nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-02 -tól
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.1.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A.§ és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§ alapján a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.


TERÜLETI HATÁLY


1.§ (1) Az önkormányzati rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonú közutakon, önkormányzati ingatlanokon, továbbá közterületeken, illetve közhasználatra átadott területeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre és területekre, a kiemelt övezetekre, valamint az 1.§ (6) bekezdésében leírtakra terjed ki.

(2) a.) Fizető parkolók azok, amelyeket a KRESZ 110. Ábra szerinti „Várakozóhely” jelzőtáblával, valamint a KRESZ 61/a és 61/b ábrák szerinti „Korlátozott várakozási övezet” és „Korlátozott várakozási övezet vége” és az alattuk elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

b.) Kiemelt övezetek: a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kijelölt olyan területek, ahol a gépjármű-közlekedés korlátozott, illetve a várakozás fizető parkolók üzemeltetésével működik. A kiemelt övezetek felsorolását és területek határait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A fizető parkoló zónák területi kiterjesztése vagy az övezeti besorolás megváltoztatása, valamint díjak meghatározása a képviselő-testület hatásköre.

(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki.

(6) Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhelyek kijelölésére a Városstratégiai Bizottság egyetértésével a jegyző jogosult.


TÁRGYI HATÁLY


2.§ A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve

 1. a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járműveket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó személygépkocsik),
 2. a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járműveket,
 3. a kétkerekű motorkerékpárokat, kétkerekű segédmotor-kerékpárokat és a kerékpárokat.


SZEMÉLYI HATÁLY


3.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gépjármű üzemben tartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.
A FIZETŐ PARKOLÓHELYEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


4.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyeken - mentességet nem élvező járművel - a KRESZ és jelen rendelet szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni.

(2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő tábla ad tájékoztatást.

(3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni

 1. az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,
 2. a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,
 3. a várakozási díj összegét jármű fajtánként,
 4. a pótdíj és a bírság összegét,
 5. a nem őrzött parkolóra utalást,
 6. az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét.

(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.


A KIEMELT ÖVEZET IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


5.§ (1) A kiemelt övezetek azon területeire, amelyek „Lakó- pihenő övezet”-nek vannak nyilvánítva, oda csak a - KRESZ 39/A. §. szerint - behajtásra jogosult gépjárművek hajthatnak be, illetve e rendelet 2.§ (1) pontjában felsoroltak.

(2) A kiemelt övezetek területén a várakozás csak a táblával és/vagy felfestéssel kijelölt helyeken lehetséges.

(3) A kiemelt övezetekben is csak ezen rendelet által leírt kritériumok és a várakozási díjak megfizetésével lehet várakozni.

(4) A kiemelt övezetekben a várakozási díjak és bérletek árát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában az üzemeltető a 11.§ és a 12.§ szerint meghatározottak alapján járhat el.


VÁROSI TÖMBPARKOLÓK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


6.§ (1) P1 Centrumparkoló:

