felhasználásának rövid leírása:


A résztvevők várható létszáma:

A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/állóeszközök:

A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma:

Egyéb megjegyzés:


3. Költségvetés (e Ft)

Megnevezés

Összes költség

Saját forrás

Egyéb forrás

Igényelt összegBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és

Iharosberény Község Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Hozzájárulok, hogy - a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok a település hivatalos honlapján közzétételre kerüljenek.Kelt: Iharosberény , …………….

……………………………………

aláírás

(a szervezet képviselője)

Rendelet 3. sz. melléklete


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


amely létrejött egyrészről, Iharosberény Község Önkormányzata (székhely: 8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6., képviseli: Zsirmon Endre polgármester), mint a támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről, a „……………………………………………………………” (székhely:…………Iharosberény,………………………………………………………… ……, képviseli: ………………………………………………), mint a támogatott szervezet ( a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató, a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítására, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az általa támogatott szervezetek számára, számadási kötelezettséget írjon elő az államháztartás alrendszereiből így esetileg, ill. céljelleggel finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, ill. amelyre az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.


2. A Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően a …………. évben beadott pályázatában meghatározott ……………………………………………………………………………………………………… célra elnyert támogatás összegét, elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és felhasználni.


3. A Támogató jelen Támogatási Szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő feladatok ellátása fejében a ……./200. (…..) Kt határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére, a mai napon ……………………….,- Ft, azaz…………………………………………………..forint támogatást biztosít, amely pénzösszeget évente két egyenlő részéletben, május 31-ig, és október 31-ig átutal a Támogatott ……………………………………………….. számú bankszámlájára átutal.


4. A Támogatott a szerződés 3. pontjában meghatározott pénzügyi támogatás összegét csak a pályázatában, ill. jelen szerződésben megjelölt célra fordíthatja.


5. A Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével ……….. év december hó 31. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé. A pénzügyi elszámolást a támogatást nyújtó önkormányzat körjegyzősége felé kell teljesítenie.


6. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák, ill. pénzügyi bizonylatok képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja és Áfa elszámolásokért a Támogató felelősséget nem vállal.


7. A Támogatott a szerződés 5. és 6. pontban meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák, ill. bizonylatok                  – eredetivel mindenben megegyező, hitelesített – fénymásolatát. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.


8. A Támogató körjegyzősége azokat a szervezeteket, amelyek a szerződésben meghatározott határidőig elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget, a határidő lejártától számított 8 napon belül –írásban – felszólítja az elszámolásra.


9. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható az, hogy nem a rendelt célnak megfelelően történt a számadási kötelezettséggel kezelt pénz felhasználása, vagy annak elszámolása a Támogatott hibájából nem történt meg a fent előírt határidőben, akkor a további támogatás felfüggesztésre kerül, illetve a Támogatott köteles a felszólítástól számított 8 napon belül visszafizetni a Támogató házipénztárába a már kifizetett pénzügyi támogatás azon részét, amelyről a jelen szerződésben foglaltak szerint számlával nem tudott elszámolni.


10. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt jogszabály 15/A §-ban foglaltak alapján a nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató köteles közzétenni a támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalát követő 60. napig. A közzététel a Támogató által kiadott települési honlapon történik.


11. A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.


Készült, Iharosberény, …. év …………..hó…….napján

                                      ………..………………..                                              ………………………

                                             Támogató                                                         Támogatott


[1]

3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2015. 02. 24-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!