nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-22 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlFelsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                   

2.Az önkormányzat  költségvetése


2.§ [1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65001 ezer forintban állapítja meg.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.


4.§ [2]A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 4476 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


5.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2015-2017. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.


6.§[3] Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2015. évben 8450 ezer Ft, melyből 1819 ezer Ft általános működési tartalék, 940 ezer Ft Környezetvédelmi Alap tartalék, 4036 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék, 1655 ezer Ft pályázati tartalék.3. A költségvetési létszámkeret

7.§ (1) A képviselő-testület  az önkormányzat létszám-előirányzatát  5 fő   létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő  teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2015. évben átlagosan 1 főt foglakoztat közfoglalkoztatás keretében.


 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§ Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.


9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


10.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


12.§ A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

                   Dr. Prótár Henrietta                                                      Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                               polgármester

            Kihirdetve: Felsőpáhok, 2015.február 11.

                      Dr. Prótár Henrietta

                             jegyző7. melléklet a  3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint

 évenkénti bontásbansor-szám

A

B

C

D

E

F


Kötelezettség

Kötelezettség vállalás alapja

2015. évben

2016. évben

2017. évben

2018. után
1

Hévíz Kistérségi társulási tagdíj

társulási megállapodás

70

70

70

70


2

Térfigyelő-rendszer karbantartása

megállapodás

280

280

280

280


3

Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre

megállapodás

632

633
4

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

 megállapodás

825

825

825

825


5

Gyepmesteri társulási díj

megállapodás

200

200

200

200


6

Alsópáhok közös feladatellátás

megállapodás

4 655

3 500

3 500

3 500


7

Közös hivatal

megállapodás

6 592

3 000

3 000

3 000


8

Fogorvosi ügyeleti ellátás

megállapodás

33

33

33

33


9

Összesen:


13 287

8 541

7 908

7 908

8. melléklet a  3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2015. évben adott kedvezmények, támogatások


A. Kedvezmények

                                             ezer forintban

Sorszám

A

B

C


Bevételi jogcím

Tervezett bevétel

Adott kedvezmények összege


1

Építményadó

5500

0


2

Magánszemélyek kommunális adója

6500

0


3

Iparűzési adó

3500

0


4

Összesen:

15 500

0B. Támogatások


ezer forintban


Sor-szám

A

B

C


Kiadási jogcím

Támogatások összege


1

Bursa Hungarica ösztöndíj

370


2

Összesen:

370
[1]

Módosította: 5/2016.(III.21.) ÖR, hatályos: 2016.03.22. től

[2]

A rendelet szövegét az 5/2016 (III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.03.22.-től

[3]

Módosította: 5/2016.(III.21) ÖR, hatályos: 2016.03.22.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1,2,3,4,5,6,9,10,
108 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!