 1. A parkoló díjfizetés ellenében vehető igénybe. A mozgáskorlátozott igazolvány a díjfizetés alól mentességet biztosít oly módon, hogy a mozgáskorlátozott igazolvány használatára jogosult személy azt a parkoló területén található portaszolgálaton a parkoló elhagyása előtt ellenőrzés céljából felmutatja.
 2. A jegyváltást követő első óra eltelte után a 2. sz. mellékletben meghatározott díjat minden megkezdett fél órára (30 perc) meg kell fizetni. A parkolási díjat a parkolóból történő kihajtás előtt kell megfizetni.
 3. A parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy elvesztéséből eredő károk a parkolást igénybevevő személyt terhelik.
 4. Ha az ügyfél a parkolójegyet elveszíti, úgy a 2. sz. mellékletben meghatározott pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a parkolót. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszíti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat megfizetni. 
 5. A parkolási díj megfizetésére feltölthető parkolókártya vásárolható.
 6. A parkolót kizárólag az 5,5 méter hosszúságot meg nem haladó gépjárművek vehetik igénybe.
 7. A parkoló területén a várakozás csak a táblával és/vagy felfestéssel kijelölt helyeken lehetséges.
 8. Amennyiben egy jármű két vagy több parkolóhelyet is elfoglal, akkor – a helyfoglalás mértékének megfelelően – jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni, a parkoló csak a pótdíj megfizetése után hagyható el.
 9. A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkoló teljes területén maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő- és gyalogos utakat, a be- és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság, illetve a technikai személyzet számára fenntartott, vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel eltorlaszolni, még akkor is, ha érvényes parkolójeggyel rendelkezik.
 10. A parkolóban nem vehető igénybe a város területén található közterületi parkolókra váltott bérlet, valamint az azokra megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény.
 11. A parkoló nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek várakoztatására.
 12. A parkoló az (f) pontban meghatározott hosszúságot meghaladó gépjárművek esetében még díjfizetés ellenében sem vehető igénybe.
 13. A parkoló nem őrzött, de térfigyelő rendszerrel felügyelt.
 14. Az (i), valamint (k) pontban meghatározott szabályszegővel szemben a parkoló üzemeltetője jogosult eljárni, a gépjárművet elszállítani, melynek költségei a gépjárműtulajdonost vagy az üzembentartót terhelik.

(2) P2 Kastély és P3 Vásár téri parkoló

 1. A parkolóhelyeken - mentességet nem élvező járművel - a KRESZ és jelen rendelet szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni.
 2. A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő tábla ad tájékoztatást.


A FIZETŐ PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE


7.§ (1) A fizető parkolókat a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÜZ Kft.) Keszthely Város Önkormányzatával megkötött (üzemeltetési-fejlesztési) szerződésben rögzített szabályok szerint működteti.

(2) Az üzemeltető a fizető parkolóhelyeket az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával díjbeszedés nélkül is üzemeltetheti és a 8. §-ban meghatározott általános üzemeltetési időt csökkentheti.

(3) Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot - sajtóhirdetéssel, közleménnyel - előzetesen, valamint a helyszínen is tájékoztatni kell.

(4) Üzemeltető a kijelölt fizető parkolóhely más célú használatához ideiglenesen, meghatározott időre hozzájárulhat. Ez nem mentesíti az érintettet a más jogszabályban előírt engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉSI IDŐK


8.§ (1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje


Minden övezetben és parkolóban

május 15. - szeptember 15.               minden nap:              8.00 - 18.00

szeptember 16. - május 14.             hétfő - szombat:           8.00 - 16.00

                                                                vasárnap:                    szünetel

A Balaton parti parkolók, a Kazinczy utcához kapcsolódó parkoló és az Erzsébet királyné utca (Petőfi Sándor utca és Kazinczy Ferenc utca közötti szakasza), valamint a hozzá csatlakozó parkolók, a Sopron utca (25 számtól illetve a 18 számtól a Hévízi út közötti szakasza és hozzá csatlakozó parkolók) május 15. - szeptember 15-ig, minden nap: 8.00 - 18.00.

(2) Az általános üzemeltetési idő a 7.§ szerint módosítható.

(3) Hivatalos ünnepnapokon, illetve Advent második szombatja és december 31. között a díjbeszedés szünetel.


VÁRAKOZÁSI DÍJAK


9.§ (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő díjak (együttesen a továbbiakban: parkolási díjak) mértékét az üzemeltető javaslatára a Pénzügyi, Jogi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság előzetes véleményét követően Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen rendeletében állapítja meg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A.§-ban foglaltak szerint.

(2) A parkolási díjak és a pótdíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Ideiglenes és kizárólagos parkolóhely használatára (városi érdekű rendezvényhez kapcsolódóan) a rendező szerv kérelme alapján, a polgármester hozzájárulásával az üzemeltető külön megállapodást köthet. A megállapodással érintett várakozóhelyeket a helyszínen egyértelműen meg kell jelölni, a használatukért járó térítést pedig a külön megállapodást kötő fél fizeti.


