nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-18 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete
a sportról

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szilvágy Község Önkormányzata elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, a személyiség formálásában, az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok Alaptörvényben rögzített, testi-lelki egészséghez való jogát.


2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt sportfeladatokra;

b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre;

c) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósulásában részt vevő, az önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra.


3. §    (1) Az Önkormányzat a vonatkozó szabályokkal összhangban feladatának tekinti:

a) a sporttevékenység támogatását;

b) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését;

c) az önkormányzati óvodai, iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtését;

d) a tulajdonában álló sportlétesítmény(ek), sportpályák fejlesztését;

e) a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, különös tekintettel a családok, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjára;

f) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra;

g) a sporttal foglalkozó szervezetekkel való együttműködést.

(2) A lakosság egészségmegőrzése érdekében az önkormányzat a sportfeladatok középpontjába a sportlétesítmények fenntartását és fejlesztését, a gyermek- és ifjúsági sportot (iskolai testnevelés, diáksport, utánpótlás-nevelés), valamint a szabadidősportot állítja.

(3) Az önkormányzat mindenekelőtt törekszik a szabadidős és sportlétesítmények biztonsági követelményeknek való megfeleltetésére, hangsúlyt fektet a baleset-megelőzési tevékenységre.


4. §      Az önkormányzat az egyéb sporttal kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges összeget éves költségvetésében biztosítja.


5. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének a sporttevékenységgel kapcsolatos helyi feladatokról szóló 18/2002. (XII. 12.) számú rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!