nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-12 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
A partnerségi egyeztetés szabályairól.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  32.§.(1)bek .a/pont   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések1. Általános rendelkezések

1. §.


(1) Csibrák Község Önkormányzat területére vonatkozó településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésének, vagy módosításának véleményeztetése a lakossággal, az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó szervezetekkel, a vallási közösségekkel a partnerségi egyeztetési szabályai és e rendeletben foglaltak szerint történik.


A rendelet  hatálya


2. §.


(1) Csibrák Község  közigazgatási területére készülő  településfejlesztési koncepció,  településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.


(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv, településképi rendelet, vagy azok módosítása partnerségi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.


II.

Fejezet


Az egyeztetésben résztvevők köre


3. §.


Csibrák Község  közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése

során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Csibrák Község  lakossága és a Kurdon ingatlantulajdonnal rendelkező  magánszemélyek,

b) Csibrák Községben   székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) Aa község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek,

d.)  érintettség esetén a közművek üzemeltetői és az országos közutak kezelői.

(2)   Azon partnerek, akik az egyeztetési eljárásról szóló tájékoztatásban megadott határidőn belül észrevételt, véleményt küldenek, automatikusan bekerülnek az adott eljárás partnerlistájába és később értesítést kapnak az eljárás további menetéről. A megküldött észrevételben, véleményben meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a személy, vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.


A tájékoztatás módja és eszközei


4. §.


(1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé.

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) Kurdi Közös Önkormányzati  Hivatal hirdetőtábláján,

ab.) Csibrák Község Önkormányzatának honlapján: a www. Csibrák.hu web-oldalon. (továbbiakban: önkormányzati honlapja,

ac.)Lakossági fórum.

(2) Lakossági fórum  helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Kurd Község polgármestere (a továbbiakban: polgármester). A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 5 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.

(3) Véleményezésre adott idő: a közléstől számított 15 nap, de legalább a lakossági fórumtól számított 8 nap, melynek pontos dátumát szintén közzé kell tenni.

(4) Véleményezés módja: a véleményeket, észrevételeket a Kurdi közös Önkormányzati Hivatalba 

(5) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi táblázatban meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni:

Dokumentum

Eljárás fajtája

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

Településfejlesztési koncepció készítésénél

-

teljes körű

teljes körű

Településfejlesztési koncepció módosításánál

-

-

hirdetőfelületen vagy honlapon

Integrált település-fejlesztési stratégia

-

Nincs

teljes körű

Településrendezési eszközök

(pl. helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv)

Teljes eljárás

teljes körű

teljes körű

Egyszerűsített eljárás

Nincs

teljes körű

Tárgyalásos eljárás

Nincs

teljes körű

kivétel az EljR. 32. § (6) b) pontja esetében

Állami főépítészi eljárás

Nincs

hirdetőfelületen vagy honlapon

Településképi eszközök (településképi rendelet és kézikönyv)

-

teljes körű

teljes körű


A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása


5.§.


(1) A beérkezett észrevételeket a polgármester a véleményezési anyag szerzőjével egyeztetve írásban értékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

(2) Az észrevételek, javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező tesz javaslatot, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

(3)A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő testület dönt.

(3)   A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételek, vélemények, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


A partnerségi egyeztetés lezárása


6.§.


(1) A partnerségi egyeztetés, valamint a véleményezési szakasz lezárásáról a Képviselő-testület dönt.


(2)   A polgármester az egyeztetésben résztvevőket elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete  a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást  vagy  elutasítást tartalmazó - döntést meghozatalát követő 10 napon belül

a) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;

b) feltölti az önkormányzat honlapjára;

c) elhelyezi az ügyiratban;

d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő

átvezetéséről.


 (4) A közzététellel a partnerségi egyeztetést lezárultnak kell tekinteni.


III.

Fejezet

Záró rendelkezések


7.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


8. §

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett  eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési  eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.Kardos  János                                                          Horváthné Tóth Valéria

polgármester                                                                                  jegyző


A rendelet kihírdetése megtörtént.

2017. szeptember 11.Horváthné Tóth Valéria

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!