A DÍJFIZETÉS MÓDJA


10.§[1] (1) A várakozási díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy, bérlet megvásárlásával vagy telefonos parkolás elindításával, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a díjak megfizetése utólagosan történik. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdeni az igénybevevőnek.  Mobiltelefonnal történő díjfizetés esetén a parkolás megkezdését követően a szolgáltatást azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni.

(2) Az Alapellátási Intézet előtt található (Sopron u. nyugati oldalán a Bástya u. és a Kastély kanyar közötti szakaszon) parkolóhelyek kizárólag a rendelőintézet igénybe vétele céljából az Alapellátási Intézet portáján átvehető – az üzemeltető által kiállított - parkolási engedéllyel (napijeggyel) vehetők igénybe. Ezen a területen Keszthely város díjköteles parkolóira megváltott parkolási bérletek, engedélyek nem érvényesek.

(3) A Vörösmarty Utcai Tagóvoda előtt található (Keszthely, Vörösmarty u. 1/b), táblával jelölt 2 db parkolóhely kizárólag ún. „Óvodai bérlet” használatával vehetők igénybe. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett, az Óvoda által kiállított igazolás alapján adható ki. Az előzőekben meghatározott időszakon túl a kijelölt parkolók az (1) pontban megjelölt módon vehetők igénybe.

(4)[2] A Georgikon utca, Bercsényi utca és Vak Bottyán utca által határolt 1416 hrsz-ú területen található parkolóhelyekre a Georgikon utcának a Deák Ferenc u. és Bercsényi utca közötti részén telephellyel, üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások, és azok alkalmazottainak járművei számára naptári évre szóló külön parkolási bérlet váltható. A bérlet a rendelet 2. számú melléklete 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése ellenében, a működési, telephely engedély, a címre bejegyzett egyéni vállalkozói engedély, valamint a vállalkozás által kiállított munkáltatói igazolás bemutatása mellett adható ki. A megváltott bérlet kizárólag e bekezdésben meghatározott parkolóhely igénybevételére jogosít, Keszthely város egyéb díjköteles parkolójában nem biztosít díjmentes parkolási lehetőséget.

 (5) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a minimális várakozási idő 30 perc.

(6) Fizető parkolóhelyen a váltható leghosszabb idő:

 1. kiemelt díjövezetben 3 óra,
 2. az I. díjövezetben 4 óra, kivételt képez a Balaton- part, ahol 5 óra
 3. a II. díjövezetben nincs korlátozás,
 4. a tömbparkolókban nincs korlátozás.

(7) A Balaton parti parkolókban, valamint a tömbparkolókban napijegy is váltható.

(8) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a díjak megfizetése a parkolóból kihajtást megelőzően történik.

(9) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén, üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint járhat el.

(10) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a parkolójegy automata meghibásodott, köteles másik automatánál, vagy egyéb módon (pl. mobiltelefon segítségével) jegyet vásárolni.

(11) A várakozási díj és pótdíj EURO-val is megváltható.


A DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA


11.§[3] (1) A várakozási díj megfizetését érvényes - és egyszerűsített számlaként is használható - parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni. A mobiltelefonnal történő díjfizetés a gépjármű helyszíni ellenőrzésekor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszeréből történő lekérdezés útján kerül visszaigazolásra.

(2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett díjövezetre és időtartamra; a bérlet pedig a bérleten és a vele együtt kiadott tájékoztatón feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3) Az érvényes jegyet vagy bérletet, illetve a díjmentességet igazoló engedélyt, mozgáskorlátozott igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről is jól látható módon kell elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

(4) Az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolási engedély (parkolójegy, bérlet, mozgáskorlátozott igazolvány) utólagos bemutatása mentesít a várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettségtől. Bemutatás esetén a felmerült és igazolt járulékos költségek megtérítését a szolgáltató a polgári jog szabályai szerint kérheti.

(5) A P1 Centrumparkolóban a díjak megfizetését a parkolóból történő kihajtáskor automata rendszer ellenőrzi.PÓTDÍJAK


12.§ (1) Pótdíjat kell fizetni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C.§-ban meghatározottak szerint.

(2) A szabálytalanul parkoló gépkocsi szélvédőjén az ellenőr pótdíjfizetési felszólítást hagy.

(3) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni.

(4) A pótdíjat az ügyfélszolgálaton, banki átutalással és postai befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

(5) A pótdíj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6)[4] Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizetik meg, úgy az üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint eljárást kezdeményezhet a BM nyilvántartása szerinti üzembentartóval szemben a rendelet 2. mellékletének 3.) pontja alapján meghatározott pótdíj megfizetése, valamint az ezzel járó járulékos költségek iránt. Üzemeltetető a várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a követelések érvényesítése érdekében harmadik személlyel megbízási szerződést köthet.


DÍJMENTESSÉGEK


13.§ (1) A fizető parkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító bérlettel vagy mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel) szabad várakozni.

(2) A P1 Centrumparkoló területén a mozgáskorlátozott igazolvány a 6.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon biztosít díjmentességet.


LAKOSSÁGI KEDVEZMÉNYEK


14.§[5] (1) A 3. számú mellékletben meghatározott címeken (a parkoló övezetben) lakó gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb járműve a lakásához közeli fizető parkolókban időkorlátozás nélkül elhelyezhető.

            a) Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkező számára:

aa) A díjmentes használatra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki.

ab) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakóhelye alapján kell elbírálni. Az állandó lakóhelyet személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát forgalmi engedéllyel kell igazolni.

ac) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

ad) A díjmentes használatra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani.

b) Keszthelyen tartózkodási hellyel rendelkező számára:

ba)            A díjmentes használatra jogosító havi bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére az adott díjövezetre vonatkozó díjnak, továbbá a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki.

bb) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó bejelentett tartózkodási helye alapján kell elbírálni. A tartózkodási jogviszonyt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával vagy bérleti szerződéssel vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentummal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát pedig forgalmi engedéllyel kell igazolni.

bc) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

bd) A díjmentes használatra jogosító bérletet a tartózkodási időszak alatt havonta meg kell újítani.

(2) Ha a kedvezményezett lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni.


BÉRLETRENDSZER


15.§[6] (1) A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárműre éves, havi és heti időtartamra is váltható, a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(2) Kedvezménnyel a

 1. Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek keszthelyi lakossági bérlet,
 2. Keszthelyen munkahellyel rendelkező természetes személyek munkahelyi bérlet, valamint a keszthelyi székhellyel, telephellyel rendelkező iparűzési adót Keszthely városnak fizető vállalkozások (beleértve a természetes személyek és természetes személyiség nélküli vállalkozókat) és intézmények keszthelyi közületi bérlet,
 3. Keszthelyen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek saját tulajdonában, vagy üzemeltetésében álló járművek esetében keszthelyi ideiglenes lakossági bérlet,
 4. Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek nem keszthelyi munkáltatójának tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő járművek esetében lakossági-vállalkozói kombinált bérlet,

vásárlására jogosultak a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) a) Havi bérlet a 2. számú melléklet 4.) pontjában meghatározottak szerint

      b) Éves bérlet a 2. számú melléklet 6.) pontjában meghatározottak szerint vásárolható.

ba) A II. díjövezetre egész évre szóló keszthelyi lakossági bérlet az I. díjövezet és a kiemelt díjövezet területeire egész évben 1 (egy) órai időtartamra is érvényes, akkor és amennyiben az üzemeltető által díjfizetés ellenében – a lakossági bérletre jogosultaknak díjmentesen – biztosított időjelzőt (kartonóra) kihelyezi az első szélvédő mögé jól látható helyre, és azon a várakozási idő kezdetét beállítja. Az időjelző beállításával a kiemelt és I. díjövezetben 1 óra időtartamra biztosított kedvezmény ugyanazon várakozóhelyen legfeljebb naponta 1 alkalommal vehető igénybe.

bb) Az I. díjövezetre egész évre szóló keszthelyi lakossági bérlet a kiemelt díjövezet területeire egész évben 1 (egy) órai időtartamra is érvényes, akkor és amennyiben az üzemeltető által díjfizetés ellenében – a lakossági bérletre jogosultaknak díjmentesen – biztosított időjelzőt (karton óra) kihelyezi az első szélvédő mögé jól látható helyre, és azon a várakozási idő kezdetét beállítja. Az időjelző beállításával a kiemelt díjövezetben 1 óra időtartamra biztosított kedvezmény ugyanazon várakozóhelyen legfeljebb naponta 1 alkalommal vehető igénybe.

bc) A lakossági-vállalkozói kombinált bérlet a kiemelt és az I. díjövezethez tartozó várakozóhelyeken adható ki a járművet rendszeresen használó keszthelyi állandó lakos lakhelyéhez legközelebbi parkolóra. A bérlet munkanapokon a parkolási üzemidő kezdetétől számított első 2 órában – egész évben 8-10 óráig -, az üzemidő végét megelőző 2 órában – szezonális időszakban 16-18 óráig, szezonon kívüli időszakban 14-16 óráig – használható. Szabadnapokon és munkaszüneti napokon a bérlet időkorlátozás nélkül használható. Az előbbiekben felsorolt időszakokon túl a parkolási bérlet nem érvényes.

 (4) A havi, az éves kedvezményes és díjmentes használatot biztosító, naptári évre szóló bérleteket az üzemeltető térítési díj ellenében állítja ki. A bérlet kiállításának előfeltétele, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek nincs Keszthely Város Önkormányzata, illetve Keszthely Város Önkormányzata tulajdonát képező VÜZ Kft. és HUSZ Kft. felé lejárt idejű tartozása. Az erről szóló igazolást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Adócsoportjától lehet igényelni. A VÜZ Kft-től az igazolást a parkolási ügyfélszolgálat a kedvezmény igénybevételekor biztosítja.

(5) Amennyiben az adott évben bérlettel már rendelkező az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, úgy jelen rendelet 1. sz mellékletének 4. pontjában megállapított térítési díjat a bérlet megújításával egyidejűleg meg kell fizetni.

(6) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít.

(7)[7] Közfeladatot ellátó személyek részére az intézmények vezetőinek írásos kérelme alapján – az adott intézmény költségvetésének terhére -, valamint Keszthely Város Díszpolgára részére – a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére – a polgármester a város területén található díjköteles parkolók igénybevételére alkalmas bérlet kiadását engedélyezheti. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett adható ki.


KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLAT


16.§ (1) Közutaktól elkülönített parkolók férőhelyeire, amelyeknél a kizárólagos használatot biztosító lezárás közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges, legkevesebb 1 évre kizárólagos használati jog is bérelhető.

(2) A kizárólagosan bérelt férőhelyet az üzemeltető egységes kialakítású parkolást gátló berendezés elhelyezésével - a bérlő költségére - biztosíthatja.

(3) A lezárás lehetőségének elbírálása a Városstratégiai Bizottság hatásköre, a parkolást gátló kihelyezése az üzemeltető feladata.

(4) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott parkolóba lévő férőhelyek 30%-át.

(5) A kizárólagos használat díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

17.§ A külön jelzőtáblával és burkolatjel-felfestéssel megjelölt parkolóhelyek kizárólag az azokon elhelyezett kiegészítő táblán feltüntetett módon vehetők igénybe.

(6)[8] A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít. A fizető parkoló rendszer területén tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulással elektromos töltőpont létesíthető, melyhez töltőpontonként max. 2 db parkolóhely a töltés céljából annak időtartama alatt használati és parkolási díj fizetése nélkül igénybe vehető.


ELLENŐRZÉS ÉS SZANKCIONÁLÁS


18.§[9] (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni.

 (2) Azon jármű tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel szemben, akik nem a kijelölt várakozóhelyen, de a parkolási övezeten belül szabálytalanul várakoznak, az üzemeltető helyszíni ténymegállapítási jegyzőkönyv alapján szabálysértési eljárást, illetve a közterület-felügyelet és a közlekedés-rendészet intézkedését kezdeményezheti.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19.§ (1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2) A 15.§ (7) bekezdés 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, továbbá az azt módosító 58/2007. (XII. 21.), 6/2008. (II. 01.), 8/2008. (II. 15.), 25/2009. (VI. 26.), 47/2009. (XII. 18.), 15/2010. (VI. 25.), 23/2010. (X. 29.), 11/2011. (III. 31.) és 22/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                                   Ruzsics Ferenc                                       Dr. Horváth Teréz

                                     polgármester                                                  jegyző

                                              


1. számú melléklet[10]


A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti övezetek


A rendelet hatálya négy differenciált díjfizetési zónára, valamint tömbparkolókra terjed ki - a mindenkori forgalomszabályozás szerint - az alábbi területekre:


1.) KIEMELT ÖVEZET (Kiemelt díjövezet)

2.) BELVÁROSI „KÉK” KIEMELT ÖVEZET (Kiemelt díjövezet)

3.) CENTRÁLIS ZÓNA ÉS BALATON-PART (I. díjövezet)


4.) VÉDŐ ZÓNA (II. díjövezet)

5.) Városi tömbparkolók:


2. számú melléklet[11]6.) ÉVES BÉRLETÁRAK

Ft/év


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

Lakossági

közületi

munka-helyi

lakossági-vállalko-zói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I. (piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II. (sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db

Georgikon utcai üzletek bérlet térítési díja: 1.300,- Ft/frsz”
3. számú melléklet


A fizető parkolók használatát szabályozó rendelet szerint, a fizető parkolási övezetben ingyenes használatra jogosító lakás ingatlanok összefoglaló címjegyzéke


- Arany J. u.,

- Árpád utca

- Bakacs u.,

- Balaton u.,

- Bástya u.,

- Bem J. u.,

- Deák F. u. a Sörház utcáig, illetve 47. számig

- Erzsébet királyné u.,

- Fő tér

- Galamb u.,

- Georgikon u. a Kossuth L. u. és a Bercsényi M. u. közötti rész, -

- Helikon u.,

- Iskola u.,

- Jókai M. u.,

- Kacsóh P. u.,

- Kastély u.,

- Kisfaludy S. u.,

- Kossuth L. u. a Hunyadi J. utcáig, ill. 87 számig,

- Móricz Zs. u.

- Nádor u.,

- P1 Centrumparkoló

- Pethő u.

- Rákóczi F. u. 17. számig, illetve Malom utcáig,

- Rákóczi tér

- Skála köz,

- Sopron u.

- Sörház u.

- Szalasztó u.,

- Széchenyi u.,

- Unterberger u.,

- Vak Bottyán u. a Georgikon és a Vaszary Kolos u. közötti rész, -

- Vaszary K. u. a Deák F. u. és a Vak B. u. közötti rész.

- Vörösmarty M. u.,

- Zeppelin tér
4. sz. melléklet[12][1]

Módosította a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[2]

Kiegészítette a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[3]

Módosította a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[4]

Módosította a 21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[5]

Módosította a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[6]

Módosította a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[7]

Módosította a 21/2017. (XII: 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[8]

Módosította a 21/2017. (XII: 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[9]

Módosította a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[10]

Módosította a 21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[11]

Módosította a 21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 2. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2016. április 1. napjától. 


Csatolmányok

Megnevezés méret
15/2015. (IV.30.)
139 